Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Návrat k měděnénu - bronzovému zemědělskému nářadí

Železné nebo měděné nářadí (ukázka z knihy Živá voda - O.Alexandersson)

Ve třicátých letech 20.století pozval Schaubergera bulharský král Boris, aby našel důvod náhlého poklesu zemědělské produkce. Na cestě bulharskem Schauberger zjistil, že úroda v oblastech obývaných Turky je vyšší než v ostatních částech země. Ukázalo se, že se zde dosud používají staré dřevěné pluhy, zatímco zbytek území, byl zaplaven moderními železnými pluhy, které se dovážely z Německa. Zavedeny byly i parní pluhy. Schauberger z toho vyvodil, že pokles úrody musí být způsoben použitím železa. Později vytvořil úplnou teorii o škodlivosti železného nářadí v zemědělství. Jeho pokus s vodním paprskem mu k tomu poskytl nová hlediska.

Při těchto pokusech se ukázalo, že po přimíchání byť i nepatrného množství rzi zmizely jakékoli napěťové jevy. Voda zůstala prázdná a vybitá. Schauberger tedy vyvodil analogii k používání železných pluhů a jejich vybíjejícímu účinku asi takto: když se železný pluh pohybuje půdou, půda se trhá. Skýva se současně potahuje rychle rezavějící jemnou pokožkou ze železných částeček. Již předtím pozoroval, že půda obsahující železo byla suchá a ještě dřívější pozorování mu ukázalo, že ocelové turbíny zbavují vodu náboje. Když přišel parní pluh a později traktor, situace se zhoršila i tím, že se zvýšila rychlost, jíž byl pluh tažen půdou. Walter Schauberger (syn Viktora Schaubergera) se domnívá, že příčina vysychání takto oraných polí je čistě fyzikální povahy: při rychlém průchodu železného pluhu zemí jsou protínány siločáry magnetického pole Země a vznikají elektrické proudy stejným způsobem jako v kotvě elektrického generátoru při jeho rotaci v magnetickém poli. Tím podle něj dochází v půdě k elektrolýze, která vodu rozkládá na kyslík a vodík. Tím se ničí i mikrobiální život v půdě, na čemž se podílí i vysoká teplota vznikající třením železa v zemi. (nehledě na to že váha zemědělských strojů, půdu stalčuje - udusává, tím ji uzavírá jak z hora - pro déšť, tak z dola pro mikroorganismy.)

Dalším závěrem, který Schauberger z těchto pozorování vyvodil, bylo doporučení používat pro výrobu zemědělského nářadí materiál neobsahující železo. K tomu účelu navrhoval měď. Zjistil, že půda obsahující měď dobře drží půdní vlhkost a začal experimentovat s pluhy a dalším nářadím z mědi. Na začátku obložil radlici, obvyklého pluhu měděnými plechy a pod odbornou kontrolou ji vyzkoušel. Půda byla obvyklým způsobem rozdělena na parcely, z nichž některé byly obdělány běžným železným nářadím, jiné měděným. Pokus dopadl velmi příznivě pro měděné nářadí, neboť bylo zaznamenáno jasné zvýšení produkce o 17 až 35%. Na velkostatku Farmleiten-Heuberg u Salcburku se dosáhlo zvýšení výnosu o 50%. Na jednom horském statku u Kitzbuhelu, v nadmořské výšce 1000 metrů, přinesl pokus zvýšení úrody brambor s faktorem 12,5x více, než bylo vysázeno. Docházelo vesměs k nárustu kvantity, ale především kavality. Zlepšila sepekařská jakost obilí, brambory nenapadala mandelinka, snížila se potřeba dusíku atd.

V letech 1951-1952 provedl Zemědělsko-technický výzkumný ústav v Linci kotrolní pokus s měděným pluhem. Zkouška se týkala pšenice, ovsa, zelí a cibule. Určité parcely byly zpracovány jen železným nářadím, jiné železným nářadím za přidání síranu měďnatého a třetí skupina parcel byla obdělána měděným nářadím. V některých pokusech byl síran měďnatý nahrazen čistou měděnou moučkou. I při těchto pokusech bylo zaznamenáno zřetelné zvýšení výnosů.

Zpráva o těchto úspěších se šířila jako požár a sedláci z okolí Salcburku, kde se pokusy většinou konaly, nazývaly měděný pluh "zlatým pluhem". Začalo se s jeho výrobou. Brzy se však ukázaly síly, které chtěly této konkurenci učinit přítrž.

V roce 1948 podepsal Viktor Schauberger s jistou salcburskou firmou smlouvy na výrobu velkého počtu pluhů. Jednoho dne ho vyheldal poslanec zemského sněmu. Objevil se v elegantním automobilu a proběhl následující rozhovor: Poslanec: "obchází zvěst, že salcburská městská správa provedla úspěšné pokusy s vašimi pluhy, to by bylo velmi zajímavé. Na něco se vás ale musím zeptat: Jak velký bude můj podíl, když vás podpořím?"

Schauberger: "Nerozumím, co tím myslíte. Jste přece poslancem zemského sněmu a nemáte s tím nic společného. Své odvody za pokus jsem zaplatil a všechno je v pořádku."

Poslanec: "Musím se vyjádřit jasněji. Je tomu totiž tak, že mám dohodu se závody na výrobu dusíku a když zemědělce přesvědčím, aby používali víc dusíku, dostanu provizi za každý pytel, který se tu prodá. Když te%d zemědělci přesedlají na měděný pluh, spotřeba dusíku výrazně poklesne a tak bych měl místo toho dostávat provizi z vašich pluhů, abych na tom nebyl škodný. Můžeme se jako staří přátelé dohodnout a udělat dobrý obchod, který nám oběma přinese prospěch."

Schauberger: "Chci vám říct jenom jedno: Jste pěkná svině. Mělo mi to být jasné hned, když jste jako člověk sloužící lidu přijel v takovém luxusním autě."

Po tomto intermezzu firma, která měla pluhy vyrábět, nečekaně zrušila smlouvu. Zástupci národohospodářství začali stejně jako sedláci varovat před použitím měděného pluhu. Ten by prý způsobil nadprodukci, která by měla za následek nižší ceny zemědělských produktů. Tím se zcela zastavila jak výroba, tak i použití těchto pluhů. V roce 1950 však Schauberger spolu s ing.Rosenbergerem dostal patent na metodu, která spočívala v obložení aktivních částí zemědělského nářadí mědí (rak.pat. č. 166 644).


Bronzové nářadí na NWOO ESHOPu

Zlatý pluh

Kvůli náhlému poklesu zemědělské produkce v Bulharsku byl Viktor Schauberger v 30. letech pozván do této země tehdejším bulharským králem Borisem. Schauberger přišel na to, že pokles úrody souvisel se zavedením moderních železných pluhů. Pozorování ukázala, že půda s obsahem železa je suchá a méně úrodná. Zato půda s obsahem mědi podle Schaubergerových pozorování lépe udržuje půdní vlhkost. Podobné úvahy vedly Schaubergera k tomu, aby se při obdělávání půdy používaly nástroje z mědi, popř. jejích slitin. Výnosy se zvýšily až o 50 %, přitom vzrostla i kvalita plodin – rostliny získaly sytější barvu. Díky vyšším výnosům dostaly jeho pluhy brzy od některých zemědělců v oblasti Rakouské solné komory jméno „zlatý pluh“. Název se udržel dodnes. Pluhy se však postupně přestaly používat, protože podle pramenů, které jsem měl k dispozici, byl tehdejší výrobce donucen zastavit výrobu. „Zlatý pluh“ by prý vedl k nežádoucí zemědělské nadprodukci…

Dnes už se ve spolupráci s rodinou Schaubergerových zahradní nástroje podle návrhů Viktora Schaubergera opět vyrábějí.

Za další vývojový stupeň „zlatého pluhu“ můžeme považovat spirální pluh, u kterého je kromě materiálu optimalizován také jeho tvar a tím i forma pohybu orané půdy. Půda není rozhrnována tlakem jako u běžného pluhu (bořící princip), nýbrž spirálovitě „přehazována“ na stranu, podobně jak to dělá krtek. Pluh je navržený pro povrchové obdělávání půdy, neboť Schauberger byl proti hluboké orbě, která narušuje prostředí a rozvrstvení půdních organismů.

Schauberger přikládal velkou váhu také elektrickému potenciálu země a tvrdil, že mezi geosférou (zemí) a atmosférou (vzduchem) leží „neobyčejně hustá a fialově zářící síť podobná kůži“, která funguje jako izolace. „Propustí jen nejhodnotnější záření proudící dovnitř a ven.“ V tomto biologickém kondenzátoru mezi zemí se záporným nábojem a vzduchem s kladným nábojem se nacházejí rostliny. Jejich růst probíhá podle Schaubergera v závislosti na rovnováze a působení obou pólů. Přirozené zvýšení této energie vede k vyšší plodnosti. Schauberger odmítá zásahy, které snižují zemský potenciál nebo poškozují povrchovou vrstvu. Tedy i umělá hnojiva, která jsou podle něj výrobním procesem „zbavena náboje“ a proto půdě energii odnímají, místo aby ji dodávala, jak to činí např. dobré organické hnojivo. Schauberger poukazuje na to, že úspěchy umělých zásahů nemohou být trvalé, půda se jimi postupně znehodnocuje a přestává být odolná proti škůdcům. http://www.svetgralu.cz/clanky/Živá_voda_Viktora_Schaubergera?page=2


O bronzu
O mědi


Jiný zdroj

Neskôr, keď bol svedkom stále sa zhoršujúceho stavu pôdy a riečnych tokov, Viktor vytvoril niekoľko vynálezov, ktoré umožnili nápravu katastrof spôsobených nevhodným zásahom človeka.

Po vojne bola pôda nadmerne a necitlivo využívaná, nesprávne obrábaná používaním železných nástrojov, zle obhospodarovaná používaním umelých hnojív, často tiež dochádzalo k odlesňovaniu, čo spôsobovalo ohrievanie a vysúšanie pôdy, následne aj vodných tokov.

Začala klesať úrodnosť a vysychať pôda. V snahe pomôcť devastovaniu pôdy prišiel Viktor svojim pozorovaním na nápad využitia medi v poľnohospodárstve. Rozhodol sa železný pluh zameniť za medený a úrodnosť v lokalitách kde aplikoval svoje pokusy sa po čase zvýšila o 30% . Keď túto metódu aplikoval na farme neďaleko Salzburgu, úroveň produkcie vzrástla až o 50%. Zvýšila sa nielen produkcia, ale aj kvalita a vitalita rastlín a úroda bola odolnejšia voči škodcom.

Ďalším výskumom a pozorovaním skonštruoval špirálový pluh a to na základe pozorovaní, že pôda sa má pohybovať dostredivo, ako keď ryje krtko. Stočené lopatky pluhu prenikali do pôdy temer bez odporu, čím dochádzalo k jej menšiemu zahrievaniu. Účelom konštrukcie špirálového pluhu bolo iba obracanie pôdy. Viktor Schauberger nebol zástancom hlbokej orby. Vďaka vyšším výnosom dostali jeho pluhy od niektorých poľnohospodárov v oblasti Rakúskej soľnej komory meno "zlatý pluh". Názov se udržal dodnes. Pluhy se však postupne prestali používať, pretože podľa prameňov bol vtedajší výrobca donútený zastaviť výrobu, "zlatý pluh" by vraj viedol k nežiadúcej poľnohospodárskej nadprodukcii.

Často odporoval názorom odborníkov, varoval vedcov pred nesprávnymi zásahmi do prírody a ich následkami pre budúce generácie.

http://www.bronzovenaradie.sk/Kniha o mědi:

K dnešnímu tematu se též hodí naše povídání o knize „Měď v zemědělství s v běžném životě“. Použitím mědi, případně měděného nářadí v zemědělství můžeme dosáhnout zcela udivujících výsledků.

„Měď v zemědělství a v běžném životě“

od Wulfa Dietera Alsena a Williho Antona Gehlena

Věděli jste, že ve svých zahrádkách dosáhnete lepších (a výnosnějších) výsledků, pokud použijete ke zpracování půdy nářadí z mědi? Ne? Potom si přečtěte tuto knihu. Tam se dozvíte přesně, proč tomu tak je a také zažijete, že to není žádná teoretická konstrukce, nýbrž praktická zkušenost. To však není jediná pozitivní vlastnost mědi – také toto se dozvíte z knihy.

Autoři Wulf Dieter Alsen a Willi Anton Gehlen uvádějí celou řadu oblastí použití tohoto zjevně dlouho podceňovaného kovu. Tak například měď působí antisepticky (= usmrcuje zárodky, zabraňuje infekci rány) a antibakteriálně.

Měď jako malý potenciál v těle (přes koloidy) působí zvýšení energie u lidí.

Pyramida z mědi vede k lepšímu napojení na božské síly, které se probudí při meditaci. Je-li uzemněna, ochraňuje před zářením mobilních telefonů, před elektrosmogem, vyzařováním ze země, atd.

Měď ve tvaru malého „domečku“ v zajištěném obytném prostoru absorbuje všechny rušivé vyzařované faktory z vnějšku – též ovlivňování myšlenek. Když jsem se to dozvěděl, bylo mi náhle jasné, proč americká „odposlouchávací služba“ NSA obalila celou svou budovu vrstvou mědi.

Tato kniha však nabízí ještě více. Je napsána jinak než většina jiných děl, která se zabývají vědeckými tématy, v tomto případě mědí. Je napsána lehce a uvolněně, pro všechny srozumitelnou každodenní řečí. Jako velmi dobré se mi jeví také fiktivní rozhovory s Viktorem Schaubergerem, grandiózním rakouským přírodním badatelem. V knize je mnoho vybudováno na jeho základních výzkumech a poznatcích. Synovec Viktora Schaubergera připsal dodatečně pár úvodních slov.

http://www.paprsky1.de/ohoovy_ritual_agnihotra/HOMA-_mii/homa-_mii.html

Viktor Schauberger – voda, energie, les, půda, úroda, měď. část 1

Souhrnná zpráva o stavu České Republiky očima jejích občanů

Podle Kalouska se máme, jak prasata v žitě, podle Němcové lidé vidí vše zbytečně pesimisticky. Holky a kluci z parlamentu to všechno vidí zase přes optiku svého skleníkového života, života, naprosto odtrženého od každodenní reality. Jak vidí stav zemí českých ale "obyčejní" občané?


Jede to na vodu i přesto, že byl Stan Meyer zavražděn


Mnoho vynálezů vzniklo i přesto že bylo řečeno, že nemohou fungovat. Bylo by to na dlouhé povídání, vyjmenovat vše o čem bylo prohlášeno, že nemůže fungovat a co dnes běžně využíváme. Je mnohdy těžké pro namyšleného vědce uznat, že to co se učil a na čem pracoval, je úplně jinak. To vyžaduje mnoho pokory a ta bohužel většinou chybí.

Další věc jsou obchodní zájmy, Pokud přijdou vynálezy, které změní svět a někdo na tom monopolu přestane vydělávat, bude se ten člověk snažit tento pokrok zastavit. K tomu došlo i v případě Stana Meyera. Jeho auto samozřejmě bez problému fungovala, jezdilo na vodu a může si to snadno postavit každý a také jezdit na vodu.

Takže první bylo, že se snažili koupit jeho technologii, ale bez úspěchu. Následovala žaloba u soudu a v podstatě, běžné řešení podobných problémů. Když ani to nepomohlo, byl dne 21. března 1998 při návštěvě restaurace otráven.

Bylo zavražděno velice mnoho lidí, kteří dělali zásadní změny pro dobro celého lidstva. Nicméně si myslím, že lidé v pozadí se snažili zbytečně. Tyto technologie jsou stále dostupné a je možné v nich pokračovat. Takže velké změny jsou nyní za dveřmi.

Pokud vás to zajímá, můžete se podívat na tyto stránky:
http://www.waterfuelcell.org/
a dále
http://www.moe-joe-cell.com/Moe-Joe-C...

Informací je skutečně mnoho i jinde a nyní největší překážkou rozvoje, je lidské vědomí. Vědomí, které si myslí, že nic takového není možné a že se za energii musí platit. Tak to opravdu není. Vesmír nám dává energie zadarmo a pokud je platíme, není něco v pořádku. Řekl bych, že je potřeba to změnit a to co nejdříve.

Islamizace evropy - nezastavitelná a řízená

Islamic colonization world CZ titulky
(nepříjemné kontroverzní, snad "rasistické" téma, které ovšem je skutečností nabývající na aktuálnosti )

Blití z politiky a debility českých voličů pokračujeKdyž jsem byl v roce 2010 ve volební komisi na Pražském hradě a viděl na vlastní oči, že volební výsledky nejsou podvod, ale že ty lidi skutečně volili, tak jak volili, bylo to děsivé a bylo to na blití. Snažil jsem se po celou dobu se svými skromnými silami přispět k tomu, aby co nejvíce lidí pochopilo, že tak jako tehdy to už nesmí příště dopadnout a aby došlo k nějaké zásadní společenské změně. Bohužel to nestačilo a situace je stále špatná. V českém národě je stále několik miliónů debilů, kteří naletěli na lži a propagandu a těch probuzených stále přibývá velmi pomalu. Po dnešku evidentně můžeme s klidem zvracet dál.

Zkušenosti z oněch několika let jsou následující: Česká politika, stejně jako politika mnohých dalších států, je řízena takovým způsobem, aby se její vývoj ubíral směrem, který vyhovuje globální mafii, resp. EU. Jakým konkrétním způsobem a kdo to bude uskutečňovat, je oněm gauner-elitám už však jedno. A kdyby se náhodou někdo začal příliš osamostatňovat, tak není problém je kdykoliv odstavit, tak jak to bylo učiněno s Klausem, Grossem, Topolánkem či Nečasem.

Nejdůležitější je, aby politická elita té které země byla bezvýhradně poslušná zájmům globalistů. To předpokládá, že budou činěny kroky, které nebudou u občanů populární a těmi jsou především postupné snižování ekonomické úrovně obyvatalstva, likvidace jakýchkoliv prostředků fungování skutečné demokracie, přesouvání reálné ekonomiky do rukou nadnárodních oligopolů, centralizace veškeré státní moci, podpora kriminality všeho druhu a celkově zvyšování atmosféry strachu, nejistoty a izolace.

Od dob feudálních autokracií jsme však už daleko a tak nyní není možné tyto kroky činit otevřeně tak jako tehdy. Obyvatelstvo by pak nebylo tak poslušné, jako když uvěří tomu, že má na dění ve společnosti nějaký vliv a podlehne iluzi o existenci svých práv. Aby se mohly realizovat kroky, které vrchnost potřebuje a aby zároveň nedošlo k revoluci, tak je třeba obyvatelstvo zaměstnávat. A zde se uplatňuje známý kruh: PROBLÉM -> REAKCE -> ŘEŠENÍ

A tak na devastující kroky Nečasovy vlády byly připraveny způsoby, jak kanalizovat reakci nespokojeného obyvatelstva, což bylo účelem vzniku sdružení ProAlt a jeho spolupráce s odbory a příslušnými demonstracemi. Jako řešení byly nabídnuty předčasné volby a ČSSD. A protože se mezi obyvatelstvem objevovala poptávka po nových tvářích v politice a nespokojenost s korupcí, tak bylo nabídnuto Hnutí ANO pro ty, kteří nechtěli volit levici a program Rekonstrukce státu podporovaný U.S. ambasádou, EU a Karlem Janečkem.

ČSSD se pustila do riskantního kroku kritiky církevních restitucí a slibování jejich zastavení. To by však bylo proti zájmům pobočky gaunerelity v Satanově doupěti ve Vatikánu. Takže bylo třeba udělat něco pro to, aby nebylo možné církevní restituce zastavit. Tím krokem je znovuvzkřísení mrtvoly KDU-ČSL, jenž je proti zastavení cirkevních restitucí. Bez KDU-ČSL však pravděpodobně nebude možné sestavit nebo podpořit vládu a tím bude mít ČSSD výmluvu k tomu, že se v tomto směru nebude nic dít. S KSČM jako obvykle nikdo do vlády počítat nebude.
Babiš a ANO jsou plní agentů gaunerelit a tak tedy nepůjdou proti jejich zájmům, protože nebudou chtít přijít o své peníze a pozice.

To, co se dá očekávat, je, že stát bude postupně transformován k tomu, aby lépe uplatňoval agendu EU, resp. Bilderbergu. Korupce z individuální iniciativy bude skutečně do jisté míry omezena proto, aby budování totalitní diktatury hladce postupovalo. Některé nejkřiklavější případy ekonomického úpadku a nespravedlnosti budou zmírněny, aby si sprostý lid myslel, že se stát o ně postará a že mu můžou věřit.

Jsem úplně a totálně skeptický k tomu, že bude díky hnutí ANO odhaleno nějaké významné korupční jednání a že bude někdo hnán k zodpovědnosti. Pokud k něčemu dojde, tak pouze k bezvýznamným exemplárním případům typu Davida Ratha, tj. použití nějakých politicky bezvýznamných záminek na likvidaci nepohodlných osob.

Dá se dále předpokládat, že bude pokračovat upevňování moci státu nad občany a zpřísnění režimu. Babiš je diktátor a demagog, nikoliv demokrat. Jedná se o bezskrupulózního člověka, jenž nebude váhat v případě nějaké sociální krize tvrdě a bezohledně zasáhnout proti nespokojenému obyvatelstvu.

Pokud je v globálním plánu nějaká větší světová krize, tak po současných volbách tu máme sestavu, která jakékoliv zadání gauner-elit bez odporu splní.

A co my s tím?

Spojit autentickou a schopnou mimoparlamentní opozici a občanskou společnost, nabídnout program Transformace České republiky a převzít moc a vládu nad naší zemí?

Dokud jsou tady milióny debilů a jen pár set tisíc lehce se probírajících a nikoliv probuzených lidí, tak se obávám, že k tomu nějak brzo nedojde.

Hledání portálů do paralelních dimenzí zdar, protože Zombie Apokalypsa je na postupu :-(

Autor J.Korál z NWOO
ZDROJ: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=bliti-z-politiky-a-debility-ceskych-volicu-pokracuje&cisloclanku=2013100150

Vědci zveřejnili šumavské výzkumy, dokazují schopnost přirozené obnovy lesů

Do vleklé diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava přibyla nová fakta. Vědci se rozhodli zveřejnit výsledky řady dlouhodobých výzkumů zabývajících se šumavskou přírodou.

Výzkumy se týkají právě nejvíce diskutovaných témat, jako je dynamika lýkožrouta smrkového, schopnost přirozené obnovy šumavských horských lesů a rašelinišť, či regenerace šumavských jezer. Výzkumy potvrzují nejen unikátnost šumavské přírody, ale i její schopnost přirozené obnovy. Dávají za pravdu těm, kteří prosazují důležitost bezzásahových zón a vyvracejí častá tvrzení o mrtvé přírodě zničené kůrovcem.

„Výsledky výzkumů dokazují, že i přes kůrovcovou gradaci a následné odumírání dospělých smrků, je příroda v centrální části Šumavy unikátním a plně živým ekosystémem, kterému lesnické zásahy v zásadě škodí, protože ho odklánějí od přirozeného vývoje,“ vysvětluje jeden z autorů Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Výsledky výzkumů byly zveřejněny v říjnovém čísle časopisu Živa, který vydává Akademie věd České republiky. Jsou zpracovány v podobě populárně-vědeckých článků, aby byly srozumitelné nejen odborníkům, ale i laikům, kterým problematika Národního parku Šumava není lhostejná.

Kromě článků věnujících se výsledkům výzkumů je zde publikován i návrh nové zonace NP Šumava, který z těchto vědeckých výzkumů vychází.

„Diskuse o dalším směřování Národního parku Šumava by měla být především diskuse odborníků, zakládající se na vědeckých faktech. Problematika lesních ekosystémů a přirozené obnovy horských lesů je poměrně složitá a zjednodušení typu ‘uschlý strom rovná se mrtvý les‘, jsou pouze účelovým nástrojem pro manipulaci s veřejným míněním. Řada lidí, včetně politiků v předvolebních diskusích, ze sebe dnes dělá odborníky na Šumavu jen proto, že se tam byli projít a viděli tam uschlé stromy. O přirozeném vývoji lesa ale nevědí nic a vše srovnávají s hospodářským lesem. Doporučuji veřejnosti, aby se nenechala oklamat některými politiky a dalšími lidmi, kteří mají na Šumavě své vlastní zájmy. Díky zveřejnění vědeckých faktů se mohou lidé sami přesvědčit, jaká je na Šumavě situace a udělat si svůj vlastní názor,“ komentuje zveřejnění výsledků Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

ZDROJ: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vedci-zverejnili-sumavske-vyzkumy-dokazuji-schopnost-prirozene-obnovy-lesu-290721

Die Natur kapieren & kopiere - Porozumieť prírode a napodobniť ju.

Převratné myšlenky i činy Viktora Schaubergera zachycené v jednom dokumentu. Se slovenskými titulky (na YT je možné zadat přeložení titulků do ČJ) v původním německém znění.
Ti kteří mají zájem o vodu, les a volnou energii by si neměli tento filmek nechat ujít.


Debata o 11.září 2001 na ČT v HydeParku z 11.září 2013

Zdá se, že letité úsilí o změnu přístupu České televize k událostem z 11. září 2001 se letos zúročilo. Víme však, že je to jen začátek. Je toho ještě tolik, co je potřeba říci a uvést na pravou míru. Děkuji všem, kteří mne i mnohé další v tomto úsilí podporujete a kteří na tom spolupracujete. Všichni jistě znáte pocit, kdy si myslíte, že je v tom člověk sám a že ta snaha nemá cenu. Tentokrát se ukázalo, že to za to stojí :-)
A pro všechny, kteří si myslí, že se mnohé dalo říci lépe: Zcela určitě ANO! Jenže po bitvě každý generálem. Nuže buďme rádi alespoň za tento výsledek, který budiž inspirací pro další kroky... Jan Korál z NWOO  

ČT a další média se dopouštějí vlastizrady

Jana Karásková: ČT a další média se dopouštějí vlastizrady
zdroj http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jana-Karaskova-CT-a-dalsi-media-se-dopousteji-vlastizrady-284803

Dopis hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi ohledně situace v Sýrii

Dobrý den,

protože masmédia dlouhodobě neinformují o mnohých závažných souvislostech, týkajících se válek na Blízkém východě, dovoluji si Vás touto cestou informovat o tom, co několik let s kolegy z alternativních médií víme, publikujeme, a marně se snažíme dostat přes masmédia k více lidem.

Doufám, že budete věnovat čas a pozornost těmto informacím. Pokud se k Vám zatím nedostaly, budete mít možná komplexnější pohled na to, co se v Sýrii dělo a děje.

Rozvrat zemí Iráku, Libye, Sýrie a dalších byl naplánován podle bývalého šéfa NATO, armádního generála W. Clarka, již před útoky z 11. září 2001. Vydal o tom svědectví na veřejnosti několikrát během roku 2007, a napsal o tom i ve své knize.


Zdroj: Youtube

Video s českými titulky ode mne dostala i ČT. Generální ředitel P. Dvořák výslovně odmítl toto důležité svědectví odvysílat. Stěžovala jsem si na cenzuru přes Radu ČT. Pan M. Uhde se podivoval, když jsem mu řekla, že možná dojde časem k zásahu NATO v Sýrii - mluvila jsem s ním několikrát osobně na schůzkách Rady ČT před více než rokem. Považoval to za absurdní.

Později jsem kvůli cenzuře tohoto svědectví na generálního ředitele ČT podala trestní oznámení.

Odpověď z OSZ - v našem trestním řádu prý neexistuje žádný paragraf, kterým by mohla být trestána cenzura či neobjektivní vysílání.

(Přitom existuje dokonce paragraf vlastizrada - napomáhání zavlečení národa do války pomocí rozhlasového či TV vysílání).

Před více než rokem jsem o cenzuře dalších závažných informací (o pozadí útoků z 11. září 2001) v ČT napsala do Senátu, odpověděli mi, že to k projednání dají Senátnímu výboru pro média - zaslala jsem jim tam i tento dodatek k situaci v Sýrii.

V současné době se objevují různé zprávy o tom, kdo jiný než prezident Asad mohl sarin použít. (V originálním dopise přidává autorka odkazy na různé zdroje a média)

Prosím věnujte těmto informacím pozornost, a pokud některé vyhodnotíte jako pravdivé a závažné, pokuste se zařídit nějakou cestou, aby se o nich dozvěděla i veřejnost.

Modlíme se za to, aby to ZLO ještě někdo dokázal zastavit.

S pozdravem

ing. Jana Karásková

Případ hliník - od alergie po rakovinu

Hliník je fascinujúci kov: je ľahký, nehrdzavie a ľahko sa spracúva. Ešte pred niečo viac ako sto rokmi bol hliník tak exotický, že bol prezentovaný na svetovej výstave a bol drahší ako zlato. Dnes je tento kov prítomný všade, ako lacný a stabilný materiál. Ako obalový materiál na nápoje alebo mliečne výrobky, na obklad moderných fasád alebo ako surovina pre cement a hliníkovú keramiku -- tento ľahký kov má nespočetné aplikácie. Hliník sa však nepoužíva iba ako materiál na výrobu kovových výrobkov. V dôsledku svojich rozmanitých chemických vlastností je súčasťou kozmetických výrobkov, potravín alebo liekov. V deodorantoch zlúčeniny hliníka reagujú s pokožkou, ktorá potom neprepustí pot.

V potravinách zvyšujú sypkosť alebo sa používajú ako farbivo. Bez hliníkových prísad by väčšina vakcín vôbec nefungovala, prípadne by nevyvolala takmer žiadnu tvorbu protilátok -- podľa vakcinačného priemyslu kritérium úspešnosti vakcíny. A pri čistení pitnej vody ióny hliníka reagujú s čiastočkami nečistôt, takže tieto sa vyzrážajú a zachytia vo filtri. Zlúčeniny hliníka sa bezstarostne používajú v najcitlivejších oblastiach života. Je však hliník tak neškodný, ako to už desaťročia jeho výrobcovia zdôrazňujú?

Vedci sú znepokojení a nachádzajú stále viac dôkazov možnej účasti hliníka na množstve chorôb, od alzheimera až po rakovinu prsníka, od alergií až po autoimunitné ochorenia. K tomu sa ešte pridáva environmentálny aspekt: na výrobu hliníka sa používajú obrovské množstvá surovín a energie. Výroba hliníka potrebuje 10-razy viac energie ako výroba ocele. Aby toho nebolo dosť, jeho výroba -- ako sa to stalo pred dvoma rokmi pri pretrhnutí odkaliska v Maďarsku -- môže viesť k environmentálnym katastrofám obrovského rozsahu. Napriek tomu hliník zažíva svoj rozmach a namiesto toho, aby bola bezpečnosť výrobkov podrobená dôkladnej skúške bezpečnosti, ustavične sa vyvíjajú nové formy použitia. „Žijeme v ére hliníka", hovorí britský environmentálny toxikológ Christopher Exley, ktorý už dri desaťročia skúma všetky zdravotné aspekty tohto prvku. „Hliník už nedokážeme len tak vylúčiť z nášho života. Preto je najvyšší čas, venovať našu pozornosť tejto téme, aby prestál rásť počet chorôb, ktoré možno súvisia s hliníkom." Film Berta Ehgartnera vás jednoducho nedá spať. Formuluje otázky, ktoré hliníkový priemysel (a tiež vakcinačná mafia) s krivým úsmevom bagatelizuje.

Oliver Stone mluvil vlastně o globální konspiraci

Museli jsme počkat až na slavného amerického režiséra, aby mohlo v České televizi zaznít, že George Bush a Dick Cheney by měli být souzeni pro válečné zločiny, Edward Snowden je hrdina, USA jsou paranoidním diktátorem a současná americká propaganda je mnohem horší než bývala v komunistickém bloku. Když se Oliver Stone dostával k nejlepšímu, někdo v ČT raději přerušil přímý přenos.


RAP NEWS 19 / CZEdward Snowden je bývalý zaměstnanec špehovací agentury NSA, který vynesl na veřejnost informace o projektu PRISM, jehož účelem je nepřetržité získávání informací ze všech hlavních komunikačních kanálů na internetu, které běžně užíváme. Nyní je na útěku podobně, jako Julian Assange. Bradley Manning, jenž dal veřejnost informace o zvěrstvech ve válce v Iráku, je však souzen za ohrožení národní bezpečnosti. Robert Foster a jeho další díl brilantních RAP NEWS!

Bono, Richard Branson a Olivia Wilde si dělají srandu z “iluminátských konspiracích” v reklamě na čistou vodu

V listopadu Matt Damon spustil kampaň pro zvýšení pozornosti na nedostatek čisté vody v národech třetího světa. Bono, Olivia Wilde a Richard Branson v reklamě na kampaň tvrdí, že Damon na tento nápad přišel na schůzi Iluminátů.

Bono: Pamatuji si, když Matt poprvé s tímto nápadem přišel. Byl na schůzi Iluminátů.

Olivia Wilde: Bono byl tak naštvaný….Oh! Kdo tě pustil na naši tajnou schůzi Iluminátů!

Richard Branson: A pak Bono začala Matta mlátit.

Bono: To je taková ostuda…

Branson: Chápu to, jsme v Iluminátech, musíme být opatrní.

Olivia Wilde: Dostala jsem se tam jen proto, že jsem adroid z budoucnosti.

Branson: Bona jsme uklidnili.

Olivia: Matt nám pak řekl o celosvětové hygienické krizi.


ZDROJ: http://wertyzreport.com/2013/05/27/bono-richard-branson-a-olivia-wilde-si-delaji-srandu-z-iluminatskych-konspiracich-v-reklame-na-cistou-vodu/

Protesty proti Monsantu - Květen 2013


Protesty proti Monsantu se budou konat ve 36 zemích

Zveřejněno 13 Květen 2013 autorem FreePub
http://www.freepub.cz/2013/protesty-proti-monsantu-se-budou-konat-ve-36-zemich

Tento měsíc se konají protesty proti biotechnologické společnosti Monsanto.

Protesty jsou naplánované na šesti kontinentech v desítkách zemí po celém světě.

Uprostřed rostoucích obav ze společnosti Monsanto a jejího vlivu na zemědělství plánují aktivisté shromáždění ke konci tohoto měsíce v celkem 36 zemích.

Čtěte také:
- [Pochod proti Monsantu na Slovensku]
- Další články na toto téma naleznete na našem webu pod tagy [Monsanto] a [GMO]

Monsanto, titán biotechnologického průmyslu, se dostal pod útok ekologů, zemědělců, ale i běžných spotřebitelů kvůli chování této společnosti v oblasti geneticky modifikovaných organismů a geneticky modifikovaných potravin. Navzdor výzkumům o vlivu geneticky modifikovaných plodin lobovalo Monsanto ve Washingtonu a po celém světě, aby mohla pokračovat ve výrobě laboratorně vyrobených potravin bez ohledu na to, co druzí požadují.

V březnu prošel americkým kongresem tzv. „Monsanto Protection Act,“ [text zákona] ten umožňuje Monsantu a dalším, kteří používají GMO, pěstování a prodeji geneticky pozměněných produktů, aniž by museli mít federální povolení.

„Toto ustanovení zbaví federální soudy autority k zastavení prodeje a výsadby nelegálních a potenciálně nebezpečných GE plodin, zatímco americké ministerstvo zemědělství (USDA) zhodnocuje tato potenciální nebezpečí,“ napsaly desítky potravinářských podniků a maloobchodníku předtím, než byl zákon schválen.
„Tady v Americe nemáte právo vědět, zda jíte geneticky modifikované organismy,“ říká ve videu hudební umělec Dave Matthews.

Ale i když hnutí proti Monsantu narůstá na intenzitě, samotná společnost nadále vytváří rekordní zisky. V dubnu společnost oznámila nárůst čistého zisku o 22% a zástupci firmy uvedli, že očekávají, že bude tento trend pokračovat.

Začátkem tohoto roku uvedl generální ředitel společnosti Hugh Grant pro Wall Street Journal, že i přes mezinárodní odpor nebyl nikdo schopen propojit společnost s konkrétními zdravotními riziky způsobenými jejími produkty.

„Jde o nejtestovanější potravinářské výrobky na světě. Evropa vytvořila svůj vlastní Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který nyní stojí 300 milionů eur, a ta zjistila, že jsou tyto technologie bezpečné,“ řekl v lednu Grant. „Francie zjistila, že není problém z hlediska bezpečnosti kukuřice, kterou jsme tam poslali. Je vždy kolem toho hodně hluku a politických nepokojů. Když je odstraníte a dostanete se k vědě, tak je věda velmi silná ohledně těchto technologií.“

I přes tato tvrzení budou akce proti Monsantu pokračovat.

Čtěte také:
- [Pochod proti Monsantu na Slovensku]
- Další články na toto téma naleznete na našem webu pod tagy [Monsanto] a [GMO]

Velké záhady - Kdo mění podnebí na zemi(SK dab)

" Velké záhady - kdo mění podnebí " Taky vám připadá, že se s počasím za poslední roky něco děje? Taky vás vyplavily bleskové záplavy, přišla vám loňská tuhá zima neobvyklá? Že se příroda zbláznila a počasí si dělá co chce? Nenechte se vysmát, příroda už dávno nedrží v rukách otěže k počasí. Kontrolu nad počasím převzaly tajné služby a organizace. Tam zničí úrodu, aby „charitativní složky" mohli solidárně kompenzovat škody geneticky modifikovanými potravinami, jinde zase způsobí zemětřesení, aby do postižených oblastí mohli vyslat „záchranné vojenské jednotky"... Komunisty oblíbené heslo poručíme větru dešti je v 21. století za vydatné podpory práškování z proudových letadel, HAARPu a mikrovlnných pozemních vysílačů běžnou realitou současnosti. Jen je nežádoucí, aby jste o tom věděli, proto se o tom nikdy nedočtete v novinách, nebo tyto fakta nikdy neuslyšíte v televizním zpravodajství a naopak dokonce dokáží lehce ovlivnitelné jedince přesvědčit o tom, že ti, kteří na tyto teorie věří, jsou blázni, paranoici a pro společnost nebezpeční šílenci...

Návrh na faktickou likvidaci národního parku na Šumavě

Ministr Chalupa předložil vládě zákon o Šumavě, který je dle právníků UK věcně i právně zcela vadný
23.4.2013 Zdroj: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-predlozil-vlade-zakon-o-sumave-ktery-je-dle-pravniku-uk-vecne-i-pravne


Vláda schválila Chalupův návrh na faktickou likvidaci národního parku na Šumavě. Nic však není ztraceno. O zákonu bude rozhodovat Parlament. Pište poslancům, aby odmítli jak Chalupův, tak plzeňský návrh zákona, který jde na ruku developerům a těžařům. Jak na to najdete na www.sumavazije.cz

Ministr Tomáš Chalupa (ODS) oslavil Den Země osobitým způsobem: předložil vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Ministr nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada. Přitom zákon je po odborné i právní stránce tak nekvalitní, že jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy označila za „zcela nezpůsobilý dalšího projednání v legislativním procesu.“

Hnutí DUHA upozornilo, že zákon, který ministr Chalupa předkládá vládě, neslouží ochraně přírody, ale ochraně developerů a těžařských firem. Projekty, jako jsou například rekreační střediska či sjezdovky, mají mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody [1]. Ministr chce zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů. Přijetí zákona by znamenalo zničení některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Stanovisko podepsané proděkanem fakulty a vedoucím katedry práva životního prostředí profesorem JUDr. Milanem Damohorským, DrSc., uvádí: „Návrh zákona je utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Četné paragrafy jsou i v rozporu s ustanoveními českého ústavního práva, práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí. Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a je nezpůsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra navrhuje jeho stažení a zásadní přepracování…“ Celé znění zasíláme v příloze.

Aby ministr Chalupa mohl svůj návrh ve vládě prosadit, obešel standardní proces jeho posouzení v Legislativní radě vlády. Získal sice doporučení jejího předsedy, ministra Petra Mlsny, avšak i to je vydáno v rozporu se Statutem rady. Návrh zákona o NP Šumava není případem, který by ministr Mlsna mohl vyjmout z řádného posouzení radou [2]. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN [3]. Za zachování Národního parku Šumava a zajištění ochrany unikátní přírody apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí [4].

Ministr Tomáš Chalupa chce projednáním svého návrhu zákona ve vládě zavázat poslance koaličních partnerů k jeho podpoře. Očekává se, že jej ministr poté předloží poslanecké sněmovně jako takzvaný komplexni pozměňovací návrh a bude usilovat o jeho schválení místo návrhu, který připravil Plzeňský kraj a který již poslanci projednávají.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Zákon předložený ministrem Chalupou otevírá dveře národního parku těžařům a developerům na úkor chráněné přírody a turistů. Umožní nové developerské projekty a zástavbu v srdci národního parku. Možná by bylo poctivější, kdyby ministr Chalupa rovnou navrhl park zrušit, když vzácná příroda kmotrům ODS tolik překáží.“

„Tomáš Chalupa se snaží likvidační zákon prosadit nepoctivým způsobem – moc dobře ví, že jeho návrh je úplný paskvil, a proto se domluvil s ministrem Mlsnou na tom, že obejdou standardní proces posouzení v Legislativní radě vlády.”


Přílohy: stanovisko Právnické fakulty UK

Poznámky:

[1] Jde o právní kličku: §1 odst. 5 návrhu zákona nepodřizuje rozvoj – na rozdíl od jiných činností – podmínce zachovat zároveň ochranu přírody v národním parku. Další informace k návrhu zákona ministra Chalupy viz
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

[2] Podle čl. 4 odst. 3 Statutu Legislativní rady vlády je možné z projednání zákona vynechat Legislativní radu vlády z rozhodnutí jejího předsedy, pokud novela:
a) nemá, v případě věcného záměru zákona nebude mít, formu komplexního zákona (nikoliv novely zákona),
b) neobsahuje zásadní legislativní problémy ani nedostatky v hodnocení dopadů regulace, jejichž řešení si vyžaduje projednání návrhu Legislativní radou,
nebo
c) je časově naléhavá.
Ani jedna z těchto podmínek není v případě návrhu zákona o NP Šumava splněna. V praxi se neupouští od řádného projednaní v Legislativní radě vlády, jde-li o nový zákon. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

Žádost o informace od ČT o to, kdo zcenzuroval informace o 9/11/2001 - odesláno 15.4.2013 9/11


Vážený pane řediteli, žádám povinný subjekt v souladu s §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:
1. Jméno, příjmení a funkce osoby, která opakovaně rozhodla o neodvysílání dokumentů osobně doručených aktivisty do budovy ČT ve dnech 11. září 2009, 11. září 2010 a 11. září 2011, týkajících se událostí z 11. září 2001. Pokud bylo takových osob více, pak jména, příjmení a funkce všech těchto osob, které se na rozhodnutí o neodvysílání přímo i nepřímo podílely a seznam úkonů, které v této věci jednotlivé osoby provedly.

Jednalo se mj. o tyto dokumenty, doručené na datovém nosiči:
9/11 - Press for Truth http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ
Blueprint for Truth - The Architecture of Destruction
http://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c
Steven Jones - Lifting The Fog http://www.youtube.com/watch?v=-fUW29rTgwE
Zero an investigation into 9/11 http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI
Loose Change 2nd Edition Recut http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc
a další.

2. Sdělení zákonných důvodů pro neodvysílání a informaci, zda jste byl Vy, nebo tehdejší ředitel televize o rozhodnutí tyto dokumenty neodvysílat informován, a pokud ano, kdy se tak stalo.

3. Sdělení zákonného důvodu, pro který jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení zákona o České televizi, žádám také o citaci konkrétního ustanovení tohoto zákona, které by bylo porušeno, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

4. Sdělení jiných důvodů, pro které jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení Kodexu České televize, žádám také o citaci konkrétního ustanovení těchto pravidel, které by byly porušeny, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě, formou
e-mailu na adresu.....

Chtěl bych Vás upozornit, že na opakované a před nezávislým arbitrem snadno prokazatelné porušení zákona o České televizi, jakož i Kodexu ČT, k němuž naposledy došlo odvysíláním pořadu „Jak vyrobit paniku“ dne 5. března 2013 na ČT2 (který si bral na mušku právě některé z neodvysílaných dokumentů, čímž byla porušena zásada vyváženosti), podám znovu podnět Radě ČT a RRTV.

V případě, že budou Rady (také opětovně) ignorovat, bagatelizovat či popírat vědecky prokázané argumenty či doložitelná a ověřitelná fakta ohledně útoků z 11. září 2001, budu další postup vůči České televizi a Radám konzultovat s ombudsmanem.

Přikládám odkaz video, v němž architekti a stavební inženýři na základě vědeckých závěrů zpochybňují a vyvracejí oficiální verzi https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Y5TEd1Yy3es#t=208s
a dále zprávu o soudu, který proběhl v Británii koncem února 2013 a týkal se vysílání BBC k tomuto tématu:
http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari

S pozdravem

Martin Švadlenka
Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti ve vysílání České televize

Česká televize
Rada České televize
se sídlem na adrese:
140 70 Praha 4, Kavčí hory
e-mail: radact@ceskatelevize.cz


Na základě odvysílání dokumentu „Jak vyrobit paniku“, odvysílaného ČT2 dne 5.3.2013 v 16:00 a 11.3. v 13:50, podávám podnět k prošetření odvysílání neobjektivních a nevyvážených
informací a znovu upozorňuji na porušení Zákona o České televizi, §2, odst.2, jakož i Kodexu ČT, odst. 5.6 a 5.8.

Výše uvedený zákon a kodex porušila Česká televize odvysíláním mj. i této věty v komentáři průvodce pořadu, působícím dojmem arbitra:

„Informace, které šíří Atmoo a jeho síť, se týkají 11. září. Podle nich byly věže Světového obchodního centra vyhozeny do vzduchu, do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo... ...S těmito
lživými informacemi přišel původně aktivista Thierry Meyssan ve své knize Strašlivý podvod.“

Můj komentář:
Vědecky podložené argumenty dokládající řízenou demolici (shromážděny zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c) či objektivní a veřejně dostupná fakta
(např. zde :
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-immediate-aftermath-high-resolution-photos/
a
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-high-resolution-aerial-photos/),
z nichž plyne, že do Pentagonu nemohl narazit unesený Boeing 757, nelze v žádném případě označit termínem „lživé informace“.

V dokumentu dále též zaznělo:

„Zřícení budovy číslo 7 není výsledkem Američany kontrolované demolice. Expertíza, kterou vypracoval americký Národní institut standardů a technologie (NIST) to náležitě vysvětlila. Budova měla ocelovou kostru. V důsledku požáru dosáhla teplota kovu 600 stupňů, vlivem horka ztratila ocel, tvořící kostru věže, 80% ze své tuhosti. Budova zbavená pevných základů se sesypala jako domeček z karet.“

Můj komentář:

Toto je nejen zavádějící, ale i naprosto lživé tvrzení. Finální zpráva NIST ohledně WTC7 (mimochodem, vzhledem ke kritice odborníků již třetí zpráva na toto téma v pořadí) stanovila jako
příčinu kolapsu požár kancelářského vybavení a selhání jediného sloupu (č. 79 ve dvanáctém podlaží). Tato poslední zpráva byla vědeckou komunitou opět vyvrácena, a to vzápětí po vydání,
už koncem roku 2008(!). Oponentura říká, že už jen (dostatečně zdokumentovaný) způsob zřícení budovy zpráva NIST popírá, neboť jde evidentně o selhání všech sloupů přibližně ve stejný
okamžik, načež budova rovnoměrně zrychleně zkolabuje přes svou vlastní masu (cestou největšího odporu) v čase prakticky se blížícím volnému pádu. Takový průběh kolapsu odpovídá pouze a jedině úspěšné řízené demolici. Lokální požár, (jež NIST označil za původce selhání) byl, jak je z videí patrno, pouze lokální, nemohl poškodit (zahřát) ocelovou konstrukci na všech zásadních místech konstrukce současně ve stejné chvíli a navíc, (jak NIST uvádí ve své zprávě!) dohořel hodinu před kolapsem.

Podrobněji zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEd1Yy3es

Jako poslední citaci z „Jak vyrobit paniku“ uvádím:
„Těmto klamným informacím popřávají sluch poměrně široké vrstvy obyvatelstva a nejvíce vzdělaní lidé.“

Můj komentář:

Naprosto nehorázná manipulace, nepatřící na obrazovku veřejnoprávního média. Toto je již druhý můj podnět ohledně 11. září 2001, který Vám adresuji. Když jsem v
předchozím podnětu v roce 2010 upozorňoval na neobjektivitu a nevyváženost ve vysílání České televize, za které i nadále považuji zamlčování a ignorování vědecky podložených argumentů a
objektivních, veřejně dostupných faktů, konstatovali jste v odpovědi, podepsané panem Baumrukem, mj.:

„Rada České televize konstatuje, že v minulých letech opakovaně informovala - a to nejen v rámci zpravodajství - o nejrůznějších alternativních teoriích vysvětlujících pozadí útoků z 11. září,
ať už v reportážích nebo debatách na ČT 24, ale i v rámci jiných pořadů, například dokumentu BBC vysílaném na ČT2. Rada české televize konstatuje, že neshledává porušení zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozdějších předpisů ani kodexu České televize právě s ohledem na to, že byly poskytnuty v souladu se zákonnými normami objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.“

To zásadně odmítám. Tvrzení, že může letadlem „podseknutý“ vrchol mrakodrapu rozdrtit neporušenou konstrukci pod sebou rychlostí rovnající se takřka rychlosti volného pádu, je v přímém
rozporu s 3. Newtonovým zákonem (akce a reakce). Tvrzení, že do Pentagonu narazil Boeing 757 neodpovídá fotografiím pořízeným v místě události bezprostředně poté (a mohl bych pokračovat).

Jsou to však pouze tvrzení, která naprosto odporují objektivnímu zkoumání a důkazům. Snažně Vás proto žádám, abyste v souladu se zákonem o ČT i kodexem ČT umožnili bližší zkoumání faktů o 11.září i divákům České televize. Neobjektivitu jsem již zmínil, dodám jen, že ke splnění zásady vyváženosti by došlo až odvysíláním dokumentů, jež si dokument „Jak vyrobit
paniku“ bere na mušku, kteréžto jsou:

"“ZERO An Investigation Into 9/11“
(s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI),
a „Loose change“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc)
ale i celá řada dalších, z nichž především Vám, členům Rady doporučuji zhlédnout zásadní
„9/11 - Press for Truth“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ),
jinak dochází ke stejné situaci, jako za minulého režimu: Je sice odsouzeno a dehonestováno prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah nezná.

Na závěr si dovoluji přiložit článek o soudním procesu z konce února, který se dotýkal BBC, v němž klíčovou roli hrálo právě ignorování, zamlčování a zkreslování podstatných a ověřených
okolností útoků z 11. září 2001
(http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor,
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari).

S pozdravem
Martin Švadlenka


Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti ve vysílání České televize

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
se sídlem na adrese: Škrétova 44/6,
12000 Praha 2
e-mail: info@rrtv.cz

Na základě odvysílání dokumentu „Jak vyrobit paniku“, odvysílaného ČT2 dne 5.3.2013 v 16:00 a 11.3. v 13:50, podávám podnět k prošetření odvysílání neobjektivních a nevyvážených
informací a znovu upozorňuji na porušení Zákona o České televizi, §2, odst.2, jakož i Kodexu ČT, odst. 5.6 a 5.8.

Výše uvedený zákon a kodex porušila Česká televize odvysíláním mj. i této věty v komentáři průvodce pořadu, působícím dojmem arbitra:

„Informace, které šíří Atmoo a jeho síť, se týkají 11. září. Podle nich byly věže Světového obchodního centra vyhozeny do vzduchu, do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo... ...S těmito
lživými informacemi přišel původně aktivista Thierry Meyssan ve své knize Strašlivý podvod.“

Můj komentář:
Vědecky podložené argumenty dokládající řízenou demolici (shromážděny zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c) či objektivní a veřejně dostupná fakta
(např. zde :
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-immediate-aftermath-high-resolution-photos/
a
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-high-resolution-aerial-photos/),
z nichž plyne, že do Pentagonu nemohl narazit unesený Boeing 757, nelze v žádném případě označit termínem „lživé informace“.

V dokumentu dále též zaznělo:

„Zřícení budovy číslo 7 není výsledkem Američany kontrolované demolice. Expertíza, kterou vypracoval americký Národní institut standardů a technologie (NIST) to náležitě vysvětlila. Budova měla ocelovou kostru. V důsledku požáru dosáhla teplota kovu 600 stupňů, vlivem horka ztratila ocel, tvořící kostru věže, 80% ze své tuhosti. Budova zbavená pevných základů se sesypala jako domeček z karet.“

Můj komentář:

Toto je nejen zavádějící, ale i naprosto lživé tvrzení. Finální zpráva NIST ohledně WTC7 (mimochodem, vzhledem ke kritice odborníků již třetí zpráva na toto téma v pořadí) stanovila jako
příčinu kolapsu požár kancelářského vybavení a selhání jediného sloupu (č. 79 ve dvanáctém podlaží). Tato poslední zpráva byla vědeckou komunitou opět vyvrácena, a to vzápětí po vydání,
už koncem roku 2008(!). Oponentura říká, že už jen (dostatečně zdokumentovaný) způsob zřícení budovy zpráva NIST popírá, neboť jde evidentně o selhání všech sloupů přibližně ve stejný
okamžik, načež budova rovnoměrně zrychleně zkolabuje přes svou vlastní masu (cestou největšího odporu) v čase prakticky se blížícím volnému pádu. Takový průběh kolapsu odpovídá pouze a jedině úspěšné řízené demolici. Lokální požár, (jež NIST označil za původce selhání) byl, jak je z videí patrno, pouze lokální, nemohl poškodit (zahřát) ocelovou konstrukci na všech zásadních místech konstrukce současně ve stejné chvíli a navíc, (jak NIST uvádí ve své zprávě!) dohořel hodinu před kolapsem.

Podrobněji zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEd1Yy3es

Jako poslední citaci z „Jak vyrobit paniku“ uvádím:
„Těmto klamným informacím popřávají sluch poměrně široké vrstvy obyvatelstva a nejvíce vzdělaní lidé.“

Můj komentář:

Naprosto nehorázná manipulace, nepatřící na obrazovku veřejnoprávního média.

Toto je již druhý můj podnět ohledně 11. září 2001, který Vám adresuji. Když jsem v předchozím podnětu v roce 2010 upozorňoval na neobjektivitu a nevyváženost ve vysílání České
televize, za které i nadále považuji zamlčování a ignorování vědecky podložených argumentů a objektivních, veřejně dostupných faktů, konstatovali jste mj. že:

„Neobjektivitu a nevyváženost vysílání spatřujete v tom, že nebyla zmíněna tzv. konspirační teorie, jejíž zastánci se domnívají, že ke zřícení mrakodrapů Ground Zero došlo jinak, než tvrdí
oficiální verze americké vlády a že celou věc má alespoň částečně na svědomí americká vláda a tajné služby.“

Pominu nepřesnost, že se nejednalo o mrakodrapy Ground Zero, ale o mrakodrapy Světového obchodního centra (neboť za Ground Zero označujeme až samotné ruiny). Vaše tehdejší
odpověď se však zcela minula s podstatou mého podnětu. Nežádal jsem zmínění jakési konspirační teorie, ani označení americké vlády a tajných služeb coby pachatelů. Poukazoval jsem pouze na ověřené a prokazatelné rozpory samotné oficiální verze, na dokumenty sumarizující tyto rozpory a také na skutečnost, že o těchto rozporech na sousedním Slovensku u příležitosti výročí informovali v hlavních zprávách veřejnoprávní televize jako o seriózních a opodstatněných záležitostech, zatímco Česká televize rozpory oficiální teorie nezmiňovala prakticky vůbec.

Dále jste konstatovali, že:

„Vámi zmiňované teorie nejsou aktuální novinkou, nýbrž se vynořily brzy po samotném útoku a jejich existence je tedy již řadu let dobře známa a průběžně medializována. Samotná česká
televize v minulosti o této problematice několikrát informovala a nelze považovat za nezbytné, aby existenci názorů popírajících oficiální stanovisko připomínala pravidelně při každém výročí této události.“

K tomu podotýkám, že tyto události byly většinou ve zpravodajství České televize zmiňovány pouze jako obecná slovní spojení typu „teroristické útoky na New York a Washington“, popřípadě „útoky z jedenáctého září“, prakticky pokaždé bez bližších detailů či uvedení prokazatelných rozporů oficiální verze a dělo se tak zpravidla v souvislosti s informováním o další hrozbě terorismu či fázi boje proti terorismu. Pozadí, detaily útoků či případné rostoucí pochybnosti z řad odborníků (fyzika, chemie, stavební inženýrství, letectví) nebývaly při takových
příležitostech vůbec zmiňovány.

Odvysíláním předmětného dokumentu došlo i k porušení zásady vyváženosti, a to tím, že se skrze „Jak vyrobit paniku“ divák dozvěděl, že video „Loose change“ bylo na internetu přehráno už
100 milionkrát a aniž by kdy byl „Loose change“ Českou televizí odvysílán, je ve vysílání České televize označen termínem „lživé informace“. Dochází tak ke stejné situaci, jako za minulého
režimu, kdy bylo odsouzeno a dehonestováno např. prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah podrobně neznal.

Snažně Vás proto žádám, abyste v souladu se zákonem o ČT i kodexem ČT umožnili bližší zkoumání faktů o 11.září 2001 i divákům České televize, a to odvysíláním dokumentů, jež si
dokument „Jak vyrobit paniku"“ bere na mušku. Jsou to konkrétně:

"“ZERO An Investigation Into 9/11“
(s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI),
a „Loose change“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc)
ale i celá řada dalších, z nichž především Vám, členům Rady doporučuji zhlédnout zásadní
„9/11 - Press for Truth“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ),
jinak dochází ke stejné situaci, jako za minulého režimu: Je sice odsouzeno a dehonestováno prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah nezná.

Na závěr si dovoluji přiložit článek o soudním procesu z konce února, který se dotýkal BBC, v němž klíčovou roli hrálo právě ignorování, zamlčování a zkreslování podstatných a ověřených
okolností útoků z 11. září 2001
(http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor,
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari).

S pozdravem
Martin Švadlenka

S 11.září k soudu - jen houšť do nich

Může se v této prosté budově magistrátního  soudu v Horshamu utvářet historie 11.9? 28. února v malé městečku Horsham ve Spojeném království vznikne pro hnutí za pravdu o 11.9 vzácná a potenciálně průlomová příležitost. Budou se prezentovat tři hodiny podrobných důkazů o 11.9 a soudní dvůr bude zvažovat, zda British Broadcasting Corporation (BBC) bude obviněna kvůli nepřesným a zaujatým způsobům, jimiž líčila události z 11.9 a důkazy o nich.
Během posledních 16 měsíců byla BBC nesmírně obviňována jednotlivci z UK kvůli dvěma dokumentům, které ukázala v září 2011 jako součást desátého výročí 11.9, konkrétně ‚9.11: Exkurze po konspiracích‘ a ‚Konspirační složky: 11.9 deset let poté‘. Formální stížnosti se obracely proti BBC kvůli nepřesnostem a zaujatosti těchto dokumentárních pořadů, které podle aktivistů o 11.9 byly porušením provozních pravidel BBC stanovených v její ‚Královské chartě‘ a v Dohodě s britskou veřejností‘. Tento dokument od BBC požaduje, aby předváděla informace, které jsou jak přesné, tak nestranné. Tyto stížnosti jsou podpořeny v US sídlící vzdělávací charitou Architekti a inženýři za pravdu o 11.9 (AE911Truth), která předložila podrobné vědecké důkazy BBC, aby byly oporou pro tyto stížnosti. Ty důkazy se zvláště zaměřují na potvrzený volný pád WTC 7 a přiznání tohoto faktu NIST 2008. Navíc více než 300 signatářů petice AE911Truth podpořilo tyto stížnosti posláním dopisů BBC, které požadují, aby BBC tyto důkazy ukázala veřejnosti.
Jako pokračování tohoto procesu s BBC se tvůrce dokumentárních filmů Tony Rooke rozhodl do této záležitosti osobně vložit. Od lidí ve Spojeném království se požaduje, aby platili poplatky za TV licenci, kterých využívá BBC, aby financovala svůj provoz. Tony odmítl platit své televizní licenční poplatky za základě speciální proti-teroristické legislativy.
Kapitoa 15 UK zákona o terorismu z roku 2000, článek 3 uvádí, že je trestným činem poskytovat financování, pokud existuje rozumný důvod k podezření, že tyto fondy by se mohly používat k účelům terorismu. Tony tvrdí, že BBC zadržovala vědecké důkazy, které předvádí, že oficiální verze událostí z 11.9 není možná a že BBC se aktivně pokoušela diskreditovat tyto lidi pokoušející se veřejnosti předložit důkazy. Podle Rooke tím, že to činí, BBC podporuje zakrývání pravdy o událostech z 11.9 a tudíž potenciálně podporuje ty teroristické živly, které byly zapojeny do určitých aspektů 11.9, a které dosud nebyly identifikovány a pohnány ke spravedlnosti.
Rooke byl za neplacení TV licenční poplatků obviněn ze zločinu. Ovšem on předložil právní rozklad tohoto obvinění a už uspěl s tím, že mu bylo uděleno slyšení u magistrátního soudu, kde má k dispozici tři hodiny, aby prezentoval své důkazy na svou obranu proti tomuto obvinění. Tony dal dohromady úžasný tým na svoji podporu s prezentací důkazů včetně následujících význačných výzkumníků 11.9:
Profesor Niels Harrit

Profesor Niels Harrit Ph.D vedl tým vědců, kteří objevili v prachu WTC materiál obsahující termit.
Dr. Niels Harrit je profesorem chemie na Universitě v Kodani a je jedním z vedoucích světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o 11.9. Tým vědců profesora Harrita v Kodani dokázal, že tam byly zbytky inženýrsky zpracovaných nanočástic termitu, a to jak zapálených, tak nezapálených, všude v prachu těch tří věří WTC. On vedl tým a vydal peer-reviewed studii v oficiálním vědeckém žurnále. On je rovněž expertem na další aspekty vědeckých důkazů naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří věží.
Profesor Harrit měl interview s význačným dokumentem BBC v roce 2011, kde se ho BBC jasně pokoušela šikanovat a diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které byly pro oficiální povídačku o destrukci Dvojčat zničující. Tým profesora Harrita podnikl preventivní opatření tím, že toto interview nahrál spolu i s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje šikanování a vysoce nepatřičné chování BBC.
Tony Farrell

Bývalý britský zpravodajský činitel Tony Farrell veřejně zpochybňoval oficiální povídačku o 11.9 a dostal 3 hodiny, aby u britského soudu prezentoval důkazy o 11.9.
Tony Farrell je bývalý zpravodajský analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire. V roce 2010 ho vyhodili, protože se cítil být svým svědomím nucen říci pravdu ve své oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých analýz událostí z 11.9 a londýnských bombových útoků ze 7.7 vyhodnotil, že největší teroristická hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů, ale z vnitřních zdrojů uvnitř US a britského establišmentu. Nyní věnuje svůj život tomu, aby pomohl odhalit důkazy a napadá svoje propuštění u mezinárodního soudu.
K dalším členům prezentačního týmu Rookeho patří:
Ian Henshall: Vůdčí britský autor o 11.9 a zakladatel skupiny ‚Nové vyšetření 11.9‘ v UK
Ray Savage: Bývalý proti-teroristický důstojník, který předvádí, že oficiální povídačka o 11.9 není pravdivá
Peter Drew: Zajišťovatel akčních skupin UK AE911Truth
Tito navíc prezentují podrobně sepsané výpovědi o důkazech a jejich podpoře od čtyřech dalších výzkumníků 11.9, kteří je poslali, aby podpořily Tonyho obhajobu:
Richard Gage, AIA: Zakladatel a CEO of Architects & Engineers for 9/11 Truth (Architekti a inženýři za pravdu o 11.9)
Dwain Deets: Bývalý ředitel NASA pro aerokosmické projekty
Erik Lawyer: Zakladatel Firefighters for 9/11 Truth (Požárníci za pravdu o 11.9)
Jake Jacobs: Veterán pilot US linkového létání a člen Pilots for 9/11 Truth (Piloti za pravdu o 11.9)

Tyto důkazy o 11.9 budou prezentovány různými lidmi z výše uvedených, což lze zřídka, pokud vůbec vidět u kteréhokoliv soudu ve Spojeném království, takže tento soudní případ představuje unikátní a cennou příležitost pro hnutí za Pravdu o 11.9.
Povzbuzujeme všechny přívržence AE911Truth a signatáře petice v UK, aby navštívili tohle soudní slyšení – čím více, tím lépe. Zaplavíme-li je svou podporou, posílí to poselství, které hnutí za pravdu o 11.9 potřebuje, aby bylo vyslyšeno a to, že je zapotřebí nového a nezávislého vyšetřování 11.9.
Čas a místo tohoto slyšení je následující:
February 25th at 10:00 am
Horsham Magistrates’ Court [Court 3]
The Law Courts
Hurst Road
Horsham
West Sussex
England
RH12 2ET

Ohledně dalších informací prosím kontaktujte vedoucího britské akční skupiny AE911Truth Petera Drew na truthfor911 [at] hotmail.co.uk

Budova 7 WTC, 47-patrová a nezasažená letadlem, vykazoval všechny charakteristiky klasické kontrolované demolice pomocí trhavin.
1. Rychlý rozběh kolapsu.
2. Zvuky explozí v přízemí – vteřinu před destrukcí budovy.
3. Symetrické „zhroucení konstrukce“ – probíhající i po dráze největšího odporu – se zrychlením volného pádu.
4. Imploze s úplným kolapsem poskládaná do svého vlastního půdorysu.
5. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.
6. Expertní podpora od vrcholného profesionála na kontrolované demolice v Evropě.
7. Předchozí znalost o „kolapsu“ u médií, NYPD, FDNY
Následně po destrukci WTC7 byly objeveny silné důkazy o demolici za využití zápalných zařízení:
1. FEMA našla vzorky konstrukční oceli vykazující známky rychlé oxidace a mezikrystalické tavby.
2. Četní vysoce kvalifikovaní svědkové referovali o mnoha tunách roztaveného kovu.
3. Ve vzorcích prachu a ztuhlého kovu po tavení nalezeny chemické projevy přítomnosti přepalovacího termitu.
WTC7 neprojevovala jakékoliv známky poničení požárem jako:
1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.
2. Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti by to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).
3. Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.
4. Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Jak je vidět na této odhalující fotce, destrukce Dvojčat vykazovala všechny příznaky demolice pomocí trhavin:
1. Destrukce probíhala po dráze největšího odporu se zrychlením téměř odpovídajícím volnému pádu.
2. Nepravděpodobná symetrie rozložení trosek.
3. Extrémně rychlý rozběh destrukce.
4. Více než 100 účastníků opatření první reakce hlásilo výbuchy a záblesky.
5. Mnohatunové ocelové části byly vyvrhovány do stran.
6. Rozmělnění 90 000 tun betonu a kovových obkladů v letu vzduchem přeměněných na prach.
7. Obrovský objem expandujících oblak, jež vyhlížela jako pyroklastická.
8. V poli trosek o průměru 1200 stop: se nenašly žádné „placky“ ze spadlých podlah.
9. Izolovaná explozivní vyvrhování 20-40 pater pod demoliční frontou.
10. Naprostá destrukce budovy: s rozkouskováním ocelové nosné konstrukce.
11. Několik tun roztaveného kovu nalezeno pod všemi 3 výškovými budovami.
12. Důkazy o termitových přepalovadlech nalézené FEMA ve vzorcích oceli.
13. Důkazy výbušnin nalezeny ve vzorcích prachu.
A nevykazují žádné příznaky poničení požárem:
1. Pomalý rozběh s velkou viditelnou počáteční deformací.
  1. Asymetrické zřícení, které probíhá po dráze nejmenšího odporu (na základě zákona o zachování hybnosti, to by způsobilo padání do té strany, co je nejvíce poškozena ohněm).
  2. Důkazy o teplotách schopných dosáhnout měknutí oceli.
  3. Výškové budovy postižené mnohem většími, žhavějšími a déle trvajícími požáry se nikdy nezhroutily.

Written by Peter Drew
Thursday, 14 February 2013 17:20
http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/711-historic-case-to-challenge-bbcs-911-coverage.html

Autor konspirací o 11.září Phillip Marshall byl nalezen mrtev se svými dětmi


Bývalý pilot a spisovatel Phillip Marshall, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září zorganizovala vláda USA a Saúdské Arábie byl nalezen mrtev v jeho domě ve městě Murphys, společně s jeho synem, dcerou a psem.

K jeho dílům patří román "Lakefront airport," z roku 2003", Falešná vlajka 911: Jak Bush, Cheney a Saudové vytvořili svět po 11. září (False Flag 911: How Bush, Cheney and the Saudis Created the Post-911 World 2008)" a " Big Bamboozle: 9/11 a válka proti teroru (Big Bamboozle: 9/11 and war on terror 2012)", v níž se domníval, že to nebyla al-Káidaa, ale vlády USA a Saúdské Arábie, kteří zorganizovali teroristické útoky z 11. září na Spojené státy.Přátelé dětí Phillipa Marshala, objevili tuto nepříjemnou scénu v sobotu 10.2.2013, když je šli navštívit, jelikož o sobě delší dobu nedávali vědět. Šerif kraje Calaveras uvedl, že obě děti, stejně jako jejich pes, byli střeleni pistolí do hlavy.

Marshallova manželka v době střelby byla na cestách v zahraničí. Možný motiv pro střelbu nebyl stanoven, ale policejní zprávy poukazují na důkaz, že to byla sebevražda.

Biografie autora knih z Amazon.com:
Philip Marshall, vojenský veterán, letecký kapitán a bývalý vládní pilot se smlouvou pro "zvláštní činnosti", je autorem tří knih o Top tajnostech USA, konkrétně o skupině organizovaného zločinu v horní vrstvě amerických tajných služeb, politiky, armády a ekonomiky v USA. Jeho kariéru začal v roce 1980 jako kapitán Learjet(výzvědné letadlo a pašování drog z Mexika Drug Enforcement-DEA) které sledovalo Pablo Escobara, který pracoval pro CIA a tajně vyzbrojoval Contras v Nikaragui. Marshall studoval a psal 30-let o této organizované skupině, k jejichž top dveřím vedou na Wall Street, k mediálním magnátů, a k jejich dobře financovaných politikům. Marshall je přední letecký expert na útoky 11. září. The Big Bamboozle (2012) je jeho druhé dílo a zaměřovalo se na letecký výcvik a přípravu únosců z 11. září, která následovala po jeho první knize na téma falešné vlajky z 11. září v roce 2008. Jeho první kniha, Lakefront Airport (2003) byl román který vyšel na základě jeho zkušeností jako pilota pro vládní zakázku během operace Iran-Contras. Philip Marshall začal 20-letou kariéru jako pilot letecké linky v roce 1985, létál nejprve pro Eastern Airlines a pak s United. Byl držitelem leteckých licenců kapitána na Boeing 727, 737, 747, 757 a 767. Narodil se a vyrůstal v New Orleans, Marshall, zemřel v Kalifornii.http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1653-autor-konspiraci-o-11-zari-phill%20ip-marshall-byl-nalezen-mrtev-se-svymi-detmi