Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Světové války v plánu zednářů

ALBERT PIKE'S LETTER TO GUISSEPPE MAZZINI

Albert Pike dopis GUISSEPPE Mazzini

A Diabolical Plan, or A Wild Prophecy?

Ďábelský plán, nebo z volné přírody proroctví?


překlad z google translator, ponechávám i originál, myslím, že je to dost zajímavé ba možná přímo stěžejní informace. prosím přelouskejte to.


Cardinal Caro Y Rodriguez published The Mystery of Freemasonry Unveiled in 1925.

Kardinál Caro Y Rodriguez zveřejněné Mystery of zednářství odhalena v roce 1925.

Rodriguez names several references for a particular letter written by Albert Pike in 1871 suggesting a plan of universal destruction, one of which is Le Palladisme : Culte de Satan-Lucifer dans les Triangles Maconniques by Domenico Margiotta which I quote on the front page of this website, and which I believe indicates that Pike did indeed write something of that nature.

Rodriguez jména několik odkazů na konkrétní dopis napsaný Albert Pike v roce 1871 naznačuje plán univerzálního zničení, z nichž jeden je Le Palladisme: Culte de Satan-Lucifer dans les trojúhelníky Maconniques Domenico Margiotta které jsem citoval na titulní stránce tohoto webu , a které věřím, naznačuje, že Pike skutečně napsat něco takového.

Rodriguez alleges that on 15th August 1871 Albert Pike proposed the following plan in a letter to Giuseppe Mazzini.

Rodriguez tvrdí, že na 15 srpnu 1871 Albert Pike navrhla následující plán v dopise Giuseppe Mazzini.

The quoted text below lays out a plan for three world wars ending with Luciferian World Government.

Citovaný text níže vyloží plán na tři světové války končí Luciferian světové vlády. WW1 occured as proposed by Pike. WW1 došlo, jak navrhuje Pike
.
WW2 occured as proposed by Pike. 2. světové války došlo, jak navrhuje Pike.

WW3 is looking like it will occur as proposed by Pike.

WW3 hledá, jako to dojde, jak navrhuje Pike.

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the 'agentur' (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.

"První světová válka musí být přinesl s cílem umožnit Illuminati svrhnout moc carové v Rusku a na vytváření této země pevnost ateistického komunismu. Rozdíly způsobené 'agentur' (agenti) z Illuminati mezi Britové a germánské říše budou použity k rozdmýchání této války. Na konci války, bude komunismus být postaveny a používány za účelem zničit ostatní vlády a ve snaze oslabit náboženství.

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists.

Druhá světová válka musí být podněcované využití rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty.

This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine.

Tato válka musí být uvedena asi tak, že nacismus je zničen, a že politické sionismus být dostatečně pevné, aby institut suverénního státu Izrael v Palestině.

During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.

Během druhé světové války, musí být mezinárodní komunismus stát dostatečně silné, aby se vyrovnal křesťanství, které by pak omezen, a která se konala v check až do okamžiku, kdy bychom ho potřebovat pro konečné social katastrofě.

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the 'agentur' of the 'Illuminati' between the political Zionists and the leaders of Islamic World.

Třetí světová válka musí být podněcované s využitím rozdílů způsobených 'agentur' z 'Illuminati' mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism mutually destroy each other. Válka musí být provedeny takovým způsobem, že islám (muslimské arabského světa) a politický sionismus vzájemně zničit každého jiný.

Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion.

Mezitím ostatní národy, opět rozděleni v této otázce bude nucena bojovat až do okamžiku úplné fyzické, morální, duchovní a ekonomické vyčerpání.

We shall unleash the Nihilists and the Atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute Atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.

My se uvolnil Nihilists a ateisty, a my se vyprovokovat impozantní sociální kataklyzma, které ve všech svých hrůzou bude jasně ukazují, k národům efekt absolutního ateismu, původ o divokosti a těch krvavých nepokojů.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.

Pak se všude, občané nuceni se bránit proti menšině světových revolucionářů, bude vyhladit ty torpédoborce civilizace, a množství, rozčarovaný s křesťanstvím, jehož deistic lihovin bude od tohoto okamžiku se bez kompasu nebo směr, úzkosti pro ideální, ale bez znalosti, kde k tomu, aby jeho uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální manifestaci čisté nauky Lucifera, nakonec přinesl v pohledu veřejnosti.

This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Tento projev bude vyplývat z obecných reakční hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, jak si podmanil a vyhubil současně. "

So who were Albert Pike and Giuseppe Mazzini? Tak kdo byl Albert Pike a Giuseppe Mazzini?
Albert Pike, pictured above left, was an attorney, military general, a 33rd Degree Freemason and author on Masonry, and was considered a genius. Albert Pike, na snímku nahoře vlevo, byl právník, generál, 33. Titul Freemason a autor na zdivu, a byl považován za génia. Pike wrote Morals and Dogma which was given to every member on entering the 14th Degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry.

Pike napsal morálka a Dogma, které bylo dáno každý člen při vstupu 14. Stupeň starověké a uznávanými skotského ritu zednářství.

He was asked to help divide the USA by using slavery in preparation for the Freemason-engineered civil war of 1861.

Byl požádán, aby pomůže rozdělit USA pomocí otroctví v rámci přípravy na Freemason-inženýrství občanské války z roku 1861.

He was also investigated regarding the assassination of Abraham Lincoln and pardoned for his role by President Andrew Johnson.

On byl také zkoumán, pokud jde o atentát na Abrahama Lincolna a milost pro jeho roli prezident Andrew Johnson.

Pike's tomb is in the House of the Temple, the HQ of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry whch is 13 blocks north of The White House.

Pike hrob je v domě Temple, HQ starověkého a uznávanými skotského ritu ze whch zednářství je 13 bloků na sever od Bílého domu.

Giuseppe Mazzini, pictured above right, was also a 33rd Degree Freemason, a British Intelligence agent, a revolutionary terrorist, and founder of Young Europe , a network of revolutionary groups designed to cause chaos around the world, which eventually grew to include Young America , Young Russia , and Young Bosnia , a fact which will become very significant regarding World War 1.

Giuseppe Mazzini, na snímku nahoře vpravo, byl také 33. Titul Freemason, britské zpravodajské agent, revoluční teroristické, a zakladatel Mladá Evropa, síť revolučních skupin, jejichž účelem je vyvolat chaos po celém světě, který nakonec začal zahrnovat Mladé Ameriky, Mladé Rusko, a Mladé Bosny, což bude velmi významné, pokud jde světové války 1.

So we are talking about two powerful men with access to the corridors of power, access to the whole freemasonic network, and access to the occult underground.

Takže mluvíme o dvou nejsilnějších mužů se přístup do kuloárů moci, přístupu k celému freemasonic sítě, a přístup k okultní podzemí.

What you must understand is that what Pike proposed was not some fantastic act of prophecy made at a party for some fun after a couple of bottles of claret.

Co musíte pochopit, že to, co Pike nebyla navrhovaná několik fantastických jednat o proroctví, na večírek pro pobavení po pár lahví červeného vína.

THIS IS A PLAN IN OPERATION!! TO JE plán v PROVOZU!

And to show how much Freemasonry is upto it's neck in this, here is a photo of a bust of Albert Pike in the House of the Temple, the HQ of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, located at 1733 16th St, NW in the District of Columbia, Washington DC, just 13 blocks north of The White House.

A ukázat, jak moc zednářství je aľ to krk v této, tady je fotka z busty Albert Pike v domě Temple, HQ starověkého a uznávanými skotského ritu ze zednářství, který se nachází na 1733 16. St, NW v District of Columbia, Washington DC, jen 13 bloků na sever od Bílého domu.


Source: http://www.theconspiracyexplained.com/PikeLetter.html

Žádné komentáře:

Okomentovat