Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Bluebeam -Wiesner

Úryvek z knihy Wiesner - Do ráje projdeš peklem

Existuje ale ještě jeden aspekt velmi úzce související s channellingovou komunikací, a to jsou manipulace s vědomím lidí, založené na technologii vytváření rozměrných audiovizuálních obrazů podle projektu známého jako „Project Blue Beam“ (Modrý paprsek), který v roce 1983 údajně zahájila NASA.
Jistě mnozí z vás slyšeli o „mariánských zjeveních“ v Montichiari, Loretě, La Satleba, San Damianu, Fatimě, Medžugorje, Zeitounu, Eisenbergu, Lourdech, Guadelupe a mnoha dalších místech, která začala přibližně kolem roku 1930 a odehrálo se jich po celém světě více než 200. Tato zjevení vyvolala velká náboženská pozdvižení, ale dnes víme téměř s jistotou, že šlo o uměle vytvořené holografické projekce využívající mimozemskou technologii. Bohužel stále nemáme jistotu v tom, kteří ET stáli v pozadí těchto událostí (pravděpodobně to jsou Elohim či Gizeh Intelligence). Souvisí s tím některé zajímavé aspekty: 15. března 1985 během jedné z projekcí, odehrávající se v kapli Grobla v Medžugorje, uskutečnil americký fyzik Dr. B. Lipinski měření pole energie v okolí jedné z holografických projekcí. Během 3 minut vzrostla hodnota radiace z 15 mR/h (přirozené pozadí) na 100 000 mR/h, což je hodnota překračující letální (smrtelnou) hranici. Zjevení obvykle probíhá tak, že se znenáhla objeví jeden či více blesků, které vytvoří kouli oslnivého bílého světla, ve kterém se objeví obraz či postava mladé krásné dívky přinášející poselství. Zjevení často provázejí zvukové efekty (sršení, praskot, vibrace), někdy i podivné barevné obrazy Slunce.
2. dubna 1968 došlo k projevu „mariánského zjevení“ nad koptickou katedrálou sv. Marie v Zeitounu na předměstí Káhiry (Obr. 25). Po náhlém zablesknutí se nad budovou objevila světelná postava, která nevydávala žádné zvuky. Jev trval asi 2 hodiny a několikrát se opakoval až do roku 1971, přičemž neostrá světelná postava se objevovala na různých místech nad katedrálou. Svědci potvrzují, že tyto jevy měly za důsledek asi desetinásobné zvýšení seismické aktivity v okruhu 500 km, které utichlo až po několika měsících.
8. září 1954 se ve vesnici Eisenberk u St. Martin v jižní části rakouského Burgenlandu na jedné zahradě zjevila postava muže. Jev zahájil blesk provázený bouřlivým větrem, který vytvořil světelnou kouli s lidskou postavou. Lidé i zvířata nacházející se v blízkém okolí nebyli schopni sebemenšího pohybu. Podobných událostí bylo popsáno několik desítek. Dlouho zůstávalo záhadou, co je příčinou těchto událostí a jaký je jejich skutečný smysl. Teprve během 90. let minulého století několik vědců z NASA informovalo o existenci tajného projektu NASA pojmenovaném „Project Blue Beam“, který měl sloužit jako podpora záměru vytváření jednotného světového náboženského hnutí vedeného falešným prorokem Maytreiou. Maytreia, údajně se vydávající za druhou inkarnaci Krista, měl vytvořit a ovládnout toto nové náboženství, jež mělo posloužit záměrům Iluminátů a tajné světové vlády k ovládnutí celé Země.
Podle Davida Openheimera, bývalého spolupracovníka NASA, je skutečným cílem projektu Blue Beam simulace „druhého příchodu Krista pod jménem Maytreia“. Od tohoto projektu se očekává, že strhne pozornost velkého množství lidí a bude je schopen přivést do náboženské extáze a odvede jejich vnímání do snové země, takže se změní ve snadno ovladatelné stádo. Ironie spočívá v tom, že kdyby tyto holografické projekce nebyly zneužity k manipulaci lidí, měly by obrovský potenciál k tomu, aby uvedly planetu a s ní i celé lidstvo ve velmi krátké době do dokonale harmonického vztahu s Bohem. Bohužel, předpokladem této operace je, že lidem musí být Bůh představen v lidské formě, aby bylo možno lidstvo úspěšně kontrolovat a diktovat mu všechny zamýšlené akce a myšlenky. V podstatě to je příprava na zavedení nového globálního Maytreiova náboženství. Projekt Blue Beam je proto nutno chápat jako nástroj manipulační technologie založené na předstírání, že dochází k naplnění starých proroctví a významných událostí předpovězených před 2 000 lety. Podstatou technologie Blue Beam je to, že obloha se použije jako gigantický monitor (obrazovka), na kterém mají být promítány holografické obrazy vytvářející souvislé děje. Jde o vyspělou mimozemskou technologii laserové projekce v prostorovém uspořádání, kdy laserové paprsky jsou vyzařovány z optických generátorů umístěných na Měsíci, družicích a mezihvězdných lodích. Jedním z experimentů souvisejících s projektem Blue Beam bylo vysílání laserových paprsků z Měsíce k Zemi. (viz Obr. 1 v knize Gambii Mahátmů). Projekt Blue Beam je projektován jako soustava simultánních animovaných sekvencí holografických obrazů, promítaných do čtyř částí oblohy, doprovázených komentáři v jazyce příslušného regionu. Tento náboženský aspekt, nebo chcete-li náboženská agitace pro Nový světový řád, již byl údajně testován v odlehlé pouštní oblasti Sahary, kde byla viděna holografická projekce obrazu Krista a ženy připomínající jeho matku Marii. Awareness tvrdí, že takové holografické projekce je možno vysílat z mimozemských plavidel a jejich téma mohou tvořit různá monstra, andělé, ET a podobně. Řízení holografických obrazů s doprovodným komentářem je umožněno softwarem supermoderních komputerů, vzájemně propojených prostřednictvím družic. Holografie je založená na téměř identických signálech podmiňujících u člověka prostorové vnímání obrazů. Tato technologie je stejně tak vhodná pro akustické vlny (ELF,VLF,LF), jako pro optické vlny. Různé obrazy Krista, Mohammeda, Buddhy, Krišny atd., mají postupně splývat v obraz jednoho „správně vysvětleného a pojatého univerzálního boha“, provázeného „správnými mystérii, proroctvími a odhaleními“. Tento „jediný bůh“, představující ve skutečnosti Lucifera, má pak podávat přesvědčivá vysvětlení, že různé biblické manuskripty jsou zavádějícími a špatně pochopenými pamflety, které neměly být vůbec napsány, takže jejich autoři, jakož i sekty, ze kterých pocházeli, nesou plnou odpovědnost za násilí bratra proti bratru, národa proti národu a vzájemnou nesmiřitelnost jednotlivých církví. Existující náboženská dogmata jsou rovněž špatná a proto musí být zrušena, aby se uvolnila cesta pro „Nový zlatý věk“. Zůstat může jen nové světové náboženství, jehož představitelem má být pouze ten bůh, kterého lidé vidí nad sebou. Lze očekávat, že takové globální skvěle zinscenované holografické divadlo vyvolá rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem. Ale než k tomu všemu dojde, musí být podle NASA zvládnuty čtyři dílčí etapy projektu Blue Beam:
1) Prvním krokem má být zmanipulování všech archeologických znalostí, což bude představovat cosi jako „zemětřesení“ v archeologii jistých známých lokalit planety, kde má dojít k novým „objevům“ zásadního významu, které objasní, že doktríny ze všech světově významnějších náboženství jsou ve své podstatě chybné a mylné. Cílem takových dezinformací má být falešné poznání, že všechny náboženské doktríny byly založeny na nepochopených či špatně vyložených mystériích.
2) Druhým krokem má být fenomenální kosmická show s animovanými optickými hologramy a zvuky 3D, laserové projekce vícenásobných holografických obrazů v různých částech světa. Obraz nového „boha“ bude mluvit k lidem ve všech jazycích.
3) Třetím krokem má být dosažení obousměrného telepaticko-elektronického spojení, kde vlny ELF (Extra Low Frequency), VHF (Very High Frequency) a LF (Low Frequency) budou ovládat lidi na Zemi svým působením na centra uložená ve vnitřní části jejich mozků, což by je mělo dovést k přesvědčení, že s nimi hovoří Bůh prostřednictvím jeho duše. To může být úspěšné jen v takových případech, kdy komputer bude mít v paměti dostatek vzpomínek, zážitků a myšlenek pocházejících z nitra každého člověka. Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektivně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobů myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je prakticky neřešitelný problém i pro vysoce vyspělé mimozemské rasy (Elohim), natož pro pozemské Ilumináty. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů, jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit, protože touha po osobní svobodě je krví předků draze zaplacená a tudíž nezadatelná.
4) Čtvrtým krokem má být předvádění neobvyklých kosmických událostí, které jsou opět pouze produktem vyspělé animační holografické technologie. Proces se má uskutečnit ve třech etapách. V první etapě má být lidem vnucena obava před trvajícím nebezpečím nepřátelské mimozemské invaze. Předpokládá se, že to obnoví závody ve zbrojení zaměřené do vesmírného prostoru, a tak se ozbrojené síly nakonec dostanou pod jediné velení (Spojené národy). Druhá etapa má být zaměřena na vnucené očekávání duchovní intervence údajných „pozitivních“ ET, přicházejících chránit dobré lidi před brutálním satanským útokem. Skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči Novému světovému řádu. Třetí etapou je téměř absolutní biomikroelektronická a optická kontrola každého člověka a osazení jejich bytů přístroji vyvolávajícími materializaci satanských duchů, přízraků a poltergeistů. Cílem této etapy je udržovat lidi v nepřetržitém stresu, strachu o život a přetrvávajícím děsu, což má vyvolávat vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychického chaosu. Je to pekelný plán hodný Lucifera, kterému lze čelit pouze důsledným odmítáním manipulace s osobním vědomím a neochabujícím hledáním Pravdy.

Žádné komentáře:

Okomentovat