Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Milton W. Cooper - 2 knihy

Tajné společnosti / Nový světový řád

Milton William Cooper

Dějiny jsou naplněny šepotem tajných společností. Zprávami o stařešinech a knězích, kteří střežili zakázané vědomosti starověkých lidí. Významní muži, tajně se scházející, kteří směrovali vývoj civilizace, jsou zaznamenáni ve spisech všech národů.
Nejstarší z těchto společností je Bratrstvo Hada, také nazývané jako Bratrstvo Draka, a existuje dosud pod mnoha různými jmény. Je jisté, že náboženství hrálo vždy významnou úlohu v životě těchto organizací. Komunikace s vyšším zdrojem, často božským, je jejich oblíbeným tvrzením.
Tajemství těchto skupin jsou považována za tak hluboká, že pouze několik vyvolených, velmi vzdělaných jednotlivců, je schopno je pochopit a využívat je. Tito mužové používají své zvláštní vědomosti pro dobro celého lidstva. Tak to alespoň tvrdí. Jak to ale máme vědět, když jejich znalosti a činnost jsou drženy v tajnosti? Naštěstí se některé z nich staly veřejně známými.
Považuji za pozoruhodné, že ve většině, pokud ne ve všech, primitivních kmenových společnostech všichni dospělí jsou členy takové společnosti. Ti jsou obvykle rozděleni do mužských a ženských skupin. Mužské skupiny obvykle dominují příslušné kultuře. Je překvapující, že se velmi věrně podobají mnoha tajným společnostem v tzv. civilizovaném světě. To může znamenat jedině to, že tyto společnosti nepracují proti zavedené zákonné moci, ale pro ni. Vlastně se dá říci, že jsou se zákonnou mocí totožné. To zpochybňuje argumenty pro tvrzení, že všechny tajné společnosti jsou oddané "destrukci řádně ustavené zákonné moci". To může pochopitelně platit pouze tam, kde členové tajné společnosti tvoří většinu lidí, kteří tvoří mocenskou garnituru. Jen velice malé procento z nich spadá do této kategorie.
Tajné společnosti vlastně zrcadlí mnoho stránek obyčejného života. V takové společnosti existuje vždy exkluzivní členství s výslednou důležitostí, kterou takové členství přináší. To však nalézáme v celém lidském snažení, dokonce i ve spolcích, jež nejsou tajné, jako jsou fotbalová družstva a venkovské sportovní kluby. Exklusivnost členství je ve skutečnosti jednou z nejmocnějších zbraní tajných společností. Zde jsou používány různé symboly, hesla a další nástroje. Ty vždy vykonávaly důležité funkce v lidských organizacích kdekoli. Proklamovaný důvod byl téměř vždy odlišný od skutečného důvodu, který měl podstatnou důležitost pro existenci společnosti.
Kamarádství je zvláště důležité. Sdílené útrapy nebo tajemství byly pro muže vždy zvláště vzrušující. Nikdo, kdo zažil mrazivou zkušenost výcvikového tábora pro nováčky, pravděpodobně nezapomene na zvláštní pocity sounáležitosti a kamarádství, jež bylo sdíleno obětmi výcvikového seržanta nebo velitele jednotky. To jsou emoce rodící zasvěcení. Nejmocnějším nástrojem každé tajné společnosti je rituál a mýtus obklopující zasvěcení. Tyto zvláštní závazné obřady mají velmi hluboký význam pro účastníky.
Zasvěcení plní několik funkcí, které tvoří srdce a duši každé skutečné tajné společnosti. Jako ve výcvikovém táboře pro nováčky, jenž je vlastně zasvěcením do armády, jsou pro tajnou společnost důležitými aspekty lidského myšlení ty, které jsou neúprosně spojeny s pěstováním a utvrzováním úsilí skupiny lidí, aby působila určitým směrem. Zasvěcení poutá členy v mystice.
Neofyté získají znalost tajemství, které jim dodá zvláštní postavení. Starověký význam slova neofyt je "znovu zasazený nebo znovuzrozený". Vyšší zasvěcení je ve skutečnosti povýšení, které je inspirováno oddaností a touhou postoupit na další příčku na pomyslném žebříčku v hierarchii společnosti. Cíle společnosti jsou blíže svému naplnění, což je dosaženo tím, že zasvěcenci jednají v zájmu těchto cílů ve svém každodenním životě. To způsobuje změny v politické a společenské činnosti jejích členů. Tyto změny jsou vždy v nejlepším zájmu vůdců tajné společnosti. Tito vůdcové jsou nazýváni adepty. Můžeme to nejlépe ilustrovat pomocí vojáků, kteří jsou vycvičeni plnit rozkazy bez přemýšlení. Výsledkem je často zranění nebo smrt vojáka při realizaci cíle jeho velitele, který může nebo nemusí být dobrý pro celou společnost.
Zasvěcení je prostředkem k odměňování ctižádostivých mužů, kterým je možno důvěřovat. Můžete si všimnout, že čím vyšší stupeň zasvěcení, tím méně členů, kteří tohoto stupně dosáhli. To není z důvodu, že ostatní členové jsou méně ctižádostiví, ale proto, že tento výběr je prováděn velice pečlivě. Po dosažení určitého bodu, žádné úsilí není dost dobré bez "zatlačení" vyšších členů. Většina členů se za tento bod nedostane a nikdy se nedozví o skutečném, tajném účelu skupiny. Tito lidé slouží jenom jako součást politické mocenské základny. Nyní již pravděpodobně tušíte, že zasvěcení je způsob, jak poznat, komu lze a komu nelze věřit.
Metodou pro správné rozhodnutí, kdo může být po provedení zasvěcení adeptem, je požádat kandidáta, aby plivnul na křesťanský kříž. Jestliže kandidát odmítne, členové mu poblahopřejí a řeknou mu, "Učinil jsi správnou volbu, jako pravý adept nemůžeš udělat takovou hroznou věc." Po čase nově zasvěcený člen může se znepokojením konstatovat, že se nikdy nedostane výš. Kdyby kandidát místo toho na kříž plivl, předvedl by tím znalost jednoho z mystérií a brzy by se stal kandidátem na další stupeň zasvěcení. Toto mystérium spočívá v tom, že náboženství je pouhým nástrojem na kontrolu mas. Vědění (moudrost) je jejich jediným bohem, prostřednictvím něhož se člověk sám stane bohem. Had a drak jsou oba symboly moudrosti. Lucifer je zosobněním tohoto symbolu. Byl to Lucifer, kdo svedl Evu, aby zlákala Adama k ochutnání ze stromu poznání a osvobození člověka z pout nevědomosti. UCTÍVÁNÍ (což je velmi rozdílné od STUDIA) znalostí, vědy nebo technologie je satanismem v nejčistší formě, jehož tajným symbolem je vševidoucí oko na vrcholku pyramidy.
Nežádoucí účinky tajných společností a jejich aureola tajemství vzbuzují často abnormální představy a dávají jim někdy pověst skupiny podivných lidí. Kdykoli si však získají důvěru většiny, potom už nejsou považovány za protispolečenské. Dobrým příkladem je křesťanská Církev, která byla svého času tajnou společností v římské říši. Ve skutečnosti "Otevřená přátelská tajná společnost" (Vatikán) doopravdy ovládla většinu (pokud ne celý) tehdy známého světa.
Většina tajných společností je obecně považována za protispolečenskou; věří se, že obsahují elementy, které nejsou v oblibě nebo jsou přímo škodlivé pro společnost jako takovou. V některých případech je tomu doslova tak. Komunismus a fašismus jsou tajnými společnostmi v mnoha zemích, kde jsou zakázány zákonem. V této zemi (USA - pozn. překl.) jsou Nacistická strana a Ku-Klux-Kkan tajnými společnostmi především díky faktu, že je jimi široká veřejnost znechucena. Jejich aktivity jsou někdy ilegální, odtud utajování členství v nich. Raní křesťané byli tajnou společností, protože římská vládnoucí třída je považovala za nebezpečné pro imperiální vládu. To samé platilo pro následovníky islámu. Drúsové a Jezidé v Sýrii a Iráku jsou považováni Araby za nebezpečnou tajnou společnost, která chce ovládnout svět. Arabové si to samé myslí o Židech. Katolíci a Svobodní zednáři si to myslí jedni o druhých.
V mnoha primitivních a zaostalých společnostech zasvěcení do vyšších stupňů skupiny zahrnuje podrobení se zkoušce, která mnohdy končí smrtí nebo nebo šílenstvím kandidáta. Je zřejmé, že právo a bezpráví ve společnosti není měřítkem pro určení hodnoty tajné společnosti. Na Borneu pro zasvěcení do společností lovců je chvályhodné a povinné lovit hlavy. V Polynésii vražda nemluvněte a prostopášný život byly považovány za podstatné pro přijetí do jejich společností, kde kmenový kód potřeboval členy, kteří se oddávali těmto věcem, jako pilíře společnosti.
Od počátku zaznamenané historie, se každá vládnoucí skupina snažila zachovat status quo a bránit státní zřízení proti minoritním skupinám, které se snažily svrhnout tuto zákonnou moc a zaujmout její místo.
Mnoho z těchto pokusů bylo úspěšných, ale ne vždy na dlouho. Lidská touha být jedním z vyvolených je něco, co žádná síla na zemi není schopna zmenšit, natož zničit. To je jedno z "tajemství" tajných společností. To je to, co jim dává politickou základnu a mnoho zástěrek. Členové se často volí navzájem a upřednostňují své členy v každodenních záležitostech, zákonných a společenských aktivitách. Největší touhou mnohých je moci říci: "Patřím k vyvoleným."
V starověkých městech existovaly domy, kde se konaly pobožnosti a přinášely oběti. Vlastně to byly chrámy, stavěné na počest mnoha bohů. Tyto budovy často fungovaly jako místa pro setkávání filozofů a mystiků, o nichž se věřilo, že vlastní tajemství přírody. Tito mužové se obvykle sdružovali v odloučených filozofických a náboženských školách.
Nejdůležitější ze všech těchto starověkých skupin je Bratrstvo Hada nebo Draka a byla jednoduše známa jako Mystéria. Had a drak jsou symboly, které reprezentují moudrost. Otcem moudrosti je Lucifer, také nazývaný jako Posel Světla. Pro Mystéria byl ohniskem uctívání Osiris, jméno jasné hvězdy, která - jak starověcí lidé věřili - spadla na zem. Doslovný význam slova Lucifer je "světlonoš" nebo "ranní hvězda". Poté, co Osiris sestoupil s oblohy, starověcí lidé viděli Slunce, jako představitele Osirise ("... tvrdí se, že poté, co Lucifer spadl z Nebe, přinesl s sebou sílu myšlení jako dar lidstvu." Fred Gittings, Symbolism in Occult Art).
Většina největších duchů, kteří vůbec žili, byla zasvěcena do společnosti Mystéria tajnými a nebezpečnými rituály, z nichž některé byly velmi kruté. Nejslavnější z nich byli známi jako Osiris, Isis, Sabarius, Cybele a Eleusis. Platón byl jedním z těchto zasvěcenců a některá z těchto mystérií popisuje ve svých dílech.
Platónovo zasvěcení zahrnovalo třídenní pohřbení ve Velké pyramidě, během něhož zemřel (symbolicky), znovuzrodil se a byla mu svěřena tajemství, která měl chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mystériích. Manly P. Hall ve své knize The Secret Teachings of all Ages tvrdil, že "...osvícení starověku...vstupovali do jejích (pyramida v Gíze) portálů jako lidé; ven vycházeli jako bohové." V starověké Egyptštině bylo pro pyramidu používáno slovo khuti, což znamenalo "nádherné světlo". Pan Hall také říká, "Pyramidy jsou důležité egyptské zasvěcovací chrámy..."
Podle mnohých autorů byla Velká pyramida postavena na památku a oslavu výbuchu supernovy, ke kterému došlo v roce 4000 př. Kr. Dr. Anthony Hewish, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1974, objevil pravidelné série radiových impulzů, které, jak dokázal, byly emitovány hvězdou, jež explodovala kolem roku 4000 př. Kr. Svobodní zednáři začínají svůj kalendář od Y.L., "In the Year of Light" (česky: v roce světla - pozn. překl.), který vznikne přidáním čísla 4000 k modernímu letopočtu. Takže 1990 + 4000 = 5990 Y.L. George Michanovsky napsal v knize The Once and Future Star, že "klínové písmo starověkých Sumerů...popisuje explozi obrovské hvězdy, která se nacházela v trojúhelníku tvořeném hvězdami Zeta Puppis, Gama Velorum a Lambda Velorum...nacházejícími se na jižní obloze... (nějaký) přesný katalog nyní tvrdí, že jasná hvězda, která explodovala ve zmíněném trojúhelníku, bude opět viditelná pouhým okem za 6000 let." Podle kalendáře Svobodných zednářů se objeví v roce 2000, a skutečně se objeví.
Kosmická loď Galileo je na cestě k Jupiteru, malá hvězdička s plynovým reaktorem, úplně stejným, jako naše slunce, s nákladem 49,7 liber plutonia, které jsou použity jako baterie pro pohon lodě. Poté, co v prosinci 1999 dosáhne orbitální dráhy Jupitera, Galileo doručí svůj náklad do centra Jupitera. Neuvěřitelný tlak, který bude vyvinut během srážky s planetou, způsobí stejnou reakci, jako když je explodována atomová bomba pomocí implozivního detonátoru. Plutonium vybouchne v jaderné reakci, vyzáří vodík a hélium do atmosféry Jupitera rozzáří se jako hvězda, která již byla pojmenována jako Lucifer. Svět si to bude vysvětlovat jako znamení velkého náboženského významu. Vyplní se tím proroctví. Ve skutečnosti je to jen demonstrace nesmyslné aplikace technologie Jasonovou společností (JASON Society), která možná byla, možná nebyla, dosud použita. Aby zajistili stoprocentní úspěch, nálož plutonia značně předimenzovali, protože dokumenty, které jsem četl, když jsem ještě sloužil u Naval Intelligence, tvrdí, že Projekt GALILEO vyžaduje pouze pět liber plutonia pro vznícení Jupitera a možná i k odvrácení nastupující doby ledové. Globální oteplování je smyšlenka. Usnadní to jednání s veřejností a poskytne to vládnoucí elitě více času než panika a anarchie nahradí vládu. Skutečností je, že průměrná teplota na zemi se snižuje. Bouře jsou stále prudší a hůře předvídatelné.
Ledové čepičky na pólech se zvětšují. Teplé oblasti, kde lze pěstovat zemědělské plodiny se zmenšují. V tropech se zvětšují pouště. Doba ledová je na cestě a objeví se náhle.
Současně podzemní prostory, které obsahují starověké záznamy o zemi, budou otevřeny v Egyptě. Otevření těchto podzemních kobek ohlásí příchod nového milénia. Millenium Society již nyní plánuje velké oslavy, které se mají konat u pyramid v Egyptě. Podle deníku Arizona Daily Star z 3.ledna 1989 "Prezident Bush letos strávil oslavy nového roku v Camp Davidu ve státě Maryland, ale za deset let to může být v Egyptě. Organizátoři z Millenium Society říkají, že již vyslovil návrh, že by se příští století mělo přivítat ve Velké (Cheopsově) pyramidě v Gíze."
První tajemství, které člověk musí znát, aby vůbec začal chápat společnost Mystéria, je, že její členové věří, že na celém světě existuje jen velice málo opravdu vyspělých mozků. Oni věří, že tyto mozky patří jim. Filozofie, která následuje, je klasickým pohledem tajných společností na humanitu:
"Když osoba se silným intelektem stojí tváří v tvář nějakému problému, který volá po použití schopností rozumu, zachová rovnováhu a pokusí se najít řešení shromážděním faktů, jež se týkají dané otázky. Na druhé straně ti, kteří jsou nezralí, když stojí před nějakým malým problémem, jsou bezradní. Zatímco ti první jsou oprávněni řešit záhadu jejich vlastního osudu, ti druzí musí být vedeni jako stádo zvířat a učeni nejjednodušším jazykem. Jako ovce, které jsou naprosto závislé na svém pastýři. Schopný intelekt je učen mystériím a esoterickým duchovním pravdám. Masy jsou učeny doslovným exoterickým výkladům. Zatímco masy uctívají pět smyslů, vyvolená menšina na rozdíl od nich pozoruje a rozeznává symbolická zhutnění velkých abstraktních pravd.
Zasvěcení vyvolení se dorozumívají přímo s Bohy (mimozemšťany?), kteří se zase dorozumívají s nimi. Masy obětují svá jehňata na oltáři umístěném před kamennou modlou, kterou nikdo neuslyší promluvit. Vyvoleným je dáno poznat mystéria a jsou osvícení (illumined) a tak jsou známi jako Ilumináti nebo Osvícení, strážci "Tajemství věků"."
Rané tajné společnosti, které mohou být přímo spojeny se svými moderními potomky, jsou kulty Roshaniya, Mithras a jejich protějšek - Stavitelé (Builders). Ty mají mnoho společných věcí se Svobodnými zednáři dnešních dnů a rovněž s mnoha dalšími větvemi Iluminátů. Např. pro všechna bratrstva je běžné znovuzrození do nového života bez nutnosti projít portálem smrti během zasvěcení; odkaz na "lva" a "stisk lví tlapy" v zednářském zasvěcení do stupně Mistrů; tři stupně, které jsou stejné jako u rituálů starověkých zednářů, dříve než následuje mnoho dalších stupňů; žebřík se sedmi příčkami; členství jen pro muže; a "vševidoucí oko".
Zvláštní zájem si zaslouží mocná společnost v starověkém Afghanistánu, jejíž členové si říkali Roshniya-osvícení. Existují indicie, že tento kult má historické souvislosti s Domem moudrosti v Káhiře (House of Wisdom at Cairo). Hlavní principy tohoto kultu byly: odstranění soukromého vlastnictví; zrušení náboženství; zrušení národních států; víra v osvícení, vycházející z Nejvyššího jsoucna, které touží, aby třída dokonalých mužů a žen uskutečnila organizaci a směrování světa; víra v plán na přeměnu společenského systému světa, který spočíval v nahrazení vlád jednotlivých států vládou jedinou - celosvětovou; a víra, že po dosažení čtvrtého stupně může člověk komunikovat přímo s neznámými dohlížiteli, kteří předávali své vědění zasvěceným v průběhu věků. Moudří lidé opět poznávají Bratrstvo.
Je třeba si zapamatovat důležitý fakt, že vůdci pravice i levice jsou součástí "zdravého jádra" lidí, kteří byli a jsou Ilumináty nebo členy Bratrstva. Mohli být, nebo jsou možná dosud, příslušníky křesťanského nebo židovského náboženství, ale používají jej pouze ke svým vlastním cílům. Neprojevují oddanost žádnému konkrétnímu národu, ačkoli využívají nacionalismu pro podporu svých záměrů. Jejich jediným zájmem je získat větší ekonomickou a politickou moc. Konečný cíl vůdců obou skupin je totožný. Jsou rozhodnuti získat pro sebe nespornou kontrolu bohatství, přírodních zdrojů a pracovních sil celé planety. Mají v úmyslu změnit svět podle jejich koncepce totalitního socialistického státu. V tomto procesu odstraní všechny křesťany, židy a ateisty. Právě jsi se dozvěděl jedno, ale pouze jedno, z jejich velkých tajemství.
Roshaniyové sebe často nazývají Řád (Order). Zasvěcení skládali přísahu, která je zprošťovala věrnosti všemu kromě Řádu a říkala, "Zavazuji se k věčnému mlčení a neotřesitelné oddanosti a poslušnosti Řádu... Celé lidstvo, které se nemůže ztotožnit s naším tajným znamením, je naší právoplatnou kořistí." Přísaha zůstala v podstatě nezměněna do dnešních dnů. Tajné znamení bylo přejet rukou po čele, dlaní dovnitř; heslem bylo držet si ucho prsty a loket ruky si podpírat druhou rukou. Zní vám to povědomě? Řád je Řád Hledání (Order of the Quest). Kult hlásal, že existoval duchovní stav úplně odlišný od života, jak jej známe. Duch může pokračovat a být mocný na zemi skrze členy Řádu, ale pouze v tom případě, že před svou smrtí byl členem Řádu. A tak členové Řádu získávali moc od duchů zemřelých členů.
Roshaniya přijímala cestovatele za zasvěcence a potom je posílala hledat další kapituly Řádu. Někteří věří, že Assassini byli větví řádu Roshaniya. Větve Roshaniya nebo "osvícených" nebo Iluminátů existovaly a dosud existují všude. Jedním zpravidel bylo nepoužívat stejného jména a nikdy nepoužívat označení "Ilumináti". Toto pravidlo vlastně platí dodnes. Věřím, že porušení tohoto pravidla mělo za následek pád Adama Weishaupta.
Jedněmi z největších tajemství věků je pravdivý příběh Svatého Grálu, Ježíšova roucha a zda Ježíš skutečně zemřel nebo zda přežil a zplodil dítě. Mnoho mýtů obklopujících Templáře se týká těchto relikvií a většina mýtů v průběhu historie vždy měla nejméně jeden faktický základ. Pokud jsou mé zdroje pravdivé, Templáři přežili dodnes jako větev Iluminátů a tyto relikvie střeží ukryté na místech známých pouze jim.
Víme, že Templáři jsou Ilumináti proto, že Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili ty, kteří prchali před pronásledováním ze strany Církve a Francie, právě tak, jako Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili Weishauptovy Ilumináty o několik století později. Templářští rytíři (The Knights Templar) existují ještě dnes jako vysoký stupeň Svobodného zednářství - Řád Templářů (Templar Order). Templářští rytíři jsou vlastně větví Řádu Hledání. DeMolayova společnost (DeMolay Society) je větví Svobodných zednářů, která je zasvěcena řádu Templářů, zvláště jejich vůdci Jacquesovi DeMolay. Vím to proto, že jsem byl jako mladík členem DeMolayovy společnosti. Miloval jsem tajemství a rituály. Od společnosti jsem se oddělil, když se moje rodina přestěhovala do oblasti mimo dosah kterékoli lóže. Dodnes věřím, že moje příslušnost k DeMolayově společnosti mohla být důvodem, že jsem byl vybrán pro službu u Naval Security and Intelligence (česky přibl. Bezpečnostní a zpravodajská služba válečného námořnictva - pozn. překl.).
Podle členů zpravodajské komunity, jakmile bude Nový světový řád (New World Order) upevněn, budou vyjmuty relikvie a budou připojeny ke Kopí Osudu (Spear of Destiny) a podle legendy dají vládci světa absolutní moc. To může potvrdit víru, která přetrvala věky, připisující velký význam těmto relikviím, pokud budou v rukou jedné osoby. To vysvětluje Hitlerovo zoufalé hledání těchto památek během II. světové války (tvrdil to gen. Patton po porážce Německa).
Rytířský řád Templářů byl založen někdy v průběhu 11. století v Jeruzalémě Prieurem de Sion pro zvláštní účel střežení zbylých památek na Ježíše a k vojenské ochraně poutníků během jejich cesty do Svatého města.
Prieure de Sion byl náboženský řád založený na hoře Sion v Jeruzalémě. Řád si stanovil za cíl zachovat a zaznamenat rodokmen Ježíše a Domu Davidova. Všemi dostupnými prostředky Prieure de Sion hledal a zachraňoval zbytky relikvií. Tyto relikvie byly svěřeny řádu Templářů do úschovy. Jsem ohromen autory knih Holy Blood, Holy Grail a informacemi, které vynesli na světlo. Ze všeho nejvíc jsem udiven jejich neschopností poskládat skládačku dohromady. Poklad ukrytý ve Francii není pokladem Jeruzalémského chrámu. Je to samotný Svatý Grál, Ježíšovo roucho, poslední zbytky kříže, na němž byl Ježíš ukřižován a - podle mých zdrojů - něčí kosti. Můžu vám říci, že existence kostí otřese světem v samých základech, pokud mi byla řečena pravda. Relikvie jsou ukryty ve Francii. Vím na kterém místě, stejně jako autoři knih Holy Blood, Holy Grail, ale oni nevědí, že o něm vědí - nebo snad ano?
Adam Weishaupt, mladý profesor církevního práva na univerzitě v Ingolstadtu v Německu, byl jezuitským knězem a zasvěcencem do řádu Iluminátů. Větev Řádu, kterou založil v Německu v roce 1776, byli stejní Ilumináti, o nochž již byla řeč. Spojení s jezuity je důležité, jak uvidíte dále. Badatelé se shodují v tom, že byl financován domem Rothschildů (zmiňovaném v "Silent Weapons for Quiet Wars"). Weishaupt obhajoval "zrušení všech legitimních národních vlád, zrušení dědictví, zrušení soukromého vlastnictví, zrušení vlastenectví, zrušení individuálních domovů a rodinného života jako buňky, z níž vyrůstá civilizace, a zrušení všech existujících náboženství, aby mohla být lidstvu vnucena ideologie totalitarismu."
Ve stejném roce, kdy založil Ilumináty, publikoval knihu Wealth of Nations (Bohatství národů), která poskytla ideologické základy pro kapitalismus a pro průmyslovou revoluci. Není náhodou, že Deklarace nezávislosti byla napsána v tom samém roce. Na líci Velké pečeti Spojených států zkušené oko rozezná vševidoucí oko a další symboly Bratrstva Hada.
Všechny principy byly stejné. Datum a víra potvrzují, že Weishauptovi Ilumináti jsou totožní s afghánskými "Osvícenými" a dalšími kulty, které samy sebe nazývají "osvícenými". Španělští Alumbrados byli stejní jako Guerinets ve Francii. Ve Spojených státech byly známy jako Jakobínský klub. Tajemství za tajemstvím - ale vždy je v srdci Bratrstvo.
Věřím, že Weishaupt byl zrazen a vystaven pronásledování proto, že nedbal pravidla, že slovo "Ilumináti" nebo existence Bratrstva nesmí být nikdy odhaleno veřejnosti. Jeho odhalení a postavení mimo zákon mělo pro stále skryté a stále velmi mocné Bratrstvo několik cílů. Umožnilo členům popřít tvrzení o jeho existenci na základě toho, že Ilumináti byli odhaleni a postaveni mimo zákon, takže vlastně již neexistovali. Bratrstvo Hada je zběhlé v předhazování návnad, aby "se vlk nažral a koza zůstala celá." Weishaupt byl možná hlupák - nebo dělal přesně to, co se po něm chtělo.
Weishaupt řekl, "Největší síla našeho řádu spočívá v jeho utajení; nikdy se neobjeví pod svým pravým jménem, ale vždy je přikryt jménem jiným a jinou činností."
Tvrzení, že organizace Svobodných zednářů byly infiltrovány Ilumináty za Weishauptovy vlády jsou bláboly. Svobodní zednáři ve svých řadách měli vždy jádro složené z Iluminátů a to je také důvod, proč tak otevřeně a ochotně přijali a ukrývali členy Weishauptovy skupiny. Nemůžete přece vážně věřit tomu, že Svobodní zednáři, kdyby byli pouhou bratrskou organizací, by riskovali vše, včetně svých životů, přijetím a ukrýváním psanců, kteří byli zatracováni monarchiemi celé Evropy. Jsou to hlavně zednářští autoři, kdo do nekonečna opakují mýtus, že Adam Weishaupt byl zakladatelem Iluminátů a že Ilumináti byli zničeni a již se nikdy více neobjevili.
V roce 1826 jeden americký zednář napsal knihu odhalující zednářská tajemství, která nese název Illustrations of Freemasonry (Objasnění Svobodného zednářství). Jedno z tajemství, jež odhalil, je, že poslední mystérium na vrcholu zednářské pyramidy je zasvěceno Luciferovi. Potom jsme se dozvěděli tajemství "příběhu vraždy Hirama Abifa." Hiram Abif je zosobněním inteligence, svobody a pravdy, a byl udeřen do krku podle pravidla, představujícího potlačení řeči Církve; potom byl udeřen úhelníkem do srdce, což mělo znázorňovat potlačení důvěry ve stát; a nakonec byl udeřen palicí do hlavy, což mělo představovat potlačení inteligence mas. Svobodné zednářství tak zachvátí Církev, stát a masy tyranií, nesnášenlivostí a hloupostí. Morgan odhalil, že Svobodní zednáři byli zavázáni pomstít se Hiramu Abifovi a že jejich plánem je porazit Církev, stát a zničit svobodu mas.
Morgan způsobil menší vřavu proti zednářům. Tato vřava se změnila v úplný požár antizednářského hnutí, když autor, William Morgan, zmizel. Morgan byl zřejmě unesen a utopen v jezeře Ontario. Tvrdilo se, že to udělali jeho kolegové - zednáři, a že to dodnes popírají. Kdo jiný to mohl ještě udělat? Věřím, že oni ho zabili. Soudobé noviny bezvýhradně tvrdily, že byl zavražděn zednáři. Přísaha při zasvěcení do řádu Svobodných zednářů říká, že když někdo ze zasvěcených prozradí tajemství, bude zabit. Celonárodní zuřivost vyústila v založení protizednářské strany v roce 1829 Henrym Dana Wardem, Thurlowem Weedem a Williamem H. Sewardem. Během tohoto období byl oživen zájem o tuto problematiku několika protizednářskými knihami. Výsledkem bylo, že zednáři ztratili několik svých členů. Protizednářská strana existovala jen několik let a v roce 1840 zanikla. Čas skutečně zahojí všechny rány.
Víme, že britští Svobodní zednáři jsou skupinou, která absolutně upřednostňuje své členy, ať jde o zaměstnání, povýšení, kontrakty nebo kariéry. Anglická zednářská organizace byla využita KGB k infiltraci a ovládnutí britské zpravodajské služby. Britská zpravodajská služba je synonymem pro Chatham House, běžněji známý jako Royal Institute for International Affairs (česky přibližně Královský institut pro mezinárodní záležitosti - pozn. překl.), mateřskou organizaci Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foreign relations - CFR) ve Spojených státech. Anglická státní policie, Scotland Yard, nařídila svému personálu, aby nepřijímal do svých řad zednáře ze strachu, aby se jim nepřihodilo to samé. Ovšem, po celý život vám bylo říkáno, že Svobodní zednáři jsou dobročinnou bratrskou organizací, kterou zajímá pouze služba veřejnosti. Čtěte dál, vy neviňátka.
Pravděpodobně nejznámější organizací Svobodných zednářů je lóže P2 v Itálii. Tato skupina byle zapletena do všeho - od úplatkářství po vraždy. P2 je přímo spojena s Vatikánem, Maltézskými rytíři a americkou Ústřední zpravodajskou službou (Central Intelligence Agency - CIA). Je mocná a nebezpečná. Lóže P2 byla úspěšná při pronikání do Vatikánu a podařil se jí úder obrovského významu: papež Jan Pavel II. zrušil nařízení proti zednářství. Mnoho vysoce postavených hodnostářů ve Vatikánu je nyní Svobodnými zednáři. Říkám vám, že Svobodní zednáři jsou nejnemravnější a nejstrašnější organizací na celé zemi. Zednáři jsou hlavnámi hráči v boji o světovou nadvládu. Třicet tři stupňů je rozděleno na dvě skupiny. První skupinu tvoří jádro složené z luciferských Iluminátů, v druhé skupině jsou ti, kteří netuší, o co běží.
Všichni zpravodajští důstojníci, s nimiž jsem pracoval u Naval Intelligence byli zednáři. Jak jsem již řekl, věřím, že moje příslušnost k DeMolayově společnosti, když jsem byl ještě mladík, byla důvodem, proč jsem byl přijat do Naval Security and Intelligence. Je to však pouze můj dohad.
Měl jsem v úmyslu jít do větších detailů o souvislostech mezi lóží P2, Prieure de Sion, Vatikánem, CIA, organizacemi za sjednocenou Evropu a Bilderberskou skupinou. Naštěstí mě předběhli Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln. Říkám naštěstí, protože potvrzují má předešlá tvrzení, která jsem publikoval ve své práci "The Secret Government" (Tajná vláda), že CIA měla špehy, nazývané krtky, ve Vatikánu. Musíte si přečíst knihy Holy Blood, Holy Grail a The Messianic Legacy, obě od pánů Baigenta, Leigha a Lincolna. Dostanete je v každém dobrém knihkupectví. Mezi stranami 343 a 361 knihy The Messianic Legacy můžete číst o alianci moci, která vyústila v tajnou světovou vládu.
Většina Svobodných zednářů si není vědoma, že Ilumináti praktikují něco, co je známé jako "tajemství v tajemství" či organizace v organizaci - to je jeden z důvodů zasvěcení. Nemohu však omluvit žádného jejich člena, nebo kohokoli, kdo vstoupil do nějaké společnosti, aniž by věděl vše o této organizaci. Takového člověka považuji za hlupáka. Jen ti na vrcholu, kteří prošli všemi zkouškami, doopravdy vědí, co zednáři skrývají, takže je nemožné pro kohokoli venku vědět vše o této skupině. Co to vypovídá o nových členech, nebo o těch, kteří jsou sice členy již delší dobu, ale neznají největší tajemství? Říká mi to, že do těchto organizací vstupují většinou hlupáci. Na rozdíl od autorů, kteří neohroženě vystupovali jako obránci Svobodných zednářů, odmítám zprostit je zodpovědnosti a viny. Svobodní zednáři, jako kdokoli jiný, jsou zodpovědni za čistotu svého domova. Obyvatel tajného domu, který obsahuje místnosti, kam nemá přístup, jej nemůže celý vyčistit, když se nemůže přesvědčit, co v nich je. Takový dům je páchnoucí žumpou. Pokud se mi něco stane, pak se podívejte na prsty zednářům. Věřím, že vraždili v minulosti a že budou vraždit i v budoucnosti.
Jejich cílem je vládnout světu. Doktrinou této skupiny není demokracie ani komunismus, ale určitá forma fašismu. Jejich doktrinou je totalitní socialismus. Musíte začít správně uvažovat. Ilumináti nejsou komunisté, ale někteří komunisté jsou Ilumináti. (1) Monarchismus (teze) stál proti demokracii (antiteze) v I. světové válce, která vyústila v komunismus a Ligu národů (syntéza). (2) Demokracie a komunismus (teze) stály proti fašismu (antiteze) v II. světové válce, která měla za následek silnější Organizaci spojených národů (syntéza). (3) Kapitalismus (teze) stojí nyní proti komunismu (antiteze) a výsledkem bude Nový světový řád, totalitní socialismus (syntéza).
V roce 1953 zpráva Vyšetřovacího a vzdělávacího výboru Senátu v Kalifornii tvrdila: "Tak zvaný moderní komunismus je zřejmě stejné pokrytecké spiknutí ke zkáze civilizace jako to, jež bylo založeno Ilumináty, a které zvedlo svou hlavu v našich koloniích v kritické době před přijetím naší Ústavy." Senát státu Kalifornie pochopil, že komunismus je práce Iluminátů. Neuvědomili si však, že Rada pro zahraniční vztahy (CFR) a Trilaterální komise (Trilateral Commission - TC) jsou rovněž dílem Iluminátů. MUSÍTE začít správně přemýšlet. Nepřítelem není komunismus, ale "iluminismus". Komunisté nebudou v Novém světovém řádu o mnoho šťastnější než my.
Chtěl bych ukázat, že většina moderních tajných společností, a zvláště ty, které provádějí zasvěcení různých stupňů, a to je klíčové, jsou ve skutečnosti jedinou společností s jediným účelem. Můžete je nazývat jak chcete - Řád Hledání, JASON Society, Roshaniya, Kabbala, Templáři, Maltézští rytíři, Kolumbovi rytíři, jezuité, zednáři, Starověký a mystický řád růže a kříže, Ilumináti, nacistická strana, komunistická strana, výkonní členové CFR, Skupina, Bratrstvo draka, Rosikruciáni, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, Trilaterální komise, Bilderberská skupina, Otevřená a přátelská tajná společnost (Vatikán), Russelův trust, Skull&Bones, Scroll&Key, Řád - všechny tyto společnosti jsou to samé a směřují ke stejnému konečnému cíli, Novému světovému řádu.
Mnohé z nich se však neshodují v tom, kdo bude v Novém světovém řádu vládnout, a to je důvodem, proč někdy táhnou na opačnou stranu, přestože směřují k společnému cíli. Například Vatikán chce papeže jako hlavu světové koalice. Někteří chtějí jako hlavu Nového světového řádu lorda Maitreyu. Lord Maitreya je čelní běžec, věřím tomu, co říkají svědci, že byl na lodi na Maltě s Bushem, Gorbačovem a regionálními vůdci Nového světového řádu. "Přibližně 200 hodnostářů z celého světa se zúčastnilo hlavní konference uspořádané Maitreyou v Londýně 21. a 22. dubna 1990. Představitelé vlád (včetně USA), členové královských rodin, náboženští vůdci a novináři, všichni ti, kteří se setkali s Maitreyou již dřívě, se zúčastnili konference." Citováno ze sloupku nazvaného "Prophecy Watch" z osmého čísla Whole Wheat, který vychází v Minneapolisu.
Někteří také utrácejí strašně mnoho peněz na prezentaci své osoby. Papež hodlá schválit Maitreyu, pokud bude vybrán, čímž se vyplní proroctví Bible v Knize Zjevení, které tvrdí, že první bestii bude moc dána Římem. Pokud si vykládáte Zjevení jako já, potom víte, že papež nakonec zvítězí a bude vládnout jako druhá bestie.
V roce 1952 byla vytvořena aliance, která je poprvé v historii všechny spojila. Black Families, Ilumináti (Řád), Vatikán a Svobodní zednáři pracují nyní společně, aby přivodili Nový světový řád. Všichni budou protestovat, že jsou nevinní a udělají cokoli, co je v jejich silách, aby zničili každého, kdo bude navrhovat něco jiného. Bezpochyby se stanu také jejich terčem, až tato kniha vyjde.
Můžete namítnout, že některé ze společností, uvedené v předcházejících odstavcích, nepraktikují, nebo se to tak jeví, zasvěcení různého stupně. To je pohled veřejnosti. Podívejte se na Radu pro zahraniční vztahy (CFR). Mnoho členů - vlastně většina - nikdy neslouží ve výkonných výborech. Tito lidé nikdy neprojdou zasvěcením žádného stupně. Oni jsou vlastně mocenskou základnou a jsou použiti k získání souhlasu veřejného mínění. Většina z nich není ve skutečnosti členy, ale jsou jim vytvořeny takové podmínky, aby se cítili jimi být. Ve skutečnosti jsou využiti a nejsou ochotni nebo schopni pochopit, o co běží. Výkonný výbor je vnitřním jádrem, složeným z důvěrných společníků, členů tajné společnosti zvané Řád Hledání (Oreder of the Quest), také známé jako JASON Society, oddaných společné věci. Členové jsou vnějším kruhem, v němž vnitřní jádro jedná pomocí osobního přesvědčování, osobní ochrany a sociálního nátlaku. Tímto způsobem si koupili Hanryho Kissingera. Rockefeller poskytl Kissingerovi dotaci 50 000 dolarů na začátku 50. let, což bylo na tehdejší dobu jmění, a udělal starého milého Henryho členem CFR. Každý z vnějšího kruhu, který se nedrží linie je v podstatě vyloučen a nemá šanci postoupit na vyšší stupeň. Pamatujete na lidskou touhu být jedním z vyvolených? Tak to je princip, se kterým pracují.
Skutečnou moc mají muži, kteří jsou bez výjimky rekrutováni z tajných společností na Harvardu a Yale, známých jako Skull & Bone a Scroll & Key. Obě společnosti jsou tajnými větvemi (také zvané Bratrstvo Smrti) společnosti, která je historicky známá jako Ilumináti. Ty jsou napojeny na rodičovské organizace v Anglii (The Group of Oxford University a zvláště All Soul College), v Německu (společnost Thule, také zvaná Bratrstvo Smrti). Dozvěděl jsem se to, když jsem byl u Naval Intelligence. Nebyl jsem schopen vysvětlit, proč někteří členové Výkonného výboru nebyli na seznamu adres v kapitole 232 společnosti Skull & Bones. dokud jsem si nepřečetl knihu Wise Men od Waltera Isaacsona & Evana Thomase, Simon and Schuster, New York. Pod ilustrací #9 uprostřed knihy najdete titulek "Lovett s jednotkou z Yale, úplně vpravo nahoře, a na pláži: jeho zasvěcení do Skull & Bones probíhalo na letecké základně poblíž Dunkirku." Zjistil jsem, že členové těchto dvou společností byli vybíráni na uvedené základně převážně z absolventů univerzit a neomezovali se pouze na absolventy Harvardu a Yale.
Do Řádu hledání, JASON Society jsou zasvěcováni pouze členové Řádu, kteří pak tvoří jádro CFR, stejně jako Trilaterální komise. Výkonní členové CFR jsou skutečnými vyvolenými v této zemi. George Bush je členem Řádu. Jste překvapeni? Neměli byste být. Jeho otec byl také členem, který pomáhal financovat Hitlera.
Je důležité, abyste věděli, že členové Řádu skládají přísahu, která je zprošťuje od jakékoli oddanosti národu nebo králi nebo vládě nebo ústavě, a která zahrnuje popření jakékoli následující přísahy věrnosti, která od nich může být v budoucnosti vyžadována. Přísahají věrnost pouze Řádu a jeho cíli - Novému světovému řádu. George Bush není loajálním občanem Spojených států, ale místo toho je oddaný pouze destrukci Spojených států a nastolení Nového světového řádu. Podle přísahy, kterou Bush skládal, když byl zasvěcován do Skull & Bones, jeho přísaha při nástupu do úřadu prezidenta Spojených států není ničím.
Trilaterální komise je elitní skupina asi 300 prominentních obchodníků, politiků a intelektuálů, kteří činí rozhodnutí v Západní Evropě, Severní Americe a Japonsku. Tato iniciativa je soukromou agenturou, která pracuje za účelem vybudování politické a hospodářské spolupráce mezi těmito třemi regiony. Jejich hlavním projektem, který již ani neskrývá, je Nový světový řád.
Trilaterální komise byla myšlenkou jejího zakladatele, prominentního bankovního magnáta Davida Rockefellera. Skutečným důvodem pro její vytvoření bylo oslabení moci CFR, které bylo výsledkem zklamání lidí z války ve Vietnamu. Motiv k založení Trilaterální komise byl stejný, jako vsadit na dva koně v jednom závodu. Zdvojnásobí se šance na vítězství. Skutečná moc zůstala pevně v rukou CFR. Rockefellerova rodina byla, je a vždy bude podporovatelem obou těchto organizací. Rockefeller, ač mocný, neřídí tuto zemi, ani žádnou jinou. Klíčem ke SKUTEČNÉ moci je fakt, že Rockefeller musel "vystrčit tykadla" na schůzce Bilderberské skupiny v roce 1972 o vytvoření soukromé skupiny trilaterálních vůdců. Bilderberská skupina na to přikývla a Rockefellerův muž Zbigniew Brzezinski sehnal členy a zorganizoval Trilaterální komisi v r. 1972, ne r. 1973, jak komise tvrdí.
Klíčem k nebezpečí, které představuje Trilaterální komise, je její kniha "Seminal Peace", kterou pro ni napsal profesor z Harvardu Samuel P. Huntington v polovině 70. let. V této práci profesor Huntington doporučoval, aby demokracie a ekonomický rozvoj byly opuštěny jako zastaralé ideje. Jako spoluautor v knize The Crisis of Democracy napsal, "Poznali jsme, že existují žádoucí meze ekonomického růstu. Rovněž potenciálně existují žádoucí meze neustálého rozšiřování politické demokracie. Vláda, která má nedostatek autority, bude mít malou schopnost čelit kataklyzmatické krizi tím, že na svém lidu nebude schopna vynutit oběti, které mohou být nezbytné."
...Vypomeňte si, že George Bush byl členem Trilaterální komise a rezignoval na členství v ní teprve tehdy, kdy to pokládal za nezbytné pro své zvolení prezidentem. Z celého srdce věřil v Komisi a její ideje a ideály. Zvolili jsme si prezidenta, který věří, že demokracie a ekonomický rozvoj musí být omezovány - říkám vám, že pracuje směrem k tomuto cíli. Bush je dosud členem Řádu a CFR.
Společnost JASON Society, nebo JASON Scholars (scholars = stipendisté), odvodila své jméno od příběhu o Jasonovi a Zlatém rounu, a je větví Řádu Hledání, jednoho z nejvyšších stupňů Iluminátů. Zlaté rouno pro členy JASON S. znázorňuje pravdu. Jason představuje hledání pravdy. Tudíž název JASON Society označuje skupinu lidí, kteří jsou oddaní hledání pravdy. Jméno Jason je psáno vždy písmeny velké abecedy, když je použito v názvu JASON Society. Písmen malé abecedy není nikdy použito, když je odkazováno na tuto tajnou skupinu. Jméno samotné má hlubší význam, než se může zdát vzhledem k historickému významu jména "Jason" a Zlatého rouna, a to ve vztahu k jiným tajným společnostem. V této rovině příběh představuje člověka (Jasona), který hledá sebe sama (Zlaté rouno).
Přísně tajné dokumenty, které jsem četl za doby svého působení u Naval Intelligence, tvrdily, že prezident Eisenhower pověřil JASON Society, aby vyšetřila všechny důkazy, fakta, lži a podvody a našla pravdu o otázce mimozemšťanů.
Mezi zakladateli JASON Group (nezaměňovat s JASON Society) jsou členové Projektu Manhattan, který zapojil téměř všechny přední fyziky z USA s cílem vyvinout atomovou bombu během II. světové války. Skupina je tvořena z větší části teoretickými fyziky, kteří tvoří elitu mezi vědeckými kapacitami Spojených států. Roku 1987 byli mezi členy čtyři nositelé Nobelovy ceny. Dnes skupina JASON pokračuje v poskytování vědecké pomoci vládě, jaká nemá nikde jinde na světě obdoby. Jsou pravděpodobně jedinou skupinou vědců ve Spojených státech, která zná skutečný stav nejvyspělejší technologie.
Zdá se, že skupina JASON je zahalena pláštěm zbytečného utajování. Skupina odmítá vydat seznam svých členů. Na jejich oficiálních resumé není nikdy žádný seznam členů. Pracují úplně v zákulisí, přestože provádí z celonárodního hlediska nejdůležitější bezpečnostní rozhodnutí. Ta - bez nároku na úplnost - zahrnují Hvězdné Války, podmořské válečnictví a předpovědi týkající se skleníkového efektu. Každý člen skupiny JASON dostává 500 dolarů na den za poskytování konzultací.
V dokumentech, které jsem četl u Naval Intelligence, se píše, že skupina JASON předpověděla, že skleníkový efekt nakonec povede k DOBĚ LEDOVÉ.
Podle Pentagonu JASONS udržují nejvyšší a nejvíce omezující bezpečnostní opatření v USA. Ty jsou dány protokolárním řádem týlového admirála (dvě hvězdy), když někdo chce navštívit nebo plavit se na lodi nebo navštívit vojenskou základnu. Jediné další další odkazy na skupinu JASON jsem byl schopen nalézt v dokumentech Pentagonu. Tvrdilo se v nich, že JASON byla zodpovědná za konstrukci elektronické bariéry mezi Severním a Jižním Vietnamem za účelem zabránění proniknutí vojsk Severního Vietnamu do Jižního Vietnamu během Vietnamské války. Měl jsem stanoviště v demilitarizovaném pásmu a mohu vám říci, že nefungovala.
Rouška tajemství, jíž je zahalena JASON Group je tak těsná a zabezpečená proti úniku informací od svého založení, že ti, kteří se domnívají, že vláda není schopna udržet takové tajemství, by měli tento postoj přehodnotit. Vláda byla schopna udržet tajemství JASON s výjimkou jednoho úniku; ale JASON Group sama o sobě, civilní skupina, na tom byla dokonce ještě lépe. Z JASON k žádnému úniku nedošlo. JASON je administrována korporací Mitre. Vládní kontrakty přidělené Mitre Corporation jsou ve skutečnosti přiděleny vědcům ze skupiny JASON. To je dáno tím, že jméno JASON se vůbec neobjeví v dokumentech, které jsou přístupné veřejnosti.
Jaký je rozdíl mezi JASON Scholars nebo JASON Society a JASON Group? Dokumenty, které jsem četl hovořily o JASON Society naprosto stejnými slovy. Ve zveřejněných dokumentech, pokud je uveden pouze název JASON, je odkazováno na JASON Group, administrovanou korporací Mitre. Věřím, že JASON Society je jedním z nejvyšších stupňů nad Skull & Bones a Scroll & Key řádu Iluminátů. Jinými slovy, je to vyšší úroveň zasvěcení. JASON Group je vědecká organizace vytvořená a najatá sektou JASON Society a vládou USA ze zřejmých důvodů.
Vím toho mnohem víc o Jason Society a JASON Group, ale nechci poškodit pana Granta Camerona, který provedl rozsáhlý výzkum těchto subjektů. Své výzkumy bude publikovat v následujících měsících. Zaručuji vám, že jeho zjištění vás ohromí.
Rada pro zahraniční vztahy (CFR) je největší slabinou zahraniční politiky americké vlády již déle než půl století. CFR je soukromou organizací obchodních kruhů, stipendistů a politických vůdců, která studuje globální problémy a hraje klíčovou roli v rozvoji americké zahraniční politiky. CFR je jednou z nejmocnějších polooficiálních skupin, zabývajícími se rolí Ameriky v Mezinárodních záležitostech. Je řízena vyvolenou skupinou mužů, kteří jsou rekrutováni ze společností Skull & Bones a Scroll & Key na Harvardu a Yale, které jsou obě hlavami tajné větve Iluminátů, známé jako Hlava 322 nebo Řád. Členové Řádu tvoří Výkonný výbor Rady pro zahraniční vztahy po podstoupení zasvěcení do Řádu Hledání, také známého jako JASON Society.
CFR je sesterskou organizací British Royal Institute of International Affairs. Jejich cílem je Nový světový řád. Ačkoli existoval jako večerní klub v New Yorku, svoji nynější sílu neměl do roku 1921, kdy se připojil k British Royal Institute of International Affairs a přijal jeho finanční bázi od J.P. Morgana, Carnegieho nadace, Rockefellerovy rodiny a dalších zainteresovaných bankéřů z Wall Streetu.
CFR řídí naši vládu. Během let její členové pronikli do celé exekutivy, na Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo spravedlnosti, do CIA a do nejvyšších vojenských kruhů. Každý ředitel CIA byl členem CFR. Většina prezidentů od Roosevelty byla členy. Členové CFR ovládají vlastnictví tisku a většina (pokud ne všichni) amerických špičkových žurnalistů je členy CFR. CFR se nepřizpůsobuje vládní politice. Vláda se přizpůsobuje politice CFR.
Četl jsem přísně tajné dokumenty, když jsem byl u Naval Intelligence, které tvrdily, že prezident Eisenhower jmenoval šest členů Výkonného výboru CFR, aby zasedali na panelu zvaném Majesty Twelve, z bezpečnostních důvodů také nazývaném Majority Twelve. Majesty Twelve je tajná skupina, která má údajně pod kontrolou mimozemské informace a projekty. Dokumenty tvrdily, že Eisenhower jmenoval také šest členů výkonné sekce vlády, kteří byli rovněž členy CFR. V Majesty Twelve bylo celkem devatenáct členů, včetně dr. Edwarda Tellera a šesti členů vědecké skupiny JASON. Znovu říkám, zda je to pravda, nebo dezinformace závisí jedině na tom, jestli existují mimozemšťané či nikoli.
Maltézští rytíři hrají významnou roli v tomto scénáři. V 30. letech byl generál Smedley Butler naverbován, aby převzal Bílý Dům. Bylo mu řečeno, že ho potřebují z důvodu jeho popularity u armády. Generál Butler však promluvil a jmenoval několik prominentních Američanů jako účastníky komplotu. Na prvním místě seznamu byl John J. Raskob, který byl zakládajícím členem americké větve Maltézských rytířů. Byl předsedou představenstva koncernu General Motors. Toho času byl také pokladníkem amerických Maltézských rytířů. Bylo vedeno slyšení Kongresu, které mělo objasnit tento puč, ale nikdo z jmenovaných gen. Butlerem, včetně Raskoba, nebyl předvolán jako svědek a vůbec nic se nezjistilo. Ačkoli toto slyšení můžete nalézt v Kongresových záznamech, nenajdete je v žádné historické knize.
Je významné, že epizoda Írán-Contra má mnoho podobností s pučem z 30. let. William Casey byl členem Maltézských rytířů. William Casey, za pomoci viceprezidenta Bushe, Anne Armstrongové a Donalda Regana, způsobil oslabení činnosti prezidentské Dozorčí rady zahraničních zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Advisory Board), takže Bush, Casey, North a další mohli nerušeně provádět své špinavosti. Vymysleli rovněž plán na zrušení Ústavy Spojených států a byli připraveni tento plán uskutečnit, avšak byli chyceni. Tato fakta vyšla najevo při slyšení, ale byla zamlčena předsedou výboru, Senátorem za stát Hawaii Danielem Inouyem. Musíte pochopit, že při pokusu o svržení vlády Spojených států bylo vyvinuto ohromné úsilí.
William Casey byl ředitelem CIA. Byl rovněž členem CFR. Casey byl Maltézským rytířem. Byl vedoucím prezidentské kampaně Ronalda Reagana. Byl hlavou Securities a Exchange Commission. Během Nixonovy Administrativy byl šéfem Export-Import Bank.
Casey zařídil financování továrny na nákladní automobily na řece Kamě v Sovětském svazu z 90% financované nebo zařízené americkými daňovými poplatníky. Tento závod vyráběl vojenské nákladní automobily a motory do tanků pro sovětskou armádu. Byla to, a možná dosud je, největší továrna na světě a mohla vyrábět více těžkých nákladních automobilů než všechny americké továrny dohromady. Věřím, že Casey byl zavražděn.
Řád Maltézských rytířů je světovou organizací spojující svými vlákny obchodní kruhy, banovnictví, politické kruhy, CIA, další zpravodajské služby, P2, náboženské a vzdělávací instituce, soudnictví, armádu, různé nadace, Informační agenturu Spojených států, OSN a mnoho dalších organizací. Nejsou nejstarší organizací, ale jsou nejstarší větví Řádu Hledání. Světový vůdce Rytířu z Malty je volen na krátké období se souhlasem papeže. Rytíři z Malty mají svou vlastní ústavu a přísahají, že budou pracovat na nastolení Nového světového řádu s papežem v čele. Členové řádu Maltézských rytířů jsou také mocnými členy CFR a Trilaterální komise.
Vatikán byl již dávno infiltrován Ilumináty. To je snadno dokazatelné faktem, že v roce 1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se praví, že každý katolík, který se stane zednářem, bude exkomunikován, což je velice vážný trest. V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci, v níž tvrdil, že zednáři jsou jednou z tajných společností, které se pokoušejí "oživit obyčeje a zvyky pohanů" a "zřídit království Satana na Zemi." Piers Compton, ve své knize The Broken Cross, sleduje pronikání Iluminátů do katolické Církve. Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí oko v trojúhelníku. Bylo použito na pečeti Eucharistického kongresu v Philadelphii v roce 1976. Bylo na speciální sérii známek Vatikánu vydané roku 1978, oznamující konečné vítězství Iluminátů na celém světě. Pan Compton tvrdí, že papež Jan XXIII. umístil "vševidoucí oko v trojúhelníku" na svůj osobní kříž. Compton je přesvědčen, že několik set katolických knězů, biskupů a kardinálů je členy tajných společností. Cituje článek z nějakého italského časopisu, kde je uveden seznam více než 70 představitelů Vatikánu, včetně soukromého tajemníka papeže Pavla VI., generálního ředitele Rádia Vatikán, arcibiskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora novin Vatikán, několika italských biskupů a opata Řádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteří jsou známi v Itálii. Je rozšířen názor, že současný papež Jan Pavel II. je členem Iluminátů. Věřím, a mé výzkumy to potvrzují, že je to pravda. Nejlepší známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace. Cíle Iluminátů, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo. Pokud je to pravda, Nový světový řád je již na obzoru. Jeho čas již nadešel.
Prvním americkým velvyslancem ve Vatikánu byl William Wilson, Rytíř z Malty. Jeho jmenování bylo pravděpodobně nelegální a opravdu velice neetické. Wilson nemohl reprezentovat USA, když přísahal věrnost papeži.
Wilson, pokud si pamatujete, podnikl neplánovaný výlet do Libye a soukromě se setkal s libyjskými oficiálními představiteli v době, kdy cestování do Libye bylo zakázáno prezidentem. Prezident Ronald Reagan nazýval plukovníka Kaddáfího "zuřivý pes" a učinil několik energických hrozeb. USA byly odhodlány bombardovat Libyi i za cenu zabitých civilistů. Následující Wilsonův výlet Kaddáfí prezentoval tisku tvrzením, že "americký diplomat byl poslán do Libye, aby snížil napětí mezi USA a Libyí." Ministerstvo zahraničí popřelo, že se taková schůzka vůbec konala. Velvyslanec Wilson zavřel ústa a odmítl věc komentovat. Dodnes neřekl vůbec nic, ačkoli jeho akce učinila ze Spojených států lháře a postavila nás do nepříznivého světla po celém světě.
Zatímco my jsme přerušili styky s Libyí a dokonce jsme ji bombardovali a zatímco američtí občané měli zakázáno cestovat do Libye, pět obrovských ropných konglomerátů si mastilo kapsy obchodováním s Kaddáfím. Jedna z těchto společností byla vedena J. Peterem Gracem, prezidentem W.R.Grace. Osm členů W.R.Grace Company jsou členy řádu Maltézských rytířů. Podle článku Leslie Gelda v New York Times, vládní představitelé projevili zájem o aktivity pana Wilsona. Tyto aktivity, řekli, se točí okolo jeho kontaktů a zájmů v obchodu s ropou.
Wilson měl být vyhozen, ale nestalo se vůbec nic kromě toho, že jeho manželka se zúčastnila papežovy velikonoční mše a stála hned vedle George Schultze a jeho ženy. V diplomatickém jazyce to znamená soukromé schválení jeho činností. George Schultz je ovšem členem CFR, Bohemian Club a Bechtel Corporation. Všechny tyto společnosti mají blízko k Řádu a k Rytířům z Malty.
Wilson se během výkonu funkce velvyslance angažoval i v dalších nepřístojnostech. Opět se v žádném případě nic nestalo. Nakonec rezignoval. Prezident Reagan spad s koně na Wilsonově ranči v Mexiku. Vážně si myslíte, že prezident Reagan by navštívil Wilsonův domov v Mexiku, kdyby neschvaloval Wilsonovy akce v době, kdy byl velvyslancem USA ve Vatikánu? Maltézský rytíř Myron Taylor byl vyslancem prezidenta Roosevelta. Maltézský rytíř John McCone byl vyslancem prezidenta Kennedyho a na počátku 60. let byl ředitelem CIA. Bývalý starosta města New York City, Robert Wagner, byl vyslancem prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Shakespeare nahradil Williama Wilsona. Frank Shakespeare je Maltézský rytíř a tak dále. Prezident Reagan promluvil na výroční večeři Rytířů z Malty.
Všichni Rytíři z Malty mají diplomatickou imunitu. Také mohou převážet zboží přes hranice, aniž by museli platit clo nebo podstoupit osobní prohlídku.
Rytíři z Malty jsou podporováni páteří, složenou z šlechty. Téměř polovina z 10 000 členů patří k nejstarším a nejmocnějším rodinám v Evropě. To stmeluje spojenectví mezi Vatikánem a "Černou šlechtou". Černá šlechta je nejbohatší a nejmocnější v Evropě. Hlavou Černé šlechty je rodina, která se může chlubit tím, že její členové jsou přímými potomky posledního římského císaře. Možná nyní již vidíte, že věci začínají do sebe zapadat. Členství v řádu Rytířů z Malty vyžaduje poslušnost představenému Řádu a konečně papeži. Proto tedy velvyslanec USA, který je zároveň členem řádu Rytířů z Malty, musí počítat s konfliktem zájmů. Proč je tento fakt přehlížen? Prezident Bush jmenoval Maltézského rytíře Thomase Melledyho na post amerického velvyslance ve Vatikánu.
Vatikán založil Centrum pro modlitby a úsilí za mír papeže Jana Pavla II. v Ocean Avenue 1711, Springlake, New Jersey, v sídle, jež ční nad oceánem. Sídlo bylo věnováno newyorské arcidiecézi Elmerem Bobstem, který zemřel v roce 1978. Byl multimilionářem a prezidentem Warner Lambert Company. Richard Nixon byl častým návštěvníkem. Řediteli Centra byli: Kurt Waldheim, bývalý Generální tajemník OSN a bývalý nacistický válečný zločinec; Cyrus Vance, bývalý státní tajemník za Cartera a člen jak CFR, tak Trilaterální komise; Clare Booth Luce, členka řádu Rytířů z Malty; a J. Peter Grace z W. R. Grace Company, který je hlavou Rytířů z Malty ve Spojených státech.
Centrum bylo založeno Vatikánem jako součást papežova nového mírového plánu, který sjednotí svět. Centrum má dvě úlohy: (1) Vzdělávat katolíky a jejich děti, aby přijali Nový světový řád. (2) Poskytnout prostor pro umístění počítače, který bude řešit problémy světového míru, a kde se budou vypracovávat studie pro mírová řešení budoucích problémů, které by mohly ohrozit světový mír. Počítač je propojen se všemi hlavními městy světa přes satelit. Všechny národy souhlasily vzdát se své suverenity ve prospěch papeže a přenechat řešení svých budoucích problémů počítači. Ovšem, to nebude v platnosti, dokud Nový světový řád nebude veřejně vyhlášen. Domnívám se, že Nový světový řád se tajně zrodil 19. ledna 1989.
Vatikán se několikrát nechal slyšet, že "papež je pro úplné odzbrojení; papež je pro odstranění suverenity národních států; papež rovněž tvrdí, že vlastnická práva nejsou považována za skutečná práva. Papež věří, že pouze Vatikán ví, co je pro člověka dobré."
Na začátku 40. let chemický podnik I.G. Farben zaměstnával polského obchodního zástupce, který prodával nacistům kyanid, kteří jej používali v Auschwitzu. Ten samý obchodní zástupce také pracoval jako chemik v továrně na jedovatý plyn. Stejný kyanidový plyn společně s plynem Zyklon B a malathionem byl použit k vyhlazení milionů Židů a dalších skupin obyvatelstva. Jejich těla byla potom spálena na popel v pecích. Po válce se tento obchodní cestující bál o svůj život, a proto vstoupil do katolické Církve a v roce 1946 byl vysvěcen na kněze. Jedním z jeho nejbližších přátel byl dr. Wolf Szmuness, vedoucí osobnost od listopadu 1978 do října 1979 a od března 1980 do října 1981 při experimentech s vakcínou proti hepatitidě B, kterou provádělo Centrum pro kontrolu nemocí v New Yorku, San Franciscu a čtyřech dalších městech, která rozšířila nákazu AIDS mezi americký lid. Tento obchodní zástupce byl v roce 1958 vysvěcen na biskupa a stal se tak nejmladším biskupem v Polsku. Po třiceti dnech vlády byl jeho předchůdce zavražděn a náš bývalý obchodník s kyanidem přijal papežství jako papež Jan Pavel II.
V roce 1990 nastal správný čas pro správné vůdce: ex-šéf KGB Michail Gorbačov, ex-šéf CIA George Bush, ex-nacistický obchodník s plynem papež Jan Pavel II., všichni svázáni bezbožným spojenectvím za nastolení Nového světového řádu.
Papež apeloval na světové vůdce tvrzením, že lidé světa již uznali absolutní autoritu Říma, protože slavili nedělní sabat, který byl nařízen papežem na koncilu v Laodicea (r. 364 po Kr.). Původních Deset přikázání, předaných Mojžíši, přikazovalo: "Nezapomeň světit den odpočinku (sabat). Šest dní budeš pracovat a budeš dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sabat Pána, tvého Boha; v tento den nebudeš pracovat, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj sluha, ani tvá služka, ani tvůj dobytek, ani cizinec, který je za branami; za šest dní Bůh stvořil nebe a zemi, moře a všechno, co se v nich nalézá, a sedmý den odpočíval, pročež Bůh požehnal den sabatu a posvětil jej."
Sedmý den, sabat, jak bylo předáno Mojžíšovi, je sobota. Slavení neděle jako sabatu je ověření, že lidé uznávají papeže jako nadřazeného Bohu. Jediní lidé, kteří neuznávají autoritu papeže, jsou Židé, a to je důvodem, proč Vatikán neuznal a neuzná stát Izrael. Vatikán dokonce odmítá nazývat jej jménem Izrael. Místo toho říká Palestina, když hovoří o Izraeli. Opět vám musím připomenout, že vůbec nezáleží na tom, čemu věříte. Je důležité pochopit tu věc, že když oni tomu věří, stane se to vaší noční můrou.
"Papež má mnoho charisma a v celosvětovém systému budete potřebovat silného náboženského vůdce. Chomejní je toho důkazem. Tento papež má dost přívrženců a charisma na to, aby učinil to, co považujeme za velkou hrozbu pro toto hnutí." [Citace z Mantooth Report]
"Papež Jan Pavel II. je příliš úzkostlivý na to, aby vyplnil tento úkol. Jeho cílem je znovu sjednotit křesťanský svět pod vedením papežství. Pokud to bude možné, doufá, že dosáhne svého cíle do konce tohoto století. To je prvotním důvodem pro papežovy četné cesty po celém světě." [Z článku od Gene H. Hogberga, listopad/prosinec 1989, Plain Truth]
Víte, že Hitler a jeho celý štáb byli katolíci? Víte, že nacisté se zabývali okultismem? Víte, že New York Times 14.4.1990 citoval George Bushe, když prohlásil, "Zapomeňme na nacistické válečné zločince." Rád bych věděl, proč to řekl. Víte, že Los Angeles Times 12. prosince 1984 citoval papeže Jana Pavla II., když řekl, "Nechoďte k Bohu, aby vám odpustil vaše hříchy, přijďte ke mě." Papež se dopustil rouhání, čímž naplnil proroctví podle knihy Zjevení. Papež nám říká, že je Bůh!
Pamatujte na to, že nikdy nemáte uctívat vůdce. Když budete uctívat vůdce, potom nebudete mít schopnost poznat, až budete podvedeni!
21. července 1773 papež Klement XVI. "navždy zrušil a potlačil Řád jezuitů." Státy Francie, Španělsko a Portugalsko si okamžitě uvědomily, že jezuité byli zapleteni do státních záležitostí a byli tudíž nepřáteli vlády. Papežův čin byl reakcí na tlak, jenž vyvíjely monarchie. Portugalský Král Josef podepsal dekret, podle něhož jezuité byli označeni jako "zrádci, rebelové a nepřátelé říše..." Papež Pius VII. v srpnu 1814 vrátil jezuitům všechna jejich práva a privilegia.
Ex-prezident John Adams svému nástupci, Thomasi Jeffersonovi, napsal: "Nepřeji si, aby se zde opět objevili jezuité. Pokud na zemi existuje skupina lidí, kteří si zaslouží věčné zatracení, pak je to tato společnost." Jefferson odpověděl: "Souhlasím s vámi, neschvaluji obnovení Jezuitského řádu, protože by to znamenalo krok zpět, ze světla do temnoty."
Jezuité mají, stejně jako v průběhu celé své existence, potíže i dnes. 28.února 1982 papež Jan Pavel II. jezuitům řekl, aby se "drželi dál od politiky a a ctili římsko-katolickou tradici." Noviny U.S. News and World Report tvrdily, že jezuité byli skutečně zapleteni do mezinárodních afér. Článek tvrdil: "Jezuité hráli klíčové role v sandinistické revoluci v Nicaragui. Někteří jezuité se připojili ke komunistickým stranám. Jeden kněz v El Salvadoru tvrdil, že jeho úkolem je pracovat pro vzestup marxismu a revoluce a ne pro Boha... Jezuité se připojili k levému křídlu odbojného hnutí ve Střední Americe a na Filipínách a obhajovali propojení marxismu a římského katolicismu, jež je nazýváno "teologie osvobození"."
Když Spojené státy chtěly použít nejhorší formy Haig-Kissingerovy vylidňovací politiky ve Střední Americe, byli to jezuité, kdo organizovali a podněcovali lidi k účasti na občanské válce. Kam přijdou jezuité, tam brzy následuje revoluce. Vždy mě přepadne smutek, když vidím nebo slyším o lidech, kteří jsou zraněni; ale podle mých výzkumů, jezuitští kněží, zavraždění ve Střední Americe si to pravděpodobně zasloužili.
Nejmocnější tajnou organizací na světě je Bilderberská skupina, zorganizovaná v roce 1952 a pojmenovaná po hotelu, kde se v roce 1954 konalo její první setkání. Muž, který zorganizoval Bilderberskou skupinu, princ Bernhard of the Netherlands, měl moc vetovat volbu papeže Vatikánem. Princ Bernhard má právo veta proto, že jeho rodina, Habsburkové, jsou potomky římských císařů. Princ Bernhard je hlavou Black Families. Tvrdí, že je potomkem Domu Davidova, a tak může právem tvrdit, že je příbuzný s Ježíšem. Princ Bernhard, s pomocí CIA, přenesl skrytý vládnoucí orgán Iluminátů na veřejnost jako Bilderberskou skupinu. To je oficiální aliance, která tvoří světový vládnoucí orgán.
Jádrem organizace jsou tři výbory po třinácti členech. Takže srdce Bilderberské skupiny tvoří 39 členů Iluminátů. Tyto tři výbory jsou tvořeny výhradně členy různých tajných skupin, které jsou ve skutečnosti Ilumináty. Jsou to Svobodní zednáři, Vatikán a Black Nobility (Černá šlechta). Tyto tři výbory pracují po celý rok v kancelářích ve Švýcarsku. Určují, kdo bude pozván na výroční setkání a o jakých politických cílech a plánech se tam bude diskutovat. Každý návrh nebo plán, který se má diskutovat na výročním setkání Bilderberské skupiny, musí být znám rok až dva roky dopředu. Bilderberská skupina vyhlásila "tichou válku", která je vedena proti nám. Jak to mohou udělat? Jsou to muži, kteří vládnou světu.
Čísla 3, 7, 9, 11, 13, 39 a jejich násobky mají pro Ilumináty zvláštní význam. Všimněte si, že jádro Bilderberské skupiny tvoří 39 členů, které se dělí na 3 skupiny po 13 členech. Všimněte si, že jádro třiceti devíti odpovídá třinácti, kteří tvoří Politický výbor. Dále si všimněte, že 13 členů Politického výboru odpovídá Kulatému stolu devíti. Víte, že Spojené státy americké původně tvořilo 13 států. Ústava má 7 článků a byla podepsána 39 členy Ústavního shromáždění.
Spojené státy se zrodily 4. července 1776. Červenec je sedmý měsíc v roce. Sečtete-li čísla 7 a 4, dostanete 11; 1+7+7+6 = 21, což je součin čísel 3 a 7. Součtem 2+1 dostanete 3. Podívejte se na číslo 1776 a uvidíte dvě sedmičky a jednu šestku, což je násobek tří. Říkáte si, náhoda? Pro ty, kteří věří, že je to náhoda, bych mohl napsat knihu o numerologii, ale neudělám to.
Manly P. Hall, zednář 33. stupně, pravděpodobně největší odborník v této oblasti, ve své knize The Secret Destiny of America napsal, "Po dobu více než tří tisíc let pracovaly tajné společnosti na vytvoření zázemí znalostí, nutných k zřízení osvícené demokracie mezi národy světa ... to vše pokračuje dosud ...a tyto tajné společnosti existují dodnes jako Řád Hledání. Muži, vázaní tajnou přísahou pracovat pro nastolení světové demokracie, se rozhodli, že v amerických koloniích položí základy nového způsobu života. Řád Hledání byl v Americe založen v první polovině 17. století ...Franklin mluvil za Řád Hledání a většina mužů, kteří byli jeho spolupracovníky, byla rovněž členy tohoto řádu ...Nejen, že mnoho zakladatelů Spojených států byli zednáři, ale přijímali také pomoc od tajné vznešené společnosti v Evropě, která jim pomáhala založit tento stát pro zvláštní účel, jenž byl znám pouze několika zasvěceným." Tyto citace jsem našel ve výše uvedené knize na straně 133. Když sečteme cifry tohoto čísla, obdržíme číslo sedm. Je to opět náhoda?
Do Řádu Hledání můžeme poněkud více proniknout prostřednictvím tajemníka pro zemědělství Franklina D. Roosevelta, Henryho Wallace, muže přímo zodpovědného za otištění reversu Velké pečeti Spojených států na jednodolarové bankovce. Pan Wallace, člen Řádu Hledání, ve svém dopise ruskému mystiku a umělci Nicholasi Roerichovi napsal: "Pečeť, ať je to pro zednáře, nebo Svatý Pohár, nebo pro možnosti věku, který přijde, je nejvyšším a nejhodnotnějším cílem. Všechno ostatní je karmický dluh. Ale jistě, každý je potenciální Galahad. Tak můžeme usilovat o pohár a o plameny nad ním." Svatý Grál má ve spisech tajných společností základní význam.
Na Velké pečeti Spojených států vidíme starověký symbol Bratrstva Hada (nebo Draka), kterým je, jak již víte, vševidoucí oko na vrcholu pyramidy, představující vědění.
Hned pod pyramidou je nápis "Novus Ordo Seclorum", který v překladu znamená "Nový světový řád". Dále na pečeti je:
9 per na orlu;
13 lístků na olivových ratolestích;
13 prutů a pruhů;
13 šípů;
13 písmen v textu "E Pluribus Unum";
13 hvězd v zelené korunce nahoře;
13 kamenů v pyramidě;
13 písmen v textu "Annuit Coeptis".

Všechna tato mystická čísla mají také zvláštní význam pro Svobodné zednáře. Museli byste být zvláště velkými skeptiky, abyste přehlédli obrovský význam všech těchto tzv. náhod. Kdo z vás ještě může říci, že zde není žádná spojitost?
Četl jsem, když jsem sloužil u Naval Intelligence, že minimálně jednou ročně, možná častěji, se setkají dvě atomové ponorky pod příkrovem polárního ledu a dojde k jejich spojení pomocí speciálního zařízení. Představitelé Sovětského svazu se scházejí s Politickým výborem Bilderberské skupiny. Rusové dostanou scénář jejich další činnosti. Položky programu zahrnují spojené úsilí v tajném kosmickém programu spojeném s Alternativou 3. Nyní mám ve vlastnictví oficiální fotografie NASA měsíční základny uvnitř kráteru Copernikus.
Tato metoda schůzek je jediným způsobem, který je bezpečný před odposlechem. Prozrazení veřejnosti, které by bylo výsledkem odposlechu, by zničilo vše, co se tyto schůzky snaží utajit. Dokumentární program televizní společnosti BBC, s názvem "Science Report", odkryl stejná fakta, ale nakonec své odhalení odvolal. Ve svém odvolání uvedli, že tento pořad byl fiktivní. Na tomto místě musím poznamenat, že "Science Report" je velmi uznávaný dokumentární (nikoli fiktivní) program v Británii.
Nikdy ve své historii nevysílal fikce. Tento případ je do hloubky rozebrán v jiné kapitole. Neexistuje jiná metoda, kterou bych znal, k ověření těchto schůzek, než se stát členem posádky jedné z ponorek. Je Alternativa 3 skutečností, nebo je to součást plánu pro zavedení Nového světového řádu? Na tom ve skutečnosti nezáleží, protože obě eventuality vedou k našemu útlaku. Čím dříve to pochopíte, tím lépe.
Členy Bilderberské skupiny jsou nejmocnější finančníci, průmyslníci, státníci a intelektuálové, kteří se každoročně setkávají na soukromé konferenci o světových záležitostech. Tato setkání poskytují neformální, médii nezaznamenanou příležitost pro mezinárodní vůdce míchat se do světových záležitostí a jsou nechvalně známá pláštíkem utajení, pod nímž jsou konána. Ústřední kancelář je v Haagu ve Švýcarsku, jediné evropské zemi, které se vyhnula invaze vojsk a bombardování během II. světové války. Švýcarsko je sídlo světové moci. Cílem Bilderberské skupiny je jednosvětová totalitní socialistická vláda a ekonomický systém. Mějte se na pozoru, času již mnoho nezbývá.
Musíte pochopit, že každé utajování je špatné. Již samotný fakt, že setkání jsou tajná, mi říká, že se zde děje něco, co si nemohu ověřit. Kdo by věřil tomu, že dospělí muži se setkávají jenom proto, aby se oblékli do fantastických rób, drželi svíčky a navzájem si potřásli rukama. George Bush, když byl zasvěcován do Skull & Bones, neležel nahý v rakvi se stuhou ovázanou kolem genitálií a nevyprávěl detaily svého intimního života jenom proto, že to bylo zábavné. Měl hodně co získat svou iniciací do Řádu, jak nyní můžete vidět. Tito muži se scházejí ze závažných důvodů a jejich schůzky jsou tajné proto, aby to, co se děje během setkání, neproniklo na veřejnost. Samotný fakt, že něco je tajné, znamená, že je zde něco, co je třeba skrývat.
John Robinson v roce 1798 napsal knihu Proofs of Conspiracy (Důkazy spiknutí) a věřím, že to nejlépe vyjádřil v následující pasáži knihy. "Nic není tak nebezpečné jako mystická společnost. Cíl zůstává utajen v rukou manažerů, zbytku je do nosu jednoduše vložen kroužek, pomocí něhož mohou být lehce vedeni; a čím více se pachtí za tajemstvím, tím hůře vidí svou vlastní cestu. Mystický cíl umožňuje vůdci měnit okolnosti, jak potřebuje a přizpůsobit je každé módě a předsudkům. To mu opět dává téměř neomezenou moc; proto může použít těchto předsudků k vedení lidí různými tlupami. Ty jsou sdruženy pomocí svých předsudků a čekají na vůdce, aby zkoncentroval jejich sílu a uvedl je do pohybu. A když se konečně velké množství lidí dá do pohybu, s kreaturou podle jejich představ v čele, potom ani sám inženýr nemůže říci, "Potud můžu jít, ale ne dále"."
Je běžný člověk skutečně tak hloupý, jak o něm soudí elita? Pokud je, potom možná průměrný občan je tak nevědomý, že může být manipulován tím či oním směrem, kdykoli to elita pokládá za potřebné. Odpověď získáme velmi rychle, až běžný člověk zjistí, že jeho lístek do Země Fantazie právě pozbyl platnost.
"Americký prezident Bush a Sovětský prezident Gorbačov přijeli včera na tento středomořský ostrov na konferenci na nejvyšší úrovni, která začíná dnes, během níž, jak oba doufají, začnou hledat Nový světový řád." - New York Times, 1. prosince 1989.
Mimozemšťané v pozádí vlády USA
Publikace byla pro přehlednost uspořádána do kapitol Překlad byl pořízen z německého textu. Praha 1993
ÚVOD
Béhem roků, které následovaly po druhé světové válce celily Spojené státy americké řade událostí, které měly změnit nejen jejích vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští generálové tomu museli bezmocné přihlížet, ačko-liv vyhráli nejdražší a nejpustošivější válku v dějinách lid-stva.
USA vyvinuly a použily atomovou bombu a staly se tak jediným národem na Zemí, který vlastnil zbraň schopnou zničit nejen všechny nepřátele, ale i celou planetu. V ten čas měly Spojené státy nejlépe fungující hospodářství, po-kročilou technologii i nejvyšší životní úroveň. Zároveň mě-ly i největší mocenský vliv a vládly největší a nejmocnější vojenskou silou v dějinách lidstva. Ve světle uvedených skutečností si můžeme udělat jen velmi slabou představu o tom, jaký zmatek nastal, když se zasvěcená elita vlády USA musela smířit se skutečností, že se nějaká cizí vesmír-ná loď s posádkou nám neznámé kultury zřítila na poušti v Novém Mexiku.
Mezí lednem 1947 a prosincem 1952 se na Zem zřítilo nebo muselo nouzově přistát asi 16 cizích vesmírných lodí. Bylo nalezeno 65 mrtvých cizinců a jeden živý. Další ves-mírná loď explodovala, avšak její zbytky nebyly nalezeny. Třináct z těchto případů se odehrálo na území USA (nepo-čítáme v to loď, která vybuchla), a to jeden v Arizoně, v Novém Mexiku a jeden v Nevadě. Tři další případy na-staly v ostatních zemích: jeden v Norsku a dva v Mexiku. Výskyty UFO byly časté a tehdejší prostředky pro zkou-mání těchto jevů nebyly dostačující.
Na náhorní plošině v blízkosti Azteku v Novém Mexiku
5


byla 13. února 1948 nalezena jedna cizí loď. Dala byla na-lezena 25- března 1948 v Hart Canyon v blízkosti Azteku, rovněž v Novém Mexiku. Měřila v průmeru 33 metrů. Z lodi bylo vyproštěno asi 17 mrtvých mimozemských lidi. Avšak daleko významnější bylo nalezeni a odhaleni části lidských těl pozemšťanů v těchto vesmírných lodích. Skli-čenost se brzy zrnocnila všech, kdo o tom věděli.
Z uzaviraciho kódu „Tajné" se stal kód "Přisně tajné". Síť utajovaných opatřeni, hustší než dřívější, nazvaná "Manhattan-Projec", se o tyto událostí rozšířila. V násle-dujících létech se měly tyto případy stát nejpřísněji střeže-nými tajemstvími v dějinách světa. V prosinci 1947 bylo v Americe vytvořeno pod krycím názvem "Project Sign" zvláštní odděleni, sestavené ze špičkových vědců, které mělo tento fenomén zkoumat. Z "Project Sign" se stal v prosinci 1948 "Project Grudge" (Projekt zášti). Za účelem desinformaci a ke shromážděni méně důležitých informaci byl vytvořen podprojekt nazva-ly "Project Blue Book" (Projekt modré knihy). Během let pracovníci „Grudge" vypracovali 16 svazků informací, včetně sporného „Grudge 13". jehož dokumenty se poda-řilo mně i mému příteli Billovi Englishovi vidět, číst a zpři-srupnit veřejnosti.

ZALOŽENÍ A ÚČEL VZNIKU CIA
Byly sestaveny tak zvané "Blue Teams" (Modré týmy). jejichž úkolem bylo zřícené vesmírné lodi a jejich mrtvé ukrýt. Tyto "Blue Teams" se později změnily na "Alpha Teams" v projektu "POUNCE".
Během prvních let výskytů UFO vykonávaly kontrolu nad těmito fenomény pouze letecké síly USA a Central In-teligence Agency a staraly se o jejich utajení. Ve skuteč-nosti byla CIA původně založena na rozkaz prezidenta jako „Centrální informační skupina" s výjimečným úko-lem zabývat se přítomnosti mimozemských bytosti. Tajnou službou se stala až později, po zrušení zákona o národní bezpečnosti. Instituce „Národní bezpečnostní rada" byla založena proto, aby střežila tajné informace, obzvláště mi-mozemské. Řadou nařízeni a příkazů ze strany této rady byla CIA uvolňována od svého původního úkolu komple-tování tajných mimozemských informaci a stále více pově-řována tajnými akcemi v USA i v zahraničí.
Dne 9. prosince 1947 dal Truman souhlas k založení NSC 4, který nesl název "Knordinace opatřeni vztahují-cích se na zahraniční tajné informace". Stalo se tak na na-léhání ministrů Marshalla, Forestalla. Pettersona a rovněž ředitele plánovacího štábu ministerstva zahraničních věci Kennana.
V 1. knize "Zahranični a vojenské zpravodajské služby“ je na stránce 49 text usnesení, vydaný jako závěr zvláštní-ho komitétu ke zkoumaní vládních operaci vztahujících se ke zpravodajským službám Senátu USA na 94 kongresu, 2. sezení, zpráva Č. 94-755, z dubna 1976.
Toto usneseni zmocňovalo ministra zahraničí k odsou-hlaseni všech aktivit, týkajícich se informačních zprávo-dajských služeb proti komunismu a všech ostatních aktivit

v zámoří. Přísně tajný dodatek k NSC 4, NSC 4a nařizoval řediteli CIA započít s tajnými psychologickými aktivitami k dosažení dle vytčeného NSC 4. Původní autorizace k tajným operacím, udělené CIA pod hlavičkou NSC 4, neobsahovaly žádné formální směrnice jak pro koordina-ci, tak pro schvalování těchto operací. Tak konečně nařídil ředitel CIA realizovat tyto operace a zajistit ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem obrany, aby se tyto operace prováděly v souladu s americkou politikou.
Později měly NSC 4 a NSC 4a nahradit NSC 10 a NSC 10/2, a tak rozšířit možnosti tajných operaci.
Úřad pro koordinací směrnic (OPC) byl ustanoven k provádění rozšířeného programu tajných aktivit. NSC 10 a NSC 10/2 legalizovaly ilegální a mimozákonné praktiky a postupy, pokud budou přijatelné pro vedoucí činitele Národní bezpečnosti. Následky se projevily okamžitě. By-ly otevřeny dveře a brány pro všechny zpravodajce. Pod NSC 10/1 bylo sice zatajeno jedno odděleni „Prováděcí koordinace", které mělo sledovat tajné projekty, ale nemě-lo pravomoc dávat k nim souhlas. Toto oddělení bylo nyní v tichostí pověřeno koordinací mimozemských projektů. NSC 10/1 a 2 bylo interpretováno tak, že nikdo na špičce se nesměl nic dovědět, dokud to nebylo s úspěchem uza-vřeno. Tyto akce se staly jakýmsi nárazníkem mezi prezi-dentem a informačními službami. Účelem tohoto nárazní-ku bylo umožnit prezidentovi, aby popřel tento projekt v případě, že by se něco o pravé funkci tohoto oddělení dostalo na veřejnost Nárazník byl v pozdější době využí-ván převážně k tomu, aby následující prezidenti dostávali jen velmi málo informací o přítomnosti mimozemšťanu a dostávati je tak, jak se to hodilo vedení NSC 10 a skupi-ně zpravodajské služby. Skrze NSC 10/2 byla založena studijní skupina, která byla utajena a sestávala z předních vědců té doby. Studijní skupina byla nazvána „NIGHT MJ 12".
Další Memo NSC 10/5 shrnovalo úkoly této studijní skupiny Další NSC Memos byly zřízeny až v pozdějších
letech Zároveň pak byly vyzvány tajné rozkazy jako předpoklad ke zřízení MJ 12.
MIMOZEMŠŤAN NA ZEMI
Ministr obrany James Forestall počal proti tomuto uta-jovaní vznášet námitky. Byl to velmi idealistický a zbožný muž, který věřil, že je nutné veřejnost informovat. Když počal navazovat jednám' s vedoucími osobnostmi politic-kých stran a hovořit na kongresu o mimozemských byto-stech a celém tomto problému, bylo mu Trumanem naříze-no, aby odstoupil. Ale Forestall dále vyjadřoval svoje sta-rosti a rozhodl se je zveřejnit Bylo nařízeno jeho sledová-ní- Věděl o tom a byl tím psychicky ničen. Mnozí lidé, kteří pravou příčinu jeho stavu neznali, ho považovali za paranoika. Později bylo uveřejněno, že se Forestall nervo-vě zhroutil a byl hospitalizován v nemocnici Bethseda Ma-rine. Skutečností však je, že toto opatření bylo učiněno ze strachu, že by Forestall počal opět hovořit, a proto musel být izolován a zdiskreditován. V časných ranních hodi-nách 22. května 1949 mu agenti CIA uvázali kolem krku prostěradlo, jeden konec upevnili v místnosti a Forestalla vyhodili z okna. Prostěradlo se roztrhlo, Forestall se zřítil a zabil se. Byl tak první obětí tohoto státem nařízeného za-retušováni.
Žijícího mimozemšťana, který přežil zřícení v Roswellu v roce 1949, pojmenovali EBE. Toto jméno navrhl Dr. Vannever Bush a je to zkratka „Extraterestrial Biological Entity" (Mimozemská biologická bytost). EBE zcela zjev-ně vykazoval tendenci ke lžím a během prvních let dával na kladené otázky odpovědi, které od něho byly očekává-ny. Naproti tomu otázky, které by mohly vést k nežádou-cím odpovědím, zůstaly nezodpovězené. Ale od jistého okamžiku během druhého roku jeho pozemského zajetí počal být otevřenější a informace, které sděloval, byly při-nejmenším překvapující. Souhrn jeho informací byl zákla-
dem k tomu, co bylo později nazváno „Žlutou knihou". Fotografie EBE jsem mohl já i můj přítel Billy vidět bě-hem naší činnosti v „Grudge 13".
Ke konci roku 1951 EBE onemocněl. Lékařský odborný personál nebyl schopen určit původ jeho onemocnění. Chyběly jakékoliv zkušenosti, kterých by bylo možno pou-žít. Tělesné funkce EBE byly sestaveny z chlorofylu a on proměňoval potravu v energii podobně jako rostliny. Vý-měškové produkty z něj vycházely ve formě podobné rost-linám. Bylo rozhodnuto, že bude povolán botanik. Dr. Gu-illermo Mendoza, specialista botanik, byl pověřen, aby podporoval uzdravení EBE. Mendoza se velmi namáhal, aby život EBE zachránil. Ten však v polovině roku 1952 zemřel. Mendoza byl pak jmenován specialistou pro mi-mozemskou biologii.
Během neúspěšných pokusů zachránit EBE a současně získat přízeň této nám nadřazené rasy počaly Spojené stá-ty vysílat počátkem roku 1952 volání o pomoc do nedozír-ných dálek vesmíru. Toto volání zůstalo nezodpovězeno, ale projekt byl prováděn dále jako známka dobré vůle.
Dne 4. listopadu 1952 vytvořil prezident Truman tajným prezidentským rozkazem supertajnou Národní bezpeč-nostní radu (NSA). Jejím vlastním účelem bylo dekódová-ní mimozemské komunikace, vesmírné řeči, a navázání kontaktů s mimozemšťany. Tato nanejvýše naléhavá úloha byla pokračováním dřívějších snah a byla nazvána krycím jménem „Sigma". Dalším úkolem NSA bylo přísně střežit a pozorovat po celém světě všechny komunikace a vysílání nezávisle na jejich původu pozemském nebo mimozem-ském, aby byly shrnuty zpravodajské informace a aby také byla zaretušována přítomnost mimozemských bytostí. Pro-jekt SIGMA byl úspěšný a NSA navázala komunikaci se základnou LUNA a s ostatními tajnými kosmickými pro-jekty. Vydáním tohoto prezidentského rozkazu bylo vytvo-ření NSA (Národní bezpečnostní rady) postaveno mimo kontrolu zákona. NSA dnes provádí mnoho dalších úkolů a je ve skutečnosti tím nejdůležitějším oddělením ve zpra-vodajské službě. NSA dodnes spotřebovává 75 % všech peněz vynakládaných na zpravodajské služby. Přísloví „Peníze vždy přinášejí moc" se zde plně osvědčuje. Ředi-tel CIA není dnes ničím více než vývěsním štítem, který je ponecháván na svém místě jen pro veřejné mínění. Vlast-ním úkolem NSA je dnes nejen komunikace s mimozem-stany, ale ještě další, zcela odlišné věci.
NOVÁ KONCEPCE VLÁDY USA
Po událostí v Roswellu informoval Truman nejen naše spojence, ale také Sovětský svaz o vývoji mimozemského problému. Toto učinil pro případ, že by se mimozemšťané stali nebezpečím pro lidskou rasu. Byly vypracovány plá-ny, na jejichž základě by bylo možno Zemi v případě inva-ze z vesmíru ubránit. Mezinárodní utajování těchto skuteč-ností narazilo na největší potíže. Bylo rozhodnuto zřídit zvláštní skupinu, která by střežila koordinaci mezinárod-ních snah k zachování tajemství a k ochraně vlád před zve-řejněním těchto věcí tiskem. Výsledkem bylo vytvoření taj-né společnosti, která byla nazvána „Bilderberger", podle názvu místa a hotelu, kde byla založena (Bilderberger ho-tel v Knokke AdU). Její hlavní stan se nachází ve Švýcar-ské Ženevě. Z Bilderbergeru vzešla tajná světová vláda, která dnes vše řídí a střeží a jejíž členové se scházejí jed-nou ročně na různých místech světa. V roce 1988 to byl ra-kouský Telfz u Innsbrucku, kde byl rovněž přítomen spol-kový kancléř SRN H. Kohl. V roce 1989 se setkání konalo v Coloradu v USA a zúčastnil se ho i hrabě Lambsdorf (AdU). Spojené národy tehdy byly a jsou dodnes pouhou mezinárodní fraškou.
V roce 1953 do Bílého domu nastoupil nový prezident.
Byl to muž zvyklý na přísně stanovenou organizaci, pevně
spjatou rozkazy. Jeho metodou bylo definovat autoritu
a vládnout nad komitétem. Když se jeho poradci nemohli
shodnout, bylo jeho normálním postupem, jak říká: „Roz-
hodoval jsem tehdy sám, nechal jsem si předčítat různé al-
ternativy a pak jsem se sám pro jednu rozhodl. Nejbližší
spolupracovníci uvádějí, že jeho nejoblíbenějším rčením
bylo „Dělej, co je nutné".
Většinu svého času trávil na golfovém hřišti. To nebylo
11


ok neobvyklého u muže, který měl za sebou závratnou vo-jenskou kariéru a byl během války na nejvyšší pozici vrchního velení, tedy na místě, které neslo 5 hvězd. Tím mužem by! generál Dwight David Esenbower.
Dalších 10 zřícených létajících disků s 26 mrtvými a 4 žijí-cimi bytostmi. Z těchto deseti byly 4 nalezeny v Arizoně, 2 v Texasu, 1 v Novém Mexiku, 1 v Montaně, 1 v Luisiané a jeden v Jižní Africe. Dále bylo pozorováno mnoho sto-vek UFO.
Eisenhower věděl, že se bude muset problému mimo-zemšťanu chopit a vyřešit jej. Věděl přitom, že do toho ta-jemstfí nebude moci zasvětit kongres. Na počátku roku 1953 se nový prezident obrátil na svého přítele, spolupra-covníka a člena Rady pro zahraničili vztahy (CFR) Nelso-na Rockefellera a prosil jej o pomoc při řešeni tohoto pro-blému. Eisenhower a Rockefeller počali plánovat tajnou organizaci, která měla střežit mimozemské aktivity a která pak byla během jednoho roku založena. Tak se zrodila idea MJ 12.
Aldrich. strýc Nelsona Rockefellera, přiměl Eisenhowe-ra, aby se ucházel o prezidentské křeslo. Všichni Rockefel-lerové a celé jejich rockefellerovské impérium stáli vždy za Ikem (Eisenhoweremy. Avšak požádat Rockefellera o po-moc při řešeni mimozemského problému bylo pro budouc-nost USA a možná celého lidstva tou největší chybou, kte-ré se Eisenhower dopustil.

Během prvních týdnů po svém zvoleni udělal Eisenho-wer Nelsona Rockefellera předsedou Poradního komitétu prezidenta v otázkách organizace vlády. Rockefeller byl zodpovědný za plán reorganizace vlády USA Program New Deal byl podřízen jednomu jedinému ministerstvu. byl nazván Oddělením pro zdraví, vzděláni a všeobecný blahobyt. Kongres v dubnu 1953 schválil složeni nového kabinetu a Nelson Rockefeller byl jmenován podsekretá-rem „Oveta Culp Hobby".
ZAMÍTNUTI NABÍDKY POZITIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ
V roce 1953 odhalili astronomové velký počet létajících objektů ve vesmíru, které se blížily k Zemi. Nejdříve se myslelo, že jsou to asteroidy. Pak se ukázalo, že tyto ob-jekty jsou vesmírné lodi. Projekt Sigma zahájil s těmito mi-mozemšťany radiokomunikaci. Když se tyto objekty dosta-ly do blízkosti Země, začaly kroužit ve velké výšce kolem zemského rovníku. Bylo to velké množství obrovských lo-dí a jejich vlastni záměry zůstávaly neznámé. Pomoci radi-okontaktů za použití „Computeru Binaer Speach" podaři-lo se projektu „Sigma" a rovněž tak novému projektu „Plato" zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tvá-ři v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet. Projekt Plato byl pověřen navázáním diplomatických styků s těmi-to kosmickými cizinci.
Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA Tato skupina mimozemšťa-nň nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Ja-ko podmínku spolupráce od nás žádati zastavení výroby nukleárních zbrani a jejich zničení. Odmítli výměnu tech-nologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchov-ně nevyspěli a že nejsme schopni zacházet s technologie-mi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědi, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení: museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Ze-mě a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly


z naší strany s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této pod-mínky by nás učinilo bezbrannými vůči mimozemšťanům. Nemohli jsme použít žádných zkušeností z dějin, které by nám mohly pomoci při rozhodování. Nukleární odzbroje-ní nebylo považováno za prospěšné pro USA, a tak tato nabídka byla zamítnuta.
Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mi-mozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, a to na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Tato rasa se identifikovala jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít.
Pak došlo ke druhému přistání, tentokrát na základně Edward Airforce. Tato historická událost byla předem plánována a podrobnosti předvídaného ujednaní byly ny-ní odhlasovány. Eisenhower zaranžoval dovolenou v Palm Springs. V ujednaný den tam přivezli prezidenta na pod-poru jednání, ale tisku bylo oznámeno, že navštívil zubní-ho lékaře.
SPOLUPRÁCE S NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY
Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými by-
tostmi a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany a USA.
Pak byl akceptován první mimozemský vyslanec z vesmí-
ru. Jeho jméno a titul zněl: Všemohoucí výsost Krill.
Vzhledem k všeobecně známé nechuti Američanů k mo-
narchistickým titulům nazvali jej „Originální rukojmí
Krill".
Musíme zde ještě poznamenat, že vlajka mimozemských byla nazvána Trilaterální insignie. Byla namalována na je-jich vesmírných plavidlech a na jejich uniformách. Obě přistání a schůzky byly nafilmovány. Filmy dodnes existu-jí.
V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My uta-jíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají no-vé technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvo-ji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným stá-tem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékař-skému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou. Mimozemšťané budou instituci MJ 12 předkládat pravidelné zprávy o kontaktech s lidmi a dávat k dispozici zprávy o vlastních usneseních. Dále by-lo ujednáno, že každý národ přijme vyslance druhé strany. Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základ-ny pro používání touto rasou mimozemšťanů a dvě základ-ny pro společné používání. Výměna technologií se měla odehrávat právě na těchto společně zřízených podzemních základnách. Základny určené pro mimozemšťany byly vy-

14
15


budovány pod indiánskými rezervacemi v Utahu, Colora-du, Novém Mexiku a Arizoně. Další základna byla zřízena v Nevadě, na území známém jako S 4, asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, známého jako „Dreamland" (Země snů). Všechna území užívaná mimozemšťany kon-trolovalo ministerstvo námořnictví, personál pak byl pod dohledem námořnictva.
Přestože výstavba základen ihned započala, do roku 1957 se podařilo vybudovat jen malou část. Bylo zapotřebí větších finančních prostředků. Dále se pracovalo na „Žlu-té knize".
Byl vypracován projekt „Redlight" (Rudé světlo) a byly zahájeny přípravy na zkušební lety s mimozemskými le-touny. V Groom Lake, Nevada, bylo na území, kde se zkoušely nové zbraně, vystavěno supertajné zařízení. Toto zařízení dostalo krycí název „Dreamland" a bylo podříze-no námořnictvu. Personál byl jmenován prezidentem a musel se podrobit zkoušce inteligence „Q" — zkoušce bezpečnosti. Paradoxní je, že prezidentu Spojených států nebyl vstup na toto území povolen.
Základna mimozemšťanů, kde docházelo k výměně technologií, leží na území 4. Toto území dostalo krycí ná-zev „Odvrácená strana Měsíce".
Armáda byla pověřena výstavbou supertajné organizace na ochranu mimozemských projektů. Tato organizace, na-zvaná „National Reconnaisance Organisation" (Národní výzkumná organizace), se nachází ve Fort Carson v Colo-radu. Speciální týmy, vyškolené k ochraně tajných projek-tů, dostaly název „Delta Teams".
Další projekt s krycím názvem „Snowbird" (Ledňáček) měl za úkol vysvětlovat nežádoucí pozorování UFO klam-ným tvrzením, že jsou to letouny leteckých sil USA s čer-venou září. Pro tento účel bylo vyrobeno několik letounů za použití konvenční technologie a bylo podniknuto něko-lik letů pro uspokojení tisku. Projekt Snowbird byl použit k zdiskreditování nepopiratelných pozorování UFO. Byl velmi úspěšný a díky tomu zpráv o spatření UFO v tisku stále ubývalo.
Vojenský úřad Bílého domu zorganizoval a zřídil tajný fond mnoha milionů dolarů. Tyto peníze byly použity k výstavbě 75 podzemních základen. Prezidentům bylo na jejich dotazy vysvětlováno, že se jedná o stavby pro prezi-denta a vládu v případě války. Ve skutečnosti však staveb s tímto účelem bylo vybudovánojenom velmi málo Milio- ny dolarů prošli Vojenským úřadom do MJ 12 a odtud dá- le do smluvných firem. Z tohoto zdroje byly rovněž finan- covány vrcholne tajné i jiné vojenské základny a další zařízení, jak bylo předem určeno pod Alternativou 2. Prezident Johnson využil prostředky z tohoto fondu na výstavbu jednoho kina na rekonstrukci dálnice ke své farmě. Něměl ani ponětí k jakému účelu jsou tyto peníze určeny.
Tento tajný fond Bílého domu pro podzemní stavby za-ložil prezident Eisenhower v roce 1957. Prostředky do ně-ho přicházely z kongresu pod záminkou zřízení a udržová-ni tajných zařízení pro prezidenta v případě války s kry-cím názvem: „Nouzové ubytování pro prezidenta".
Zařízení byla v pravém smyslu slova dírami v zemi, do-sti hlubokými, aby čelila nukleární explozi, a byla vybave-na nejmodernějšími komunikačními přístroji. Dnes existu-je v celých USA 75 takových zařízení, která byla vystavěna z fondu „nouzového opatření". Komise pro atomovou energii dodatečně vystavěla ještě dalších 32 podobných za-řízení.
Údaje o umístění těchto objektů a vše, co s nimi bylo v nějaké souvislosti, bylo vrcholně přísně utajováno. Vo-jenský úřad měl a dodnes má k dispozici peníze, které při-cházejí komplikovanými cestami, takže ani ten nejrafino-vanější a nejzkušenější špion nebo účetní jim nemůže přijít na stopu. Až do roku 1980 vědělo o zdroji a účelu této sítě a o určení peněz jenom několik jedinců. Na počátku byli přítomni poslanec George Mahon z Texasu, předseda „přidělovacího reprezentačního komitétu Bílého domu" a jeho obranného komitétu, a dále předseda podkomitétu reprezentanta Bílého domu pověřeného přidělováním pe-něz pro vojenské stavby Robert Sikes z Floridy. Dnes se proslýchá, že mluvčí „Reprezentantů" Jim Wright rozdělu-je tyto peníze v Kongresu, a dále, že byl dán do pohybu mocenský proces s cílem Wrighta z této instituce vyřadit. Na konci stál prezident, organizace MJ 12, ředitel vojen-ského úřadu a šéfkomandant námořních sil ve Washingto-
nu.
Částky peněz byly schvalovány oddělením kom tetu a výborem přidělovány ministerstvu národní obrany jako přísně tajná věc pro výstavbu vojenských objektů Armáda však nemohla s těmito penězi disponovat a vůbec nevědě-la, k čemu byly určeny. Autorizace disponován, s nim. vy-li
cházela ve skutečnosti z ministerstva námořnictví. Peníze šly na oddělení inženýrů mariny Chesapeake, kteří však s nimi rovněž nemohli disponovat. Ani velící důstojník, admirál, neznal pravý účel jejich použiti- Jenom jeden muž, komandant mariny, jemuž bylo odděleni Chesapeake podřízeno, ale který byl odpovědný jenom vojenskému úřadu Bílého domu ve Washingtonu, znal skutečnou část-ku a její konečné použití. Totální utajení, které tento fond obklopovalo, znamenalo, že téměř všechny stopy, vedoucí k několika málo zasvěceným, byly zahlazeny. Nikdy ne-existovalo a dodnes neexistuje účetnictví, které by zazna-menávalo použití tohoto tajného fondu.
Obrovské částky tohoto přísně tajného fondu byly trans-ponovány na tajné místo v Palm Beach na Floridě, které náleží k pobřeží Guard a jmenuje se Peanut Island. Ostrov leží v sousedství pozemku, který náležel Josefu Kennedy-mu. Úmyslně byla rozšířena informace, že peníze jsou po-užívány na rekonstrukci tohoto území a pro okrasné účely. Před nějakým časem bylo v televizních zprávách v souvis-losti se zavražděním prezidenta Kennedyho oznámeno, že jeden zaměstnanec a strážce pobřeží Guard předával na hranicích tohoto pozemku v kufru peníze pověřenci rodi-ny Kennedyů. Mohlo se snad jednat o odškodné rodině Kennedyů za ztrátu jejich syna Johna F. Během roku 1967 následovaly další platby, ale pak ustaly. Výše těchto obno-sů a rovněž jejich vlastní použití zůstaly neznámé.
Mezitím Nelson Rockefeller opět změnil funkci. Tento-kráte měl převzít starou pozicí C. D. Jacksona, která byla označena jako „zvláštní zplnomocněnec pro psychologic-kou strategii". Pojmenování Nelsona se označení změnilo na „zvláštní pověřenec pro strategii studené války". Tento post se měl během roků vyvinout v úřad, v němž později působil Henry Kissinger pod Nixonem. Oficiálně měl Nel-son Rockefeller fungovat jako poradce a pomocník pro rozvoj porozumění a kooperaci mezi národy. Bylo to však pouze zamaskování, neboť ve skutečností byl koordináto-rem prezidenta pro zpravodajskou službu. V této nové funkci podléhal Rockefeller přímo prezidentovi. Účastnil se zasedám kabinetu SFR (Ekonomické policie) a Národ-ní bezpečnostní rady, tj. nejvyššího grémia uvnitř vlády, vydávajícího směrnice.
Později byl Rockefeller přeřazen na další významnou funkci vedouciho tajného oddělení „Plánovací koordinač-
18
ní skupiny", která byla vytvořena v březnu 1955 pod NSC 5412. Tato skupina se skládala z různých členů, krátkodo-bě dodazovaných v závislosti na denních programových bodech. Trvalými členy byli Rockefeller, dále jeden člen ministerstva obrany, ministerstva zahraničí a ředitel CIA
Brzy sa ujal název "5412 Komitee" nebo "Zvláštní skupi-na Pravidlem 5412/1 bylo, že tajné operace musí být schvalovány výkonným komitétem, zatímco v minulosti byly podobné operace schvalovány pouze autorizací ředi-tele CIA.
19
VYTVOŘENÍ KOMISE MJ 12
Eísenhowerův tajný rozkaz NSC 5410 předběhl NSC 5412/1, která pak vytvořila trvalou komisí. Byla nazvána „Majority 12" (MJ 12) a měla střežit a dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit je a zabývat se otázkami mimozemšťa-nú. NSC 5412/1 měla pak najít důvod tak častých schůzek v případe, že by kongres a tisk byli přiliš zvědavi Majority 12 (MJ 12) sestávala z Nelsona Rockefellera, ředitele CIA Allena Welsche Dullese, ministra zahraničí Johna Fostera Dullese, ministra národní obrany Charlese E, Wíllsona, předsedy Joínt Chíefs of Staff admirála Arthura W. Rad-forda, ředitele FBI J. Edgara Hoovera a ze šesti mužů z ře-ditelství CFR, známých jako „Moudří muži" (Mozkový trust). Všichni tito muži byli členy tajné společností univer-zitních absolventů, kteří se sami nazývali „Jason Society" nebo „Jason Schollars". Členové teto společností se rekru-tovali ze spolku „Skull and Bones" (Lebka a zkřížené hná-ty), „Scroll and Keys" (Svítek a klíče) z Harwardu a Yale. „Moudří muži" bylí jádrem organizace CFR. Jednalo se o 12 členů včetně prvních šesti z vládnoucích pozic, tedy o příslušníky Majority 12 (MJ 12). Tuto skupinu tvořili ve-doucí úředníci a ředitel CFR a později Trílaterální komise (TC), k níž patřili: Gordon Dean, George Bush (pozdější prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Nejdůležitějšími a nejvlivnějšími mezí „Moudrými muži", kteří spolupraco-vali s MJ, bylí John McCloy, Robert Lovett, Everal Harri-man, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Jejích politický vliv sahal až do roků sedmdesátých. Stojí za zmínku, že prezident Eísenhower a rovnéž tak i prvních šest členů MJ a vlády, bylí rovnéž členy CFR,
Brzy se na základe hloubkových setření zjistilo, že ne všichni „Moudří muži" studovali v Harwardu nebo Yale
20
a že také ne všichni z řad Skull and Bones a Scroll and Keys byli zvoleni na základé své příslušnosti k Harwardu Tuto záhadu můžete snadno prohlédnout, když si přečtete knihu „Moudří muži" od Waltera Isaacsona a Evana Tho-mase (vyd. Simon a Schuster, New York). Pod vyobraze-ním 9 uprostřed knihy naleznete poznámku: „Lovett v Ya-le" a nahoře vpravo „Na pobřeží". Jeho snímek ve Skuli and Bones vznikl na jedné letecké základné v blízkostí Duenkirchenu.
Z toho jsem mohl dobře poznat, že členové byli běžné přijímám na základě svých zásluh před studijním obdo-bím a nikoliv výlučně proto, že navštěvovali Harward a Yale.
Později bylo do Jason Society přibráno několik dalších li-dí. Všichni bylí příslušníky CFR a v tom čase byli známí ja-ko členové „The Eastern Establíshmentu". Toto může být vodítkem k pochopení vlivu a významu většiny členů tajné College Societíes. Jason Society se rozrůstala a prosperuje dodnes, nyní jsou v ní však sdruženi členové Trílateralan Commíssíon. Trilaterálové existovati v tajnosti jíž před ro-kem 1973. Název TC má původ ve vlajce mimozemšťanu.
MJ 12 existuje dodnes. Za Eísenhowera a Kennedyho byla tato organizace úmyslné nazývána „5412 Comítee" nebo Zvláštní skupina. Za vlády Johnsona se stala „303 Comítee", neboť název 5412 byl odhalen v knize „Tajná vláda" (The Secret Government). Autoru knihy bylo dovo-leno nahlédnout do informací o 5412/1, a to proto, aby se utajila existence NSC 5410. Za Níxona, Forda a Cartera, byla nazvána „40 Comítee" a za Reagana „PI 40 Comí-tee". Béhem téchto let se měnily pouze názvy.
V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eísenhowe-ra přelstili a porušili ujednáni Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat Vzniklo po-dezření, že mimozemšťané neuzavřeli nějakou stalou a platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou MJ 12, která jím povolila odvážet lidi této země k vlastním pokusům, svou kompetenci překračovali. Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR. Toto podezřeni se pak potvrdilo.
Dospělo závéru, že mimozemšťané za pomoci taj-ných společností, čarodějnictví, magie a okultizmu i za po-moci církví používali určitý počet lidi k pokusům.

Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo jasné, že na jejich zbraně nestačíme.
V listopadu 1955 byla vydáním prohlášeni NSC 5412/2 založena studijní společnost pro zkoumáni a šetření všech faktorů, použitelných k prováděni směrnic v zahraniční politice v nukleárním období. To ovšem byl opět jenom maskovací tah, aby se zatajil pravý účel studie, zejména otázky související s mimozemšťany.
KONTROLNÍ KRYCÍ ORGÁN NSC
5412/2
Paralelně již v roce 1954 založil prezident Eisenhower prostřednictvím NSC 5411 studijní skupinu, která měla zkoumat všechny skutečnosti, důkazy, lži a podvody, a hledat pravdu ve vztahu k mimozemšťanům. NSC 5412/2 byla tedy jenom zastíracím manévrem pro případ, že by tisk počal hledat příčiny častých tajných schůzek tak důležitých mužů. První schůzky se uskutečňovaly již v ro-ce 1954 a byly nazvány Quantico Meetings. podle místa, kde se odehrávaly, námořní základny Quantico. Studijní skupina se skládala ze 35 tajných informovaných členů CFR a byla známa pod názvem Jason Society nebo Jason Schollars. K účasti byl rovněž přizván Edward Teller. Dr. Zbigniew Brezinski byl vedoucím členem po prvních 18 měsíců a Henry Kissinger pro druhé období, které počalo v listopadu 1955. Nelson Rockefeller byl na těchto schůz-kách častým návštěvníkem.
Seznam studijní skupiny: Gordon Dean, předseda Dr. Z. Brezinski, vedoucí v prvním období Dr. Henry Kissinger, vedoucí v druhém období Dr. Edward Teller, Maj. Gen. Richard C. Lindsay, Han-son W. Baldwin, Lloyd V. Berkner. Frank C. Nash, Paul H. Nitze, Charles P. Noyes, Charles Payes J. James A. Parkins, Don K. Price, David Rockefeller, Oscar M. Rueb-hausen, Lt Gen. James M. Gavin, Curyl P. Hasfans, Ja-mes T. Hill, Joseph E. Johnson, Mervm J. Kelly, Frank Altschul, Hamilton Fish Armstrong, Maj. Gen James McCormack Jr., Robert R. Bowic, McGeorge Bundy. Wil-liam A. ML Burden, John C. Campbell, Thomas K. Einlet-ter George S. Franklin Jr., I. I. Rabi, Roswell L. Gilpa-trick N E Halaby, Gen. Walter Bedell Smith, Henry De-Wolf Smith, Shiels Warren, Carroll L. Wilson, Arnold Wolfers.
Ve druhé fázi šetření se sezení pořádala v Quanticu a skupina byla brzy nazvána Quantico 2. Nelson zorgani-zoval schůzky MJ 12 v Marylandu na tajném místě, které bylo dosažitelné pouze letadlem. Tak se schůzky mohly konat, aniž by měla veřejnost nějaké podezření. Toto tajné místo bylo nazváno „The Country Club". Nabízelo kromě zasedání i různé možnosti zotavení.
Ke konci roku 1956 byla studijní skupina na oko rozpu-štěna a v roce 1957 oficiálně uveřejnil Henry Kissinger vý-sledky práce této skupiny pod názvem „Nukleární zbraně a zahraniční politika". Tuto práci vydalo pro CFR nakla-datelství Harper and brothers v New Yorku. Kissinger však ve skutečnosti vytvořil 80 % rukopisu již během svých studijních let. Studijní program byl nadále utajován a taj-ně na něm pracovala i studijní skupina. Význam, který H. Kissinger této skupině přikládal, je možno poznat z výro-ků jeho ženy a jeho přátel. Shodně udávali, že Henry opouští dům velmi brzy zrána a vrací se až pozdě večer. Po návratu s nikým nehovoří ani nereaguje na žádné otázky. Dělá dojem, jako kdyby žil úplně v jiném světě.
Tyto výroky jsou velmi významné. Výsledky šetření o přítomnosti mimozemšťanů musely být velkým šokem. Henry Kissinger jako by během schůzek studijní skupiny vůbec nebyl sám sebou. Nikdy nebyl tak těžce postižen drtivými událostmi jako v této době. Často pracoval dlou-ho do noci, a to po prací přeplněném dnu. Tyto události vedly nakonec k jeho odchodu.
Nejdůležitějším výsledkem studie o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dovědět, neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hos-podářství všech struktur náboženství a k celosvětové pani-ce která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo dále v přísném utajení.
Jestliže se veřejnost nesměla nic dovědět, muselo to být rovněž utajeno kongresu. Financování projektů a vý-zkumů muselo tedy přicházet z jiných než vládních prame-nů. Jako nouzové opatření bylo použito peněz z vojen-
ských fondů a z volně použitelných fondů organizace
Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidí a zvířata jako zdroj pro různé enzymy, hor! mony a krev, a rovněž i pro různé genetické pokusy. Mi-mozemšťané vysvětlovali, že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena že se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se je-jich genetická struktura nezlepší, jejich rasa přestane exis-tovat. My jsme jejich vysvětleni samozřejmě přijímali s nejvyšší nedůvěrou. Protože však naše zbraně byly proti zbraním mimozemšťanů prakticky neúčinné, rozhodlo se MJ 12 setrvávat s nimi v dobrých vztazích, a to do doby, než se nám podaří vyvinout takovou technologii, která by nám pomohla postavit se proti nim vojensky. Bylo rozhod-nuto nabídnout Sovětskému svazu i jiným státům spolu-práci v této věci a společně pracovat na přežití lidské rasy. Mezitím byly sestaveny plány na výstavbu dvou systémů zbraní s použitím konvenční a nukleární technologie, které by nám mohly přinést rovnováhu sil.
Výsledkem těchto opatření byly projekty Joshua a Exca-libur. Joshua byla zbraň, kterou jsme získali od Němců a která byla schopna už tehdy prorazit 10 cm tlustou pan-céřovou desku na vzdálenost 2 km použitím nízkofrekven-čních zvukových vln. Věřilo se, že tato zbraň bude proti mimozemským letounům účinná a že bude moci být pou-žito laserových zbraní. Excalibur byla zbraň vystřelovaná raketou a letící ve výšce maximálně 10 000 m, zaměřená na cíl, která dokázala udělat v zemi 1 000 m hluboký krá-ter, podobný tomu, jaký byl nalezen v Novém Mexiku. Měla nést jednu megatunu výbušné látky a měla zahubit mimozemšťany v jejích podzemních bunkrech.
Vývoj zbraně Joshua byl úspěšný, ale pokud vím, nedo-šlo k jejímu nasazení. U Excaliburu se s vývinem nepospí-chalo. V současné době se však pro její dokončení vyvíji
veliké úsilí.
Byly znovu zkoumány události z Fatimy z počátku toho-to století, neboť vzniklo podezření, že se jednalo o mani-pulaci mimozemšťanů. Za učelem vysvětlené fatimských zjevení byla aktivizována špionážní činnost USA využily svých kontaktů s Vatikánem, které se vytvořily během dru-hé svétové války a jsou nadále udržovány. Na základě to-ho obdržely z Vatikánu kompletní studu včetné proroctví


V proroctví je uvedeno, že jestliže se člověk neodvratí odzla a neklesne k nohám Krista, pak lidstvo zničí planetu Zemi a všechna zjevení popsaná v Bibli se naplní. Uvádí se, že se narodí dítě které by mělo pod záminkou míro-vých plánů a a pod falešným náboženstvím po roce 1992 sjednotit svět Kolem r. 1995 však národy poznají, že to bylo zlo, že to ve skutečnosti byl artíkríst. Třetí světová válka začne na Blízkém východe v r. 1995 invazi spoje-nvch arabských národů do Izraele. Nejdříve budou nasa-zeny konvenční zbraně, ale vrcholem holokaustu bude ko-lem roku 1999 nasazení nukleárních zbrani Mezi r. 1999 a 2003 bude větší část planety strašné trpět a další ží-vot bode ochromen. Kristův návrat lze očekávat kolem
r. 2011.
Když bylí mimozemšťané konfrontování s uvedenými výsledky Šetření, potvrdili jejich pravdivost Potvrdili, že vždy stali za všemi zlými událostmi a manipulovali lid-skou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím, maggí a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat v Čase a že předpovézené události by se mohly skutečné stát Poz-dejtí použití mimozemské technologie jak v USA tak v SSSR toto proroctví postupné potvrdilo. Mimozemšťané nám ukázali hologram, který byl nafilmován, který vydá-vali za skutečné ukřižováni Krista. Jsme na pochybách, máme-li nebo nemáme-li jim věřít. Snažili se využít naších pravých náboženství, aby námi manipulovali, nebo bylí autory naších náboženství, jejíchž prostřednictvím námi běžně manipulovali anebo to byl scénář skutečného kon-ce časů a návratu Krista předpovézeného Biblí? Nikdo na to nedokáže odpovědět.
SCÉNÁŘE PRO ZÁCHRANU
LIDSTVA
V roce 1957 se konalo symposium v Hutsvílle, Alabama.
AsU, kterého se tehdy zúčastnili špičkoví védci. Došli
k závěru, že ke konci tohoto století se Zemé sama zníčí ná-
růstem obyvatelstva a ničením a vykořisťováním životního
prostředí, pokud se nám nedostane pomocí od Boha a mi-
mozemšťanu.
Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli „Jason Schollars" pověřeni prověřit scénář a přepracovat návrh „Jason Schollars". Potvrdili výsledky zkoumání vedců a sestavili tři návrhy, které byly nazvány Alternativa 1,2 a 3.
V Alternativě 1 by měly nukleární zbrané vytvořit díry
ve stratosféře, kterými by měly jako komínem odtáhnout
všechny jedovaté zplodiny z atmosféry i nezdravé oteplení
klimatu. Později by mela být podniknuta opatření, aby se
civilizace obrátila k přírode na záchranu této planety. Ale
těmto třem možnostem se nepřikládalo mnoho důvěry, ne-
boť je známá všeobecná nechuť lidí k nějaké radikální
změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze
vyvolaly.
Ve 2. alternativě mela být vybudována síť podzemních
měst, spojených tunely, kde by byl umístěn výběr nositelů
kultury a význačných povolání, aby tak byla zachovaná
lidská rasa. Zbytek lidstva měl být ponechán na povrchu
Zemé svému osudu.
Ve 3. alternatívě melo být malé skupiné lidi umožněno za pomoci mimozemské a konvenční technologie opustít Zemí a vybudovat kosmické kolonie. Nemohu ani vyvratit ani popřít tvrzení o existencí tzv. "deportované skupiny"
(viz knihu „Alternativa 3" od Leslieho Watkinse) o lid-
ských otrocích, kteří měli být nasazeni v rámci tohoto plá-
nu jako dělníci.
Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem „Adam" a jako další cíl Mars pod krycím názvem Eva" Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazeni smrtících mikrobů, aby se získal čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny ještě další. Protože redukce obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou, bylo rozhodnuto, že v zájmu lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly společně alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat alternativy 2 a 3.
V roce 1959 bylo svoláno symposium Rand Corporation pro hlubinné stavby. Na závěr jednání byly demonstrová-ny stroje, které dokázaly razit 15 m široký tunel rychlostí 1,5 metru za hodinu. Dále byly mimo jiné ukázány obráz-ky obrovských tunelů a podzemních hal, které, jak se zdá, představovaly dokonalé podzemní zařízení, dokonce celá města. Zdálo se, že předchozích pět let bylo využito ke zdokonalení stavebních metod pro hlubinné stavby.
Mocní rozhodli, že jednou z možností financování těch-to staveb, mimozemských a jiných „černých projektů" je získáváním peněz z prodeje drog.
Tehdy byl do záležitosti vtažen jeden ctižádostivý člen CFR. Jeho jméno je George Bush, současný prezident USA a obchodní ředitel ZAPATA OIL Company v Texa-su. ZAPATA OIL tehdy experimentoval s novými techno-logiemi mimopobřežního výcviku. Bylo rozhodnuto, že nejvhodnější bude, když drogy budou dováženy rybářský-mi loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtamtud do-pravovány na pevninu zásobovacími loděmi, které nepo-dléhaly celním kontrolám. Tak bylo zabráněno nežádoucí zvědavosti ze strany veřejnosti.
George Bush k tomu dal plný souhlas a zorganizoval spolupráci s CIA. Plár fungoval daleko lépe než se očeká-valo a daří se mu výborně dodnes. Mezitím se však objevi-ly i další metody, jak drogy do země ilegálně dopravovat.
VLIV KENNEDYHO NA VÝVOJ UDÁLOSTÍ
K zahájeni oficiálního programu vesmírných letů dal podnět prezident Kennedy, který po svém zvolení vyzval Spojené státy, aby učinily vše pro to, aby USA jako první vyslaly člověka na Měsíc. Třebaže byl jeho plán dobře mí-něn, umožnil odpovědným lidem, aby pro jejich temné účely byly uvolněny obrovské sumy peněz a vlastní projekt vesmírných letů byl veřejnosti utajován. Stejný program probíhal v té době též v SSSR.
Když Kennedy pronášel svou inaugurační řeč, existova-ly již na Měsíci ruské a americké základny.
Dne 22. května 1962 přistála na Marsu sonda bez po-sádky, která potvrdila existenci životního prostředí, umož-ňujícího lidský život. Zanedlouho potom bylo započato s výstavbou kolonie na Marsu. Dnes je tam možno najít města, která obývají vybraní a vyvolení lidé různých kultur a povolání z různých zemí. Ve skutečnosti jsme byli a na-dále jsme úzkými spojenci SSSR (dnes SNS), aby tak ve jménu národní obrany mohly být získávány peníze na taj-né projekty.
V určitém časovém bodě se podařilo prezidentu Kenne-dymu odhalit pravdu ohledně prodeje drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech. V roce 1963 dal organizaci MJ 12 ultimatum. Pohrozil je-jím členům, že jestliže toto zlo nevykoření, učiní to sám. Informoval MJ o svém úmyslu seznámit v následujícím roce veřejnost s přítomností mimozemšťanů a vypracoval plán k provedení svých záměrů. Prezident Kennedy nebyl členem CFR a nic nevěděl o Alternativě 2 a 3. Jejich ope-race byly internacionálně střeženy a byly řízeny komitétem
nazvaným Komitét prováděcích směrnic Jeho členové podléhali v USA organizaci MJ 12 a v SSSR sesterské or-ganizaci. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo vel-ké starostí u odpovědných činitelů. Proto bylo jeho zavraž-dění nařízeno Komitétem prováděcích směrnic a bylo pro-vedeno agentem MJ 12 v Dallasu. Prezident Kennedy byl během střelby z různých míst zastřelen tajným agentem, který tehdy řídil Kennedyho auto. To je zcela zřetelně vi-dět na filmu. Podívejte se znovu na film a nepozorujte Kennedyho, ale jeho řidiče. Všichni očití svědkové, kteří se nacházeli v blízkosti Kennedyho auta a viděli, jak Wil-liam Greer Kennedyho zabil, byli sami během následují-cích dvou let zavražděni. Vyšetřovací komise vraždy Ken-nedyho — to byla fraška, neboť v této vyšetřovací komisi převládali členové CFR. Jejich snaha, zmást americkou veřejnost měla plný úspěch.
Mnoho dalších vlastenců, kteří se v následujících letech pokoušeli odhalit tajemství mimozemšťanů, bylo rovněž zavražděno.

PROJEKT APOLLO A UFO
V počáteční době vesmírných letů a následujících přistá-ní na Měsíci byl každý start rakety provázen mimozemský-mi létajícími objekty. Posádka Apollo viděla a nafilmovala jednu měsíční základnu, které dali krycí název „LUNA". Na fotografii jsou kopule, kuželovité velké stavby, které připomínají sila. Na snímcích je lze zřetelně rozeznat. Je možno vidět též obrovská vozidla tvaru T, která za sebou zanechávala na měsíčním povrchu hluboké brázdy, a také jsou na nich vidět velké i malé mimozemské létající objek-ty-
Oficiální program vesmírných letuje opět fraškou, v je-jímž rámci jsou na něj doslova vyhazovány obrovské sumy peněz.
Alternativa 3 je skutečnou realitou a nikoliv jen Science Fíction. Mnozí astronauti Apollo byli touto zkušeností hluboce otřeseni a jejich život a jejich pozdější výpovědi jsou reflexem rozsahu těchto zkušeností a také vlivu mlče-ní, které jim bylo nařízeno. Bylo jim nařízeno přísné mlče-ní pod hrozbou trestu smrti, která pak byla opisována vý-razem „nutnost". Jeden astronaut nicméně hovořil s brit-skými producenty, kteří natočili film o Alternativě 3 a po-tvrdil pravdivost všech vznesených obvinění.
V knize „3. alternativa" byla totožnost astronauta za-maskována pseudonymem „Bob Grodin". Tvrdilo se, že v roce 1978 spáchal sebevraždu. To nemůže být v žádném případě potvrzeno a já věřím, že mnoho takzvaných sku-tečností v této knize jsou dezinformace. Jsem přesvědčen, že je to výsledkem nátlaku, který byl na autory vyvíjen, aby byl neutralizován jakýkoliv účinek, který vyvolala brit-ská televize svým zveřejněním a uvedením filmu o Alter-nativě 3.

Hlavní stan této zločinecké organizace proti lidstvu je v Ženevě. Vrchní štáb se skládá ze členů příslušných vlád a vedoucích členů „Bílderbergrů". Schůzky Komitétu pro-váděcích směrnic se konají dokonce i v ponorkách s ato-movým pohonem pod příkrovem polárního ledu. Potřeba utajení je tak velká, že toto je nejlepší metoda jak zabránit odposlechu.
Z vlastní zkušeností a z ostatních pramenů mohu potvr-dit, že kniha „3. alternativa" se ze 70 % opírá o pravdu. Připouštím, že dezinformace byla pokusem zpochybnit in-formace uveřejněné britskou televizí. Pravost těchto infor-mací je možno lehce vyvrátit manévry, které má tajná or-ganizace USA k dispozicí, a také prohlášením, vydaným pod názvem „Eísenhowerův dokument", který líčí organi-zaci MJ 12 jako nutný plán pro ochranu USA.
Jakmile počala technologická výměna s mimozemšťany, dostala se nám do rukou technologie, která předčí naše nejodvážnější sny. Létající stroj s názvem „Aurora" se na-chází v území 51 a jsou s ním pořádány pravidelné lety do vesmíru. Jedná se o jednostupňovou raketu TAV (Trans Atmospheríc Vehicle). Může se vznést ze startovací dráhy dlouhé 12 km, stoupat na vysokou oběžnou dráhu Země a zase přistát na původní dráze.
V současné době vlastníme jeden létající objekt na ato-mový pohon, podobný mimozemskému, který je přechová-ván v oblastí 4 v Nevadě. Naši piloti již v tomto létajícím objektu podnikli meziplanetární lety a navštívili v nem Měsíc, Mars a další planety.
Byli jsme obelhání o pravém charakteru í přírodě Měsí-ce a planet Marsu a Venuše a rovněž tak o stavu technolo-gie, kterou v dnešní době vlastníme.
Na Měsíci jsou uzemí, kde se daří rostlinnému životu a jeho barvy se mění podle ročního období. Tento jev, vy-volaný změnou ročního období, probíhá proto, že Měsíc nám i Slunci neukazuje stále jednu a tutéž tvář, jak se tvr-dí. Existuje území, které se v každém ročním období vyno-řuje z temnoty a na tomto území existuje rostlinný život. (Totéž potvrdil George Adamskí ve své knize „Uvnitř ves-mírných lodí". Jeho tvrzení pak bylo doloženo fotografa z jedne sondy vyslané ze Zemé. Fotografie byla zvětšena vojenskou výzkumnou organizací USA NASA a na sním-ka je zřetelné vidět, že Adamskí říkal pravdu. Pozn. překl.)
Na Měsíci byly zřízeny umělé rybníky a jezera a v at-
mosféře Měsíce je možné pozorovat oblaka, která byla na filmovaná. Existuje také přítažlivost Mésíce a člověk se může na jeho povrchu dobře pohybovat i bez skafandru, pokud se podrobil dekompresi, jako např. před ponořováním se do vody.
Měl jsem možnost vidět fotografie a jejích část byla rov-něž uveřejněna v kmze Freda Stecklínga„Odkryli jsme ci-zí základny na Měsíci".
KOMPLIKACE, UTAJOVÁNÍ
A SKANDÁLY
V roce 1969 došlo v podzemní laboratoři „Dulce" ke konfrontaci mezi našimi vědci a mimozemšťany. Mimo-zemšťané při ní unesli několik našich vědců jako rukojmí. Pro jejich vysvobození byly nasazeny týmy Delta, ale po-zemské zbraně byly proti mimozemšťanům neúčinné. Při této akci zahynulo 66 našich lidí. Nejméně na dva roky by-ly všechny společné projekty přerušeny. Nakonec však do-šlo k urovnání a byla obnovena spolupráce, která existuje dodnes.
Když vypukla aféra Water-Gate, doufal prezident Ni-xon, že bude moci vše urovnat, aniž by musel opustit úřad. Ale MJ 12 měla docela jiný plán. Pracovníci tajné služby uveřejnili, že během šetření se přišlo na tajné dokumenty kompromítující Nixona. Nixonovi bylo nařízeno, aby se úřadu vzdal. On se zdráhal, a tak se připravoval první vo-jenský puč, který se měl v historii USA odehrát. Vojenské vrchní velení poslalo přísně tajné nařízení vojenským si-lám USA, rozptýleným po celém světě. Nařízení znělo: „Po obdržení tohoto dokumentu nebudete nadále poslou-chat příkazy z Bílého domu, ani je provádět. Ihned potvr-ďte příjem tohoto dokumentu!" Nařízení bylo vydáno pět dní před sesazením a odstoupením Nixona. Já jsem měl možnost toto nařízení osobně číst. Když jsem se zeptal svého velícího důstojníka, jak se zachová, protože nařízení vrchního vojenského velení hrubě porušuje Ústavu USA, odpověděl mi: „Myslím, že vyčkám, zda přijde nějaký pří-kaz z Bílého domu, a pak se rozhodnu." Já jsem již žádný příkaz z Bílého domu neviděl, ale to ještě neznamená, že nebyl vydán.
Během doby, ve které se toto všechno odehrávalo kon-gres i americký lid jistě instinktivně cítili, že něco nesou-hlasí. Když pronikl na veřejnost případ Water-Gate kaž-dému se ulehčilo a věřil, že nyní dojde k prověření tajných služeb. Prezident Ford k tomu svolal komisi Rockefellerů což bylo všeobecně přijato. Ale pravým důvodem tohoto kroku bylo udržet kongres v jisté vzdálenosti od skuteč-nosti a pokračovat v utajování. Nelson Rockefeller, který komisi předsedal, byl členem CFR. Byl to právě on, kdo Eisenhowerovi pomohl mocenskou organizaci MJ 12 vy-budovat. Rockefeller předhodil kongresu jenom pár ků-stek a zatajování pokračovalo vesele dále.
Později se senátor Church pokoušel zinscenovat proslu-lé Church Hearings. I on byl vedoucím členem CFR a pouze opakoval to, co jíž učinil Rockefeller. Utajování mělo nadále přednost. Když se rozhlásila akce „Irán Kon-tra", mysleli jsme, že konečně dojde k nějakému šetření. Ale opět to byly pouze falešné naděje. Navzdory horám dokumentů o pašování drog a o ostatních ohavnostech po-kračovalo utajování s úspěchem dále. Zdálo se, jako by kongres chtěl úmyslně obcházet pravdu, ležící tak blízko pod povrchem. Bylo možné, že by kongres znal plnou pravdu, a proto nechtěl zasáhnout? Byli v něm i takoví čle-nové, kteří měli zajištěnu jízdenku do kolonií na Marsu pro případ, že se život na Zemi schýlí ke svému konci?
Nejsem schopen popsat v plném rozsahu finanční im-périum, které, kontrolováno CIA, CFR a NSA, hospoda-řilo s penězi, přicházejícími z obchodu s drogami a z ostatních tajných operací. Ale rád bych řekl vše, co
z toho mála vím.
Organizace a manipulace s obrovskými peněžními ob-nosy přesahuje všechny lidské představy. Těmito penězi vládne široko daleko rozvětvená síť bank a peněžních spo-lečností. Měli byste si jednou ty banky prohlédnout a stej-ně tak i jejich majitele. Jedná se například o J. Henry Schroeder Banking Corp., Schroeder Trust Corp., Schroe-der Ltd. London, Herbert Wagg Holdings Ltd., J. Henry Schroeder-Wagg and Co. Ltd., Schroeder Gebruder and Co. Germany, Schroeder Munchmayer, Hengst and Co.,
Castle Bank.
MJ 12 připravilo nouzový plán, který má každého, kdo se přiblíží k pravdě, od ní odvést a zdiskreditovat. Plán byl nazván Majestic 12. Byl realizován zveřejněním údajně
pravých dokumentů Eisenhowera, které připravili Moor, Schander a Friedman. Tento dokument je falsifikát
Udává sériové číslo prezidentských rozkazů 092447 Te-dy číslo série, která neexistuje a také v dohledné době existovat nebude. Truman psal rozkazy čísly pod 9000, Eisenhower 10 000, Ford byl právě u 11 000. Reagan do-sáhl čísla 12 000. Kvůli kontinuitě, lepší registraci, a aby se předešlo omylům, budou prezidentské rozkazy nadále čís-lovány nezávisle na tom, kdo v Bílém domě na preziden-tském stolci sedí. Číslo série je jednou z hrubých chyb v tomto dokumentu. Plán však dosáhl toho, že v následují-cích letech byly zastaveny všechny rešerše. To vyústilo v neužitečnou činnost, totiž pátrání po informacích, které neexistovaly. Vyvrcholilo to promrháním peněžních fondů na výzkum UFO, které Friedman obdržel.
Tak byly při hledání tohoto fantomu promarněny tisíce a tisíce hodin studia a práce. Jestliže byste snad začali po-chybovat o schopnosti Tajné vlády vnutit vám písmeno X jako U, pak byste měli své mínění zrevidovat.
Byl vytvořen a realizován další nouzový plán, který pů-sobí do dnešních dnů. Je to plán jak připravit veřejnost na očekávanou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je nyní doslova bombardována televizními a ostatními fil-my a rozhlasovými relacemi, v nichž je přesvědčována, že téměř každý přírodní jev potvrzuje přítomnost mimozem-šťanů. To má své dobré i špatné stránky. Podívejte se jed-nou pozorně kolem sebe. Mimozemšťané zde chtějí potvr-dit svou přítomnost a vlády nás na to mají připravit, aby bylo zabráněno panice.
Nejohavnější z těchto nouzových plánů je již v chodu a ovlivňuje nás. Po mnoho let jsou do USA importovány drogy a jsou prodávány zejména chudým a méněcenným lidem. Byly sestaveny sociální programy na pomoc menši-nám k vytvoření závislého a neproduktivního elementu v naší společnosti. Pak se tento sociální program zreduko-val aby se tak dala zelená rozšíření kriminálních živlů, je-jichž počet nebyl v padesátých a šedesátých letech ještě
Tajná vláda si pro potřebu těchto kriminálních živlů vy-žadala výrobu a dovoz velmi efektivních zbraní. To mělo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veřejnost k do-
poštvala zavedení zákona proti těmto zbraním. Aby poštvala veřejnost proti těmto zbraním, střílela CIA
v rámci plánu Orion za pomoci duševně chorých pod vli-vem drog a hypnózy dokonce nevinné děti na školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím výsled-kum. Tento plán musí být zastaven.
Inscenátoři uvedených akcí využili vlny kriminality, kte-rá v dnešní době panuje, aby americkou veřejnost přesvěd-čili ze stadium anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto terna se omílalo denně v rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude veřejné mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla teroristická skupina vybavená ato-movou zbraní, která chce tuto zbraň nechat explodovat v našich městech. Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit výjimečný stav. Potom mimozemšťané vytvoří armádu zmanipulovaných lidí a lidí žijících mimo spole-čenský pořádek, a zavře je do koncentračních táborů, kte-ré jsou již v zemi připraveny.
Jsou tito lidé, kteří mají být zavřeni do koncentračních táborů, určeni pro pracovní nasazení v mimozemských ko-loniích?
Všechna média, rozhlas, televize a noviny, siť kompute-rú budou v tomto případě zabaveny a zestátněny. Kdo bu-de klást odpor, bude zatčen a usmrcen. Již v roce 1984 prováděla vláda a armáda generální zkoušky těchto opera-cí pod krycím názvem REX 84 a zkoušky proběhly úspěš-ně.
Až nastanou výše uvedené události, převezmou stínová vláda nebo mimozemšťané svrchovanou moc nad lidmi. Naše svoboda má být navždy ztracena a máme žít až do konce života jako otroci. Musíme procitnout, a to okamži-tě.
NEBEZPEČNÉ PŮSOBENÍ NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ
Phill Klass je agentem CIA, což je potvrzeno ve všech dokumentech, do kterých jsem měl možnost v letech 1970 až 1973 nahlédnout. K jedné z jeho povinností jako letec-kého experta patří, aby bagatelizoval a popíral všechny in-formace, které se týkají UFO. Všem vojenským velitelům bylo nařízeno, aby se na něj obraceli v případech, kdy po nich budou žádány informace o UFO, které lidé viděli, a o všech kontaktech s mimozemšťany. Tisk a veřejnost musí být vždy mylně informovány.
William Moore, James Schandera a Stanton Friedman byli buď vědomě nebo nevědomě pomocníky tajné vlády. Já si spíše myslím, že nevědomě, i když William Moore prokazatelně používal kartu ID vojenské zpravodajské služby a Lee Graham naproti tomu udával, že je agentem vlády. Přesto mám pochybnosti, že by se daly najít ještě pádnější důkazy. Lee Graham mě zavolal domů a potvrdil mi Moorovy výpovědi.
Stanton Friedman vyprávěl mně a ještě mnoha dalším, ze se před lety podílel na výstavbě nukleárního reaktoru. Reaktor byl určen k pohonu letadel. Byl velký jako basket-balový míč, byl čistý, bez škodlivých odpadů, vycházel z něho pouze vodík a pracoval přímo fantasticky. To říká on, nikoliv já. Pohonnou látkou pro takový motor motor, jehož odpadním produktem je vodík, může být jedině voda. A to je právě pohonná látka jednoho z mimozemských objektů: atomová síla a voda.
Takovou technologii mohli v té době dodat pouze mimozemšťané. Je Friedman skutečně tak neznalý situace? Nejsem si jist. Byl členem skupiny Moore, Schandera a ce-

lé výzkumné skupiny a oni to byly, kto uvedli do chodu nouzový plán MJ 12.
V dokumentech, do kterých jsem mohl nahlédnout v letech 1970 až 1973, jsou ména osob, které mohly informovat veřejnost o nouzovém plánu MJ 12, proto-ze byly dobře známé a těšily se veřejnému uznání Jsou to mj. Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore.
Nevím, zda byli skutečně najati. Třebaže však, následu-jící události nepotvrzují účast Bruce Macabee, jednání Stantona Fnedmana a Williama Mooreho je nanejvýše po-dezřelé.
Vím, že všechny významné výzkumy UFO jsou tajnou vládou infíltrovány, podobně jako NICAP. Její snahy, jak se domnívám, byly vždy úspěšné. Je nanejvýše pravděpo-dobné, že všechny zveřejněné informace o UFO byly taj-nou vládou řízeny.
MJ 12 existuje až do dnešních dnů a pracuje ve stejné podobě jako dříve: Šest zástupců vlády, 6 ředitelů CFR nebo Trilaterální komise. Majority Agency for Joint Intel-ligence byla oficiálně označena jako „The Seniorlntera-gency Group" (SIG).
Dále je velmi důležité pochopit, že CFR a jeho odbočka TC nejen že toto vše kontrolují, ale mají v rukou celou ze-mi. Dlouho před druhou světovou válkou měli v politice Spojených států rozhodné slovo. Od druhé světové války jsou jediným pramenem všech směrnic vlády. CFR a TC a jejich zahraniční protějšky jsou podřízeny Bilderber-grům. Od druhé světové války jsou všichni čelní vládní a vojenští vůdcové včetně prezidenta příslušníky CFR ne-bo TC. Všichni američtí členové TC byli nebo jsou členy
CFR.
Každá země, která má nějaký význam, vlastni odboč-ku CFR a její členové společně mezinárodně spolupra-cují pod vedením Bilderbergrů. Zahraniční příslušnici TC jsou zároveň členy jejich národní organizace. I po-vrchní průzkum by ukázal, že členové CFR a TC kon-trolují všechna důležitá média, mají pod svou mocí a kontrolou špičky, všech vlád a další životně důležité
oblasti světa. .
Jejich členové jsou vyhledáváni a na svá místa dosazo-váni Mají velkou finanční moc a zvláštní zájmy. Příslušní-ci CFR a TC jsou nedemokratičtí a v žádném případě ne-
reprezentuji většinu obyvatel USA. Jsou to však osoby které rozhodnou, kdo z lidí přežije nastávající holokaust a kdo ne!
Bilderbergrové, CFR a TC jsou tajnou vládou a vládnou národu přes MJ 12 a studijní skupinu, nazývanou Jason Society nebo Jason Schollars. Řídící skupiny vlády sestávají hlavní z jejich členů.
Z uvedeného poznatku je zřejmé, že po celé lidské ději-ny manipulovali mimozemšťané lidskou rasou skrze různá náboženství, magii, čarodějnictví a okultismus. CFR a TC ovládají technologie mimozemšťanů a ovládají rovněž ce-losvětové hospodářství. Eisenhower byl posledním prezi-dentem, který měl plný přehled o problému „mimozemšťa-nů". Následující prezidenti se dověděli jenom tolik, kolik jim MJ 12 dovolila. A věřte mi, i to málo, co jim bylo umožněno poznat, nebyla vždy pravda.
MJ 12 předkládá každému prezidentu obraz o jedné ztracené mimozemské kultuře, která touží po obnově a přeje si zřídit novou vlast na této planetě. Za to nám da-ruje svou technologii. V některých případech nebyl třeba prezident informován vůbec. Každý prezident spolkl tuto pohádku a po všechen čas muselo tisíce nevinných lidí tr-pět pod rukama „mimozemšťanů" a našich vědců, kteří se zabývali barbarskými výzkumy, a proti kterým byli nacisté andělskými kůry.
Dokumenty, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, hovoří o 40 lidech, kteří byli připoutání k přístrojům, je-jíchž účel jsem až do dnešního dne nepochopil. Tajná vlá-da doufá, že mimozemšťané jsou schopni vytvořit ze zmr-začených lidí armádu, která by podle potřeby byla aktivo-vána a nasazena proti nám, proti nám všem. Tito lidé jsou uměle zbaveni vůle, jejich mozky jsou poškozené a jsou vlastně pouhými automaty, vykonávajícími vůli těch, kteří jimi vládnou. A věřte, že takto zmrzačených lidí je již vel-ké množství V budoucnu nesmíme zapomínat, že nemáme žádné účinné prostředky, které bychom proti nim mohli použit A ptám se, jakou cenu má technologie, kterou nám předali?
Dne 26. dubna 1989 jsem rozeslal všem členům senátu pro informaci 536 opisů žádosti, aby byla podána žaloba proti strůjcům těchto zločinů, a adresoval jsem to rovněž reprezentantům Bílého domu. Do dnešního dne jsem ob-držel pouze dvě odpovědi. Jedna přišla od senátora Da-
niela P. Moynihana a druhá od senátora Richarda Lugara. Oba mi oznámili, že můj dopis předají senátorům Transto-novi a Willsonovi v Kalifornii. Oba mne ujistili, že mne tí-to senátoři v mé záležitosti určitě podpoří. A tak stále če-kám na reakci státu Kalifornia a ostatních států, kterým jsem svoje varování poslal.
ZÁVĚR JE JEDNOZNAČNÝ:
1.
Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že se planeta Země zničí naší vlastni hlouposti nebo Božím dopuštěním. Tito mužové jsou skálopevně přesvědčeni, že dělají vše pro to, aby lidskou rasu zachránili. Je strašnou ironii, že jsou nuceni si za partnera vyvolit negativní mi-mozemšťany, kteří sami stojí na pokraji svého zničeni.
Při tomto úsilí došlo k mnoha morálním a právním kompromisům. Tyto kompromisy jsou všechny mylné a musí být napraveny. Všichni, kdo za ně odpovídají, by měli ze svého jednání skládat účty.
Chápu strach a naléhavost, která se skrývá za jejich roz-hodnutím neinformovat veřejnost. Nicméně však tento přistup odmítám. V celých lidských dějinách vždy opět a opět malé, ale mocné skupiny lidí věřily, že pouze ony jsou schopné řídit osudy milionů lidí. A v našich součas-ných dějinách se to ukázalo jako omyl.
USA, tento velký stát, děkuje za svoji existenci princi-pům svobody a demokracie. Celým srdcem věřím, že Spo-jené státy nebudou mít úspěch v ničem, co těmto princi-pům odporuje. Veřejnost musí být Informována a všichni společně se musime pokusit zachránit lidskou rasu.
2.
Jsme ovlivňováni spojenou lidskou a „mimozemskou" mocenskou strukturou, která si stanovila za cil zotročit lid-skou rasu. Musíme udělat vše pro to, abychom tomu za-bránili.
3.
Vláda USA byla oklamána a my máme být mimozem-skou mocí zmanipulováni až k úplnému zotročení nebo zničen lidské rasy Musíme opět učinit Vše pro to, abychom tomu zabránili.
4.
Nadto se děje něco, co naši současnou schopnost představy daleko překračuje. Musíme si vynutit odhaleni všech skutečností, musíme se dozvědět pravdu a podle této pravdy jednat. V každém případě se musime dozvě-dět pravdu, ať se děje cokoliv. Máme na to plné právo! Situace, ve které se nacházíme, je výsledkem našeho vlastního jednáni během posledních 44 let. Je to naše vlastní selhání a my jsme jediní, kteří to můžeme změnit. Nevědomostí a špatně chápanou důvěrou jsme se jako národ vzdali své úlohy dohlížet na jednání vlády. Naše vláda byla založena na hesle: Z lidu, skrze lid a pro lid. Nikdy se nepomýšlelo na to, abychom se této úlohy vzdali a svou důvěru vložili do rukou několika lidí, kteří se scházejí potají a rozhoduji o našem osudu. Ústavní struktura naší vlády byla založena tak, že tomu bylo možno zabránit. Kdybychom svoji roli brali vážně a od-povědně, nikdy by se něco podobného nestalo.
Mnozí z nás žijí v dokonalé nevědomosti, pokud jde o funkci naší vlády. Stali jsme se skutečně národem ovcí. A ovce budou nakonec dovedeny na jatka. Je čas povstat, jako to udělali naši praotcové, a jako muži vykročit za pravdou a záchranou nás samých.
Chci vám připomenout, že evropští Židé jako ovce po-slušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl okolní svět informován o holokaustu, který Hitler způsobil, nikdo tomu nechtěl věřit. A ja nyní na tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany.
Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak jí přijímete vzhledek k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi to úplně jedno, jaký osud mne za to stihne. Pro mne je důležité stát s čistým svědomím před svým Stvořitelem. Věřím především v Boha, téhož Boha, ve kterého již věřili všichni moji předkové. Věřím v Ježíše Krista, který je mým zachráncem.
Dále věřím v Ústavu Spojených států amerických, tak jak byla napsána a myšlena. Složil jsem pšísahu na tuto Ústavu, že ji budu chránit a bránit proti všem nepřátelům, jak vnitřním tak vnějším.
Jsem rozhodnut tuto přísahu splnit

Milton William Cooper, senátorŽádné komentáře:

Okomentovat