Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Konec Myslichvostu a blogerů

V souladu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb., který novelizuje několik dalších předpisů, a to trestní řád, zákon o přestupcích, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon, upozorňujeme naše blogery a diskutující, že zákon se netýká jen novinářů, ale všech. Zákon vstupuje v platnost ve středu 1. dubna 2009.

Z dikce zákona vyplývá, že zákaz uveřejňování informací o obětech trestných činů je absolutní, mimo výjimky předchozího písemného souhlasu. Zákaz se vztahuje i na přestupky.

V souvislosti s tím byl dohled nad dodržováním zákona svěřen do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů a režimu správního trestání pokud se jedná o sankce, které mohou činit až 5 000 000,- Kč. Kdo však, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném, shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu, může být potrestán odnětím svobody až na pět let.

převzato novinky.cz

(no to to pěkně rychle začíná, represe internetu nabírá obrátek všude kam se podíváme. V austrálii si ho už nemůžou ani vyhonit aby přitom náhodou nespáchali teroristický čin a tady u nás nám EU jasně dává najevo že svoboda slova alias demokracie nejsou vítány v nové evropské říši. Včera ve zprávách na NOVĚ zrovna děsili lidi jak hackeři můžou hackovat každej komp na netu....tak aby ty OVCE český zas jen lehce souhlasili se zavedením nějakejch webovejch cenzur...je mi z toho na blití)

Předpis publikovaný ve Sbírce zákonů ČR

Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Číslo předpisu: 52/2009 Sb.
Kategorie předpisu: Zákon
Účinný od: 01.04.2009
Zrušen dnem: dosud platí
Autoři předpisu: Parlament
Částka: 18/2009 Sb.
Rozeslaná dne: 26.02.2009
Derogace: novelizuje


52

ZÁKON
ze dne 5. února 2009,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 8a zní: „Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných“. 2. § 8a zní:
§ 8a

  (1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka; takové informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení.
  (2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let.
  (3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem.“.
3. Za § 8a se vkládají nové § 8b a 8c, které znějí:
§ 8b

  (1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace o osobách uvedených v § 8a odst. 1 pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.
  (2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.
  (3) Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v odstavci 2, je zakázáno.
  (4) Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a bydliště poškozeného uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené ochrany zájmů takového poškozeného.
  (5) Zákaz zveřejnění informací uvedený v odstavcích 2 až 4 neplatí,
  a) umožňuje-li jejich zveřejnění tento zákon,
  b) je-li jejich zveřejnění nezbytné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení, nebo
  c) dá-li k jejich zveřejnění poškozený předchozí písemný souhlas; je-li poškozený mladší 18 let nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, musí dát takový souhlas také jeho zákonný zástupce.
  § 8c

  Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem.“.
4. V § 378 odst. 1 se slova „užije ustanovení § 8a“ nahrazují slovy „užijí ustanovení § 8a až 8c“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. II

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se § 26 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. III

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V části první nadpis hlavy VII zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“. 2. V § 44 a 45 se nadpisy zrušují. 3. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
§ 44a

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
  (3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.“.
4. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:
§ 45a

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
  (3) Za správní delikt podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.“.
5. V § 46 odstavec 4 zní:
  (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna trestního zákona

Čl. IV

§ 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb., včetně nadpisu zní:
§ 178
Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti tím, že sdělí nebo zpřístupní osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus
v. r.
Topolánek
v. r.


Zednáři v Praze a na Slovensku


Obama se v Praze setká s Havlem (zednář se zednářem - ruku v ruce)

Americký prezident Barack Obama by se měl při plánované návštěvě Prahy setkat s českým exprezidentem Václavem Havlem. Schůzka je předběžně určená na neděli pátého dubna. ...celej humus na novinky.cz

Převzato z PROP.SK
Slovenskí slobodomurári oficiálne založili Veľkú lóžu
BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Na Slovensku bola oficiálne založená Veľká lóža Slovenska vo forme dištriktu, ktorá združuje slovenských aj zahraničných slobodomurárov na Slovensku. Slovenské lóže boli doteraz súčasťou Veľkej lóže ČR.

Vznikom Dištriktnej Veľkej Lóže Slovenska sa v SR začína nová etapa vývoja slobodomurárstva, ktorá historicky pokračuje v posolstve Národnej Veľkej lóže Československa. Tá je od svojho vzniku v roku 1923 až po súčasnosť jedinou veľkou lóžou spomedzi postkomunistických krajín uznávanou všetkými významnými slobodomurárskymi mocnosťami.
Slobodomurárstvo vzniklo v Anglicku v 18. storočí, jeho pôvod je odvodzovaný od cechov stredovekých staviteľov chrámov. Je organizované systémom tzv. lóží, ktoré sú v rámci jednotlivých krajín zastrešované národnou Veľkou Lóžou. Slobodomurári sa považujú za bratstvo, ktorého členov spája rešpektovanie morálnych a etických princípov a ktorých hlavnou činnosťou je filantropia. Patrí medzi najstaršie dobrovoľne organizované bratstvá s viac ako tromi miliónmi aktívnych členov po celom svete.

Je to významná historická udalosť, nakoľko slobodomurárstvo a vznik lóží je pre štáty indikátorom rozvoja humanizmu, tolerancie, spolupatričnosti a demokracie. Slovensko sa tak pripája k celosvetovému slobodomurárstvu, keď po prvý krát vo svojej histórii má svoju vlastnú Veľkú Lóžu so svojim Veľmajstrom.

Mimoriadnej medzinárodnej slávnosti sa zúčastnilo vyše 230 slobodomurárov z 21 krajín. Slovensko zároveň vyplnilo prázdne miesto na slobodomurárskej mape, nakoľko bolo poslednou krajinou EU, ktorá nemala samostatnú Veľkú Lóžu.

Slovenské slobodomurárstvo zjednotené vo Veľkej Lóži Slovenska pokračuje v práci, ktorá sa začala v roku 1868 a bola prerušená v roku 1938 vznikom Slovenského štátu a nástupom fašizmu, po roku 1945 zas nástupom komunizmu.
Za 70 rokov fungovania (1868 – 1938) lóže na Slovensku, zriadili slobodomurári pod vedením Majstra lóže Dr. Georga Kovátsa nemocnicu pre chudobné deti (na dnešnej Lazaretskej ulici), kde členovia lóže bezplatne ošetrili tisícky detí. Neskôr viedli aj detské jasle a škôlku v Blumentáli. Lóža Testvériség - Bratstvo, ktorá vznikla v roku 1902 a ktorej členmi boli niekoľkí riaditelia bratislavských škôl sa prioritne venovala podpore mládeže.
- čp-
Kontakt: vls@vls.sk, velkalozaslovenska@gmail.com podľa:
http://www.sme.sk/c/3776831/slovenski-slobodomurari-oficialne-zalozili-velku-lozu.html

CIRCUS DEMENTUS NEŽERUS30.03.09 v Dauhá
Kaddáfí podle arabských médií přerušil zahajovací řeč a označil saúdského krále za amerického spojence a britský produkt. Není to poprvé, co mezi ním a Abdulláhem padala ostrá slova - už před šesti lety se pohádali kvůli americkému vpádu do Iráku. [celá zpráva] „Teď, o šest let později, se prokázalo, jaký jste byl lhář,“ řekl Kaddáfí a dodal, že teď ovšem problém považuje za skončený a je připraven se usmířit.

Když mu však katarský emír Hamad bin Chalífa al-Tání vypnul mikrofon, ostře se ohradil s tím, že mu jako představenému arabských vládců, králi všech afrických králů a imámovi muslimů nesmí být zapovězeno právo na summitu promluvit. Pak jednací sál rychle opustil. Následoval ho kontroverzní súdánský prezident Umar Hasan Ahmad Bašír, údajně aby ho přemluvil k návratu.

Nejednotný arabský svět

Korespondentka BBC Katya Adlerová uvedla, že rozštěpení stanovisek mezi členskými státy prokázala i další jednání, ať už byl tématem postoj k vládě prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse či k růstu vlivu šíitského Íránu.

Problematická je už Bašírova účast, haagský tribunál na něj nedávno vydal zatykač a v Dauhá jej kritizoval pozvaný generální tajemník OSN Pan Ki-mun za vyhnání mezinárodních humanitárních organizací ze Súdánu. Bašír zemím LAS poděkoval, že jeho vydání soudu nepodpořily.

Summitu se navíc neúčastní egyptský prezident Husní Mubarak, protože nesouhlasí s ostře protiizraelským postojem Kataru během lednové ofenzívy izraelské armády proti palestinskému hnutí Hamás v pásmu Gazy.

A MINULE V pondělí 2. února 2009, 14:10 - ADDIS ABEBA
Plukovníka Kaddáfího do čela společenství 53 zemí zvolili unijní zástupci na summitu v etiopském hlavním městě Addis Abeba. Do čela Africké unie byl zvolen na rok. Jeho zvolení se očekávalo, protože letos byl na řadě zástupce některé ze severních zemí.

Libyjská delegace už v neděli na summitu podpořila vznik spojených afrických států s federální vládou, otevřenými hranicemi mezi státy, jedním vojskem a společnou měnou.

Sjezd se nakonec dohodl na kompromisu v podobě zřízení komise AU, která má mít širší pravomoci a být jedním z předstupňů konečného sjednocení.
nwinky

Hromadné hroby pro amíky

Chystá vojensko-průmyslový komplex tajné pohřby vojáků, nebo GENOCIDU na své občany? Spojené státy začaly připravovat hromadné hroby pro úmrtí vojáků či civilistů velkého rozsahu....cela pravda na osud.cz

Terorismus nebo tragikomedie?

Převzato z Háčky a udice, původní zdroj a-kontra

Francouzský deník Libération uveřejnil reakci italského filosofa a esejisty Giorgio Agambena na zatčení devíti aktivistů na farmě v Tarnacu. Podle Agambena se Evropa přibližuje fašistické Itálii. S novými zákony v jedné ruce označuje širokou paletu politických aktivit jako teroristické, a to i tehdy, když jí chybí v druhé ruce důkazy.

Terorismus nebo tragikomedie?
Giorgio Agamben

Sto padesát příslušníků policie, z nichž většina patřila k antiteroristickým jednotkám, obklíčilo 11. listopadu vesnici o tři sta padesáti obyvatelích v oblasti Millevaches a poté zaútočilo na farmu, kde bylo zatčeno devět mladých lidí (kteří provozovali místní zelinářství a pokoušeli se obnovit kulturní život vesnice). O čtyři dny později byli tito lidé postaveni před antiteroristického soudce a obviněni ze “zločinného spiknutí s teroristickými záměry”. Média uvedla, že ministerstvo vnitra a úřad státního sekretáře “pogratulovali místní a státní policii za jejich píli.” Zdálo by se, že je vše v pořádku. Zkusme se ale o trochu důkladněji podívat na fakta a přesněji uchopit důvody a důsledky této “píle”.

Nejprve důvody: mladí vyšetřovaní lidé “byli sledováni policií, neboť patřili k ultralevicovému a anarchoautonomnímu prostředí.” Jak ministerstvo vnitra specifikovalo, “jejich diskurs byl velmi radikální a mají kontakty na zahraniční skupiny.” Je toho ale víc: někteří z podezřelých “se pravidelně účastní politických demonstrací” a například také “protestů proti Fichier Edvige (v červnu zavedená směrnice, která upravuje sběr a využívání informací týkajících se “jednotlivců, skupin a organizací, které by mohly být z důvodu své individuální nebo kolektivní aktivity podezřelé z narušování veřejného pořádku” – pozn. red.) a proti zpřísnění imigračních zákonů.” Takže politický aktivismus (který je jediným možným významem lingvistických oblud jako je “anarchoautonomní prostředí”), aktivní výkon politických svobod a zapojení radikálního diskursu představují dostatečné důvody k povolání antiteroristické policejní jednotky (SDAT) a rozvědku ministerstva vnitra (DCRI). Avšak každý, kdo je vybaven minimem politického vědomí, musí s těmito mladými lidmi sdílet obavy, když sleduje degradaci demokracie v podobě zavádění Fichier Edvige, biometrických technologií nebo zpřísňování imigračních zákonů.

Co se týče výsledků, člověk by očekával, že vyšetřovatelé nalezli na farmě v Millevaches zbraně, výbušniny a molotovy. Chyba lávky. Příslušníci SDAT nalezli “dokumenty obsahující detailní informace o železničních spojích, včetně přesných příjezdových a odjezdových časů jednotlivých vlaků.” V jednoduché francouzštině: našli jízdní řád. Zabavili ovšem take “lezecké vybavení”. V jednoduché francouzštině: žebřík, který najdete v jakémkoli venkovském stavení.

Obraťmě nyní pozornost k podezřelým a především k údajně k hlavě tohoto teroristického gangu, “33letému muži z dobré pařížské rodiny, který žije z úspor svých rodičů.” Jedná se o mladého filosofa Juliena Coupata, který (společně s několika přáteli) dříve vydával časopis Tiqqun, jehož politické analýzy byly sice diskutabilní, ale současně se řadily k těm nejinteligentnějším, které v naší době vznikají. Znal jsem tehdy Juliena Coupata a z intelektuálního hlediska si ho dál velmi vážím.

Pojďme dale a podívejme se na jediný konkrétní fakt celého příběhu. Aktivity podezřelých jsou údajně spojeny s trestnými činy proti francouzské železnici (SNCF), které 8. listopadu způsobily zpoždění některých vlaků TGV na trati Paříž-Lille. Zmíněné zajištěné předměty, pokud máme věřit prohlášeníním policie a inspektorům samotné železnice, nemohou v žádném případě ohrozit lidi: v nejhorším případě mohou zbrzdit komunikaci mezi vlaky a způsobit zpoždění. V Itálii jezdí vlaky pozdě často, ale nikoho dosud nenapadlo obvinit dráhy z terorismu. Ačkoli tyto činy nepromíjíme, jedná se o drobné delikty. Policie 13. listopadu opatrně potvrdila, že “mezi uvězněnými jsou pravděpodobně pachatelé, ale žádnému z nich není možné prokázat trestný čin.”

Jediným možným závěrem tohoto přízračného příběhu je, že ti, kdo jsou zapojeni do aktivit proti (diskutabilním) způsobům, kterými jsou dnes zvládány sociální a ekonomické problémy, jsou fakticky považováni za potenciální teroristy, a to i v případě, kdy žádný skutek nemůže toto obvinění potvrdit. Musíme mít odvahu jasně říct, že mnoho evropských zemí (zejména Francie a Itálie) zavedlo zákony a policejní postupy, které by byly dříve považovány za barbarské a antidemokratické a nejsou o nic extrémnější než ty, které byly zavedeny v fašistické Itálii. Jedno takové opatření umožňuje zatknout na 96 hodin skupinu mladých – možná lehkomyslných – lidí, kterým ovšem “nelze přiřknout žádný trestný čin”. Dalším, podobně vážným opatřením, je přijetí zákonů, které kriminalizují samotné sdružování. Tyto zákony, jejichž formulace jsou záměrně vágní, umožňují klasifikaci politických aktů jako těch, které mají teroristické “záměry” a “sklony”, což se týká i těch aktů, které bychom dosud nikdy nepovažovali za teroristické.

Původní text: Libération, 19.11.2008
Background: http://www.a-kontra.net/francie-uplatnila-na-aktivisty-z-tarnacu-antiteroristicky-zakon
Rozhovor s jedním ze zatčených:
http://www.liberation.fr/societe/0101304063-anarcho-autonome-une-invention-de-magistrat
Support Tarnac 9: http://tarnac9.wordpress.com/

cloudbuster - stop chemtrails

Tak tady máme ty návody jak postavit---udělat cloudbuster (chembuster), který by měl rozptýlit-rozehnat chemtrails mraky a jiný chemky v ovzduší. (ze kterejch vás pak pálí v krku a v nose, máte celoroční rýmu, morgellony - nová nemoc - taková vyrážka, oslabenou imunitu, špatnou až depresivní náladu a jiné krásné zážitky)
První návod je dvoudílné video z webu Manipulace počasím
Druhý návod je zkopírované pdf, které koluje na netu.(na požádání pošlu mailem, jsou tam i fotky)
A zde je více videí od Orgoneta - Manipulace s počasím
http://www.overstream.net/profile.php?username=orgonet

podle zdroje nákupu, při nákupu všech stavebních dílů, stojí mezi 120 a 200 EUR – v Německu. V Čechách se dá počítat s levnějšími náklady.
Návod na sestrojení CB:
... Nemám ani zahradu, ani balkón. Takže jsem umístil CB pod širákem (bez kovové vložky). Použil jsem uzemněný kus plát plechu pod svůj CB. Trvalo to 6 dní, potom se dramaticky změnilo počasí. Šedobílá „mléčná polívka“ chemických stop na obloze náhle zmizela obloha se stala tak modrou, jakou jsme ji už dlouho neviděli – s velkými bílými překrásně vypa-dajícími obláčky. Čtvrtý den po instalaci jsme dvakrát pozoro-vali černý vrtulník bez označení, který proletěl hloubkovým le-tem kolem našeho domu jakoby něco hledal. Také moje žena Jenny 10 dní po instalaci pozorovala opět podobný vrtulník, který se pohyboval, pozoruhodně, naprosto nehlučně (při hloubkovém letu!). Přirozeně se opět vynořily, jako skoro kaž-dý den, letadla vypouštějící chemické stopy na obloze, ale je-dovaté čáry se rozpouštěly ihned před našima očima. Nejdříve byla oblast modré oblohy v průměru jen asi 100 m široká, ale každý den se zvětšovala. Po 9 dnech se změnilo počasí u Ulri-čina bydliště v Brémách vzdálených od nás přesně 25 km. Na zpáteční cestě z Brém do Delmenhorstu jsem pozoroval 3 le-tadla, která jednoznačně vypouštěla „chemtraily“, jelikož stopy se táhly na kilometry daleko. Kondenzační páry tak dlouhé nebývají, ty se rozpouští daleko dříve. Tentokrát se ale chemické stopy na obloze rozpouštěly ihned před mými zraky po celé délce. Jak daleko nyní skutečně tento vliv sahá, nemohu říci, jelikož i druhý CB je nyní v pro-vozu v Brémách na Ulričině balkóně. Moje žena Jenny, která je také trochu jasnovidná, vnímá světle modré energie kolem a nad trubkami našeho CB, jež jsou tam umístěny, zvláště silně nad nejdelší rourou umístěnou ve středu. Jednou jsem já sám také viděl tu světle modrou energii, ale jen ve středu. Naše médi-um Ulrika vidí energii kolem jejího CB více světle zelenou. Seznam materiálu na jeden Cloudbuster: 10-litrový kbelík 6 měděných trubek s 22 mm vnějším průměrem o délce 1,525m, 1 měděná roura s 22 mm vnějším průměrem o délce 1,83 m 7 měděných trubek s vnějším průměrem 22 mm dlouhých 0,305 m Měděné trubky v Baumarktu mají v délce 2,5 m. Lepší by byla jistě o průměru 28 mm, ale protože tato je asi 2,5x dražší, rozhodli jsme se pro 22 mm. 7 spojovacích dílů pro 22mm měděné trubky. Velká balení s 10 kousky jsou cenově výhodnější než jednotlivé koupě! 7 koncových čepiček pro 22mm měděné trubky 6 křišťálů s hroty na obou koncích dlouhých 5-7 cm nebo 12 jednohrotých křišťálů dlouhých 2,5 až 3,5 cm, které na tupých koncích slepíme do-hromady, nebo jednoduše spojíme ovinutím měděným drátem
2
12 malých křišťálů (se 2 hroty).
1 jednohrotý přírodní citrín (ne pálený ametyst!) dlouhý 5-7 cm
(protože jsme ho nemohli sehnat, jednoduše jsme rozstříhli přírodní citrínový náramek a navlékli na měděný drátek)
6 vyleštěných hematitových válců
12 malých leštěných granátových válečků
velká hrst plná pyritových krystalů
asi 8 až 9 kg polyesterové pryskyřice (1 kg odpovídá asi 800 ml) + asi 100 ml MEKP – kaliče, polyesterová pryskyřice Viapal UP 223 BS a kalič MEKP (potřebujeme mezi 0,5% a 2%, podle výchozího množství a tloušťky vrstvy) (označení v Německu) kuchyňské váhy (pokud možno přesné, protože se musí navážit také menší množství kaliče) nádoba na míšení asi 3-litrová 16 mm kulatá dřevěná hůlka k navíjení měděných spirál pro krystaly hůlka na míchání gumové rukavice aceton k vyčištění hadr na čištění a kuchyňský krep (velmi mazlavé ingredience!) asi 3,5 kg hliníkových špon (od soustružení nebo jako zužitkování odpadu firem) 3 prkna ze dřeva 10 až 20 mm silná, asi 30x30 cm 1 vrták na dřevo 22 mm 4 kusy (po 7 m) nepotaženého 1mm2 měděného drátu k ovíjení krystalů (z Baumarktu) 60 cm měděného drátu s průměrem 1,5 mm (z oddělení elektro v Baumarktu, musí být ale odizolován!) epoxydové lepidlo (dvousložkové lepidlo) separační prostředek (od dodavatelů polyesteru) nebo rostlinný olej, 7 objímek pro průměr 22 mm, 4 hřebíky s délkou trojnásobku tloušťky dřevěné šablony, vodováha kladivo štípací kleště vrtačka, držák na vrtačku, nožová pilka, pilka na železo sada lepících pásek k pokrytí spodní roury, úzká textilní lepící páska, eventuelně elektrický topný ventilátor v zimě …a nyní:
Nejprve vylijeme na dno kýble trochu polyesterové pryskyřice (asi 200g), abychom ho za-rovnali. Kbelík se přitom srovná vodováhou. Polyesterová pryskyřice má být podle návodu smíchána s kaličem (Gerber GFK- systémy, Stuttgart, k tomu dodává detailní návod na zpra-
3
cování). Důležité je, aby se při nepatrných tloušťkách vrstvy bezpodmínečně použilo 2% vy-tvrzovacího prostředku/kaliče a abychom se neřídili jen podle množství míchané směsi! Všechny údaje o vytvrzování a zpracovávání směsi platí přirozeně jen pro vámi použitou polyesterovou pryskyřici! Chtěl bych varovat před tím, jak je popsáno v jiných návodech na internetu, přidávat kalič jednoduše bez přesného vážení. Mohlo by se stát, že se pryskyřice vůbec nevytvrdí, protože se kaliče přidá příliš málo nebo naopak příliš mnoho a kýbl se začne roztékat kvůli extrémnímu vývoji tepla. Jako další (po 1 až 2 hodinách vytvrzování) se připraví z asi 60 cm měděného drátu o prů-měru 1,5 mm (nejdříve jej zbavíme izolace) SBB-spirála, která má pomoci energii zesílit. (Návod na zhotovení viz odkaz pod článkem.). Důležité je vložit SBB do kbelíku ve směru hodinových ručiček. A nyní se SBB-spirála zalije asi 150 g polyesterové pryskyřice (vysoká dávka vytvrzovacího prostředku kvůli malé tloušťce vrstvy!). Kýbl s SBB-Spirálou Po 1 až 2 hodinách vytvrzovací doby se kbelík naplní asi na výšku 3cm hliníkovými špo-nami. Na ně se nasypou malé kousky pyritu a pyritového prášku. Pak se to celé zalije poly-esterem. U této vrstvy je důležité, aby byla absolutně vodorovná a hladká. Kbelík se srovná vodováhou až se rozptýlené hliníkové špony nasáknou pryskyřicí tak, že nevidíme tekutinu. Nakonec jsem to ještě urovnal kouskem dřeva. Během doby schnutí si můžeme připravit 3 šablony ze dřeva a nařezat trubky podle délek uvedených na seznamu materiálu.
Těch 6 kruhových výřezů pro měděné trubky nakreslíme přímo na jedno ze 3 prken pod úhly 60° na kruh o průměru 6,5 cm. Na rozdíl od verze Dona Crofta (6 trubek) se 7. trubka nachází ve středu. Všechny 3 prkna se spojí dohromady 4 hřebíky (nezatloukat úplně, jinak je už nedostaneme nikdy ven!).
Pro šablonu č.1 (drží nahoře trubky po-hromadě) se kruh namaluje jednoduše od středu tak, aby ještě zbylo dost materiálu vedle otvorů.
Pro šablonu č.2 (nahoře ve kbelíku) se namaluje kruh s průměrem kýble (asi 2 cm pod spodní okraj). Pak se ještě uřízne rov-ně na dvou stranách, aby se šablona později mohla z kýble vyjmout (viz foto stavebních dílů).
Pro 3. šablonu (dole v kýbli, asi 4 cm nade dnem se nakreslí kruh s tamějším průměrem kýble. Přidají se ještě polokruhovité výřezy (viz foto stavebních dílů) čím větší, tím lepší, protože později se musí hliníkové špony zasouvat pod dřevěnou šablonu skrze výřezy.
Dále by se mělo vyzkoušet, zda zakoupené krystaly skutečně pasují do trubek. Zde byl náš první problém. Originál CB Dona Crofta byl zhotoven z 1-coulových (25,4 mm) měděných trubek, které se zde opravdu nedaly koupit. Krystaly objednané u Gladys Bridges byly přirozeně vybrány pro tyto průměry. Jelikož jsme z úsporných důvodů koupili trubky 22 mm místo 2,5x tak drahých 28 cm, nemohli jsme vmontovat všechny krystaly do spirály z mě-děného drátu, jak bylo plánováno, a proto jsme montovali střídavě (buď neodym-magnety, turmalíny, nebo další horské krystaly). Z toho důvodu jsme naše CB vytvořili ve dvou různých variantách:
4
Varianta 1:
Krystaly ovineme měděným drátem o průřezu 1 mm2 ve směru hodinových ručiček. Na konci krystalů začneme dále ovíjet kolem přilehlé kulatiny ze dřeva (průměr asi 16 mm pro 22 mm trubky). U krystalů by měla plusová strana ukazovat nahoru. Toto určíme kyvadlem nebo proutkem jednoduše pomocí porovnání s póly baterie. Zde si dopředu vyznačíme kladnou stranu nakreslením bodu.
Varianta 2: U této varianty jsme udělali cirínové krystaly ve střední trubce také vyměnitelnými, avšak zde bez hrotů křišťálů a hliníkové fólie. Malé krystaly citrínu jsme navlékli na měděný drát a obklopili spirálou z měděného drátu.
Nyní jsme přilepili koncové čepičky z mědi (v obou variantách) pomocí dvousložkového lepidla ke krátkým rourkám. Po zaschnutí je připevníme pomocí kulatých otvorů na šabloně 3.
Nyní se ovinou přesahující mě-děné dráty každého křišťálu ve směru hodinových ručiček kolem střední trubky a potom se ty druhé konce ovinou také ve směru hodi-nových ručiček kolem příslušné vnější trubky, podobně jako paprs-ky u kola. Totéž se udělá od každé vnější trubky k další trubce. Drát se ovine tak pevně, jak je to jen možné a špičky křišťálů by měly ukazovat na trubku.
Nyní je připravená šablona 3, aby mohla být vsazena do kbelí-ku. Trubky se zalepí lepící pás-kou, aby nic nemohlo spadnout do otvorů trubky. Nyní se nastr-kají hliníkové špony polokruho-vými výřezy pod šablonu tak, aby se skutečně vyplnil celý dutý prostor. Dobře se přitom uplatní kožené rukavice, jinak si rozpí-cháte prsty!
5
Nyní se položí 6 hematitových válcovi-tých kamenů pokaždé mezi paprsky z křiš-ťálů. Vstupují do rezonance s životní ener-gií, přeměňují negativitu na pozitivitu a po-máhají vytvořit spojení země s oblohou (Země-Nebe). Také červené granáty se roz-ptýlí mezi tyto paprsky. Kromě toho se plo-cha posype pyritovými krystaly a pyrito-vým prachem. Kbelík se zkontroluje pomo-cí vodováhy. Poté se lije polyesterová směs (asi 1,5 kg), dokud tekutina se nahoře neu-stálí. Na to se sypou hliníkové špony tak dlouho, dokud neuvidíme žádnou tekutinu. Pak odstraníme zakrytí lepicí páskou a na-suneme šablonu 2 nad trubky tak, aby sedě-la nahoře na kbelíku. Nasadíme spojovací kousky z mědi a dlouhé trubky. Pak násle-duje šablona 1, aby se trubky nahoře zafixovaly.
Důležité: Nyní se obě horní šablony po-sunují tak dlouho, dokud se trubky nesrov-nají vertikálně a paralelně. To také zkontrolujeme vodováhou.
To celé jsem nechal 4 hodiny schnout, abych si byl jist, že orgonit je skutečně vytvrzený, dříve než opět odstraním šablony 1 a 2 a trubky. Po odlepení trubek se to potom vylije 4-cm-vrstvami 1,5 kg polyesterové směsi s hliníkovými šponami. Na každou vrstvu se nasypou krystalky pyritu a pyritového prachu.
Důležité: Po každém zalití se doporučuje nasa-dit šablonu 2 nahoře na kbelíku, protože podle mých zkušeností se i po vytvrzení již zalité šablo-ny 3 celá orgonitová masa protáhne a znetvoří a trubky bez fixace nezůstanou přesně paralelní. Zaplňujeme vrstvu po vrstvě polyesterovou směsí s hliníkem. Poté, co toto 3x provedeme, měla by vrstva orgonitu být dost silná. Po vytvrzení se blok orgonitu vyndá ze kbelíku. Abychom obdrželi bez-vadný povrch, naplníme nyní kbelík asi tak 1 kg polyesterové směsi (bez hliníkových špon!) a posadíme tam opět orgonitový blok. Polyester stoupá po stěnách a měl by vystou-pat tak vysoko, aby byly všechny špony za-kryty, bude-li třeba, přidáme ještě polyeste-rovou směs. Po vytvrzení jsem nechal celý kbelík ještě 2 hodiny vytvrzovat v pečící troubě při 60o. Ne každý kbelík to vydrží, jak jsem posléze zjistil, ale orgonitovému bloku se nic nestalo. Svůj levný kbelík z Baumarktu jsem musel pokaždé vyhodit. Ale bez tohoto dodatečného vytvrzení zůstávají po každém
6
uchopení na povrchu otisky prstů, a to není moc pěkné. Nyní musí být ještě trubky vybaveny křišťály, tedy pokud jsme nezvolili variantu s vlepenými křišťály.
Bez záruky.
Tyto přístroje mají experimentální charakter a byly vytvořeny a použity na vlastní zodpovědnost.
Aktualizace:
Jelikož se patrně v některých případech stalo, že v zimě vniklá voda při mrazíkách způsobila praskání křišťálů, byl v cloudbuster-fóru podán návrh, zalít křišťály polyesterovou pryskyřicí, aby byly též zakryty. Výkon CB by tím neměl být omezen. Toto pouze v případě, pokud se zvolila varianta s pevně vlepenými křišťály! U varianty se spirálami z měděného drátu můžeme defektní křišťály nahradit bez problému.
--- Ulrich Kirk 2005
7
Zde odkazy na webové stránky v němčině a angličtině. I pokud neznáte řeč, obrázky napoví:
http://stores.ebay.de/Orgonised-Germany-Orgon-and-more
http://www.orgonise-africa.net/ProductInfo.aspx?productid=STBUSTERSKNOPF, http://www.ryanmcginty.com/orgone/, - SBB SPIRÁLA
http://www.gesund-im-net.de/cloudbuster.htm - plán na výrobu CB, s obrázky, něm.
http://www.cb-forum.com/Forum/index.php - německé forum
http://www.whale.to/b/earth_pipe.html - trubky do země - angl.
http://www.cb-forum.com/Forum/index.php/topic,3092.0.html - klikněte na odkazy v příspěvku, jsou tam obrázky výroby CB
http://www.orgoniteinfo.com/
http://www.cb-forum.com/Forum/index.php/topic,3027.0.html - HHG, obrazky, text něm.
http://www.orgonecrystals.com/catalog/orgonite.html
http://www.warriormatrix.com/viewtopic.php?t=464
http://cb.xxxline.net/ Výroba Tb-ček, tedy TOWERBUSTERů:
- vezměte formičku (např. kelímek)
- do poloviny naplnte hliníkovými struskami (spirálky = odpad)
- doprostřed křišťálek nebo úlomky křišťálu
- zasypat struskami
- zalít epoxidem, vytlačit vzduch
- nechat ztvrdnout
Upozornění redakce: Tento návod ukazuje jednu z možností, jak sestavit CB. Známe lidi, kteří používají jednodušší způsob, bez použití polodrahokamů, pouze s křišťálem, též bez použití SBB- spirály. Základem pro funkci CLOUDBUSTERU či lépe řečeno CHEMBUSTERU (aby se to nepletlo s Reichovým cb) jsou:
- hliníkové špony – např. odpad ze soustruhu
- epoxid
- křišťály
- měděné tyče
Je mnoho způsobů, jak sestrojit funkční CB. Použití polodrahokamů jeho energie zjemňuje, pro funkci rozpouštění chemtrailů však nemá vliv. Záleží na tom, chcete-li si CB dát na vlastní zahrádku nebo k základně ... Též se mohou k hliníku přidat špony či prach jiných kovů – měď, pyrit, ocel, železo, stříbro či zlato. K takovým pokusům by však bylo vhodné, přizvat osoby, které dokáží vnímat rozličné druhy energie a umí posoudit, k čemu jsou vhodné a k čemu ne. Celá věc je zkušenostní záležitost, jedná se o energie vědou zatím nepodchycené a proto je každý odkázán sám na sebe, své vnímání. Proto také nemůžeme za nic ručit. Informace jsou posbírané ze zahraničního internetu. Použití na vlastní zodpovědnost.