Aktuální zajímavé zprávy a odkazy

Žádost o informace od ČT o to, kdo zcenzuroval informace o 9/11/2001 - odesláno 15.4.2013 9/11


Vážený pane řediteli, žádám povinný subjekt v souladu s §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:
1. Jméno, příjmení a funkce osoby, která opakovaně rozhodla o neodvysílání dokumentů osobně doručených aktivisty do budovy ČT ve dnech 11. září 2009, 11. září 2010 a 11. září 2011, týkajících se událostí z 11. září 2001. Pokud bylo takových osob více, pak jména, příjmení a funkce všech těchto osob, které se na rozhodnutí o neodvysílání přímo i nepřímo podílely a seznam úkonů, které v této věci jednotlivé osoby provedly.

Jednalo se mj. o tyto dokumenty, doručené na datovém nosiči:
9/11 - Press for Truth http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ
Blueprint for Truth - The Architecture of Destruction
http://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c
Steven Jones - Lifting The Fog http://www.youtube.com/watch?v=-fUW29rTgwE
Zero an investigation into 9/11 http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI
Loose Change 2nd Edition Recut http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc
a další.

2. Sdělení zákonných důvodů pro neodvysílání a informaci, zda jste byl Vy, nebo tehdejší ředitel televize o rozhodnutí tyto dokumenty neodvysílat informován, a pokud ano, kdy se tak stalo.

3. Sdělení zákonného důvodu, pro který jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení zákona o České televizi, žádám také o citaci konkrétního ustanovení tohoto zákona, které by bylo porušeno, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

4. Sdělení jiných důvodů, pro které jsou (až do této chvíle) informace o vědecky podložených argumentech a objektivních skutečnostech odporujících a vyvracejících oficiální verzi (jež neodvysílané dokumenty sumarizují), potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto případě mělo jít o porušení Kodexu České televize, žádám také o citaci konkrétního ustanovení těchto pravidel, které by byly porušeny, pokud by uvedené dokumenty byly odvysílány.

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě, formou
e-mailu na adresu.....

Chtěl bych Vás upozornit, že na opakované a před nezávislým arbitrem snadno prokazatelné porušení zákona o České televizi, jakož i Kodexu ČT, k němuž naposledy došlo odvysíláním pořadu „Jak vyrobit paniku“ dne 5. března 2013 na ČT2 (který si bral na mušku právě některé z neodvysílaných dokumentů, čímž byla porušena zásada vyváženosti), podám znovu podnět Radě ČT a RRTV.

V případě, že budou Rady (také opětovně) ignorovat, bagatelizovat či popírat vědecky prokázané argumenty či doložitelná a ověřitelná fakta ohledně útoků z 11. září 2001, budu další postup vůči České televizi a Radám konzultovat s ombudsmanem.

Přikládám odkaz video, v němž architekti a stavební inženýři na základě vědeckých závěrů zpochybňují a vyvracejí oficiální verzi https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Y5TEd1Yy3es#t=208s
a dále zprávu o soudu, který proběhl v Británii koncem února 2013 a týkal se vysílání BBC k tomuto tématu:
http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari

S pozdravem

Martin Švadlenka
Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti ve vysílání České televize

Česká televize
Rada České televize
se sídlem na adrese:
140 70 Praha 4, Kavčí hory
e-mail: radact@ceskatelevize.cz


Na základě odvysílání dokumentu „Jak vyrobit paniku“, odvysílaného ČT2 dne 5.3.2013 v 16:00 a 11.3. v 13:50, podávám podnět k prošetření odvysílání neobjektivních a nevyvážených
informací a znovu upozorňuji na porušení Zákona o České televizi, §2, odst.2, jakož i Kodexu ČT, odst. 5.6 a 5.8.

Výše uvedený zákon a kodex porušila Česká televize odvysíláním mj. i této věty v komentáři průvodce pořadu, působícím dojmem arbitra:

„Informace, které šíří Atmoo a jeho síť, se týkají 11. září. Podle nich byly věže Světového obchodního centra vyhozeny do vzduchu, do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo... ...S těmito
lživými informacemi přišel původně aktivista Thierry Meyssan ve své knize Strašlivý podvod.“

Můj komentář:
Vědecky podložené argumenty dokládající řízenou demolici (shromážděny zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c) či objektivní a veřejně dostupná fakta
(např. zde :
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-immediate-aftermath-high-resolution-photos/
a
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-high-resolution-aerial-photos/),
z nichž plyne, že do Pentagonu nemohl narazit unesený Boeing 757, nelze v žádném případě označit termínem „lživé informace“.

V dokumentu dále též zaznělo:

„Zřícení budovy číslo 7 není výsledkem Američany kontrolované demolice. Expertíza, kterou vypracoval americký Národní institut standardů a technologie (NIST) to náležitě vysvětlila. Budova měla ocelovou kostru. V důsledku požáru dosáhla teplota kovu 600 stupňů, vlivem horka ztratila ocel, tvořící kostru věže, 80% ze své tuhosti. Budova zbavená pevných základů se sesypala jako domeček z karet.“

Můj komentář:

Toto je nejen zavádějící, ale i naprosto lživé tvrzení. Finální zpráva NIST ohledně WTC7 (mimochodem, vzhledem ke kritice odborníků již třetí zpráva na toto téma v pořadí) stanovila jako
příčinu kolapsu požár kancelářského vybavení a selhání jediného sloupu (č. 79 ve dvanáctém podlaží). Tato poslední zpráva byla vědeckou komunitou opět vyvrácena, a to vzápětí po vydání,
už koncem roku 2008(!). Oponentura říká, že už jen (dostatečně zdokumentovaný) způsob zřícení budovy zpráva NIST popírá, neboť jde evidentně o selhání všech sloupů přibližně ve stejný
okamžik, načež budova rovnoměrně zrychleně zkolabuje přes svou vlastní masu (cestou největšího odporu) v čase prakticky se blížícím volnému pádu. Takový průběh kolapsu odpovídá pouze a jedině úspěšné řízené demolici. Lokální požár, (jež NIST označil za původce selhání) byl, jak je z videí patrno, pouze lokální, nemohl poškodit (zahřát) ocelovou konstrukci na všech zásadních místech konstrukce současně ve stejné chvíli a navíc, (jak NIST uvádí ve své zprávě!) dohořel hodinu před kolapsem.

Podrobněji zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEd1Yy3es

Jako poslední citaci z „Jak vyrobit paniku“ uvádím:
„Těmto klamným informacím popřávají sluch poměrně široké vrstvy obyvatelstva a nejvíce vzdělaní lidé.“

Můj komentář:

Naprosto nehorázná manipulace, nepatřící na obrazovku veřejnoprávního média. Toto je již druhý můj podnět ohledně 11. září 2001, který Vám adresuji. Když jsem v
předchozím podnětu v roce 2010 upozorňoval na neobjektivitu a nevyváženost ve vysílání České televize, za které i nadále považuji zamlčování a ignorování vědecky podložených argumentů a
objektivních, veřejně dostupných faktů, konstatovali jste v odpovědi, podepsané panem Baumrukem, mj.:

„Rada České televize konstatuje, že v minulých letech opakovaně informovala - a to nejen v rámci zpravodajství - o nejrůznějších alternativních teoriích vysvětlujících pozadí útoků z 11. září,
ať už v reportážích nebo debatách na ČT 24, ale i v rámci jiných pořadů, například dokumentu BBC vysílaném na ČT2. Rada české televize konstatuje, že neshledává porušení zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozdějších předpisů ani kodexu České televize právě s ohledem na to, že byly poskytnuty v souladu se zákonnými normami objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.“

To zásadně odmítám. Tvrzení, že může letadlem „podseknutý“ vrchol mrakodrapu rozdrtit neporušenou konstrukci pod sebou rychlostí rovnající se takřka rychlosti volného pádu, je v přímém
rozporu s 3. Newtonovým zákonem (akce a reakce). Tvrzení, že do Pentagonu narazil Boeing 757 neodpovídá fotografiím pořízeným v místě události bezprostředně poté (a mohl bych pokračovat).

Jsou to však pouze tvrzení, která naprosto odporují objektivnímu zkoumání a důkazům. Snažně Vás proto žádám, abyste v souladu se zákonem o ČT i kodexem ČT umožnili bližší zkoumání faktů o 11.září i divákům České televize. Neobjektivitu jsem již zmínil, dodám jen, že ke splnění zásady vyváženosti by došlo až odvysíláním dokumentů, jež si dokument „Jak vyrobit
paniku“ bere na mušku, kteréžto jsou:

"“ZERO An Investigation Into 9/11“
(s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI),
a „Loose change“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc)
ale i celá řada dalších, z nichž především Vám, členům Rady doporučuji zhlédnout zásadní
„9/11 - Press for Truth“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ),
jinak dochází ke stejné situaci, jako za minulého režimu: Je sice odsouzeno a dehonestováno prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah nezná.

Na závěr si dovoluji přiložit článek o soudním procesu z konce února, který se dotýkal BBC, v němž klíčovou roli hrálo právě ignorování, zamlčování a zkreslování podstatných a ověřených
okolností útoků z 11. září 2001
(http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor,
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari).

S pozdravem
Martin Švadlenka


Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti ve vysílání České televize

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
se sídlem na adrese: Škrétova 44/6,
12000 Praha 2
e-mail: info@rrtv.cz

Na základě odvysílání dokumentu „Jak vyrobit paniku“, odvysílaného ČT2 dne 5.3.2013 v 16:00 a 11.3. v 13:50, podávám podnět k prošetření odvysílání neobjektivních a nevyvážených
informací a znovu upozorňuji na porušení Zákona o České televizi, §2, odst.2, jakož i Kodexu ČT, odst. 5.6 a 5.8.

Výše uvedený zákon a kodex porušila Česká televize odvysíláním mj. i této věty v komentáři průvodce pořadu, působícím dojmem arbitra:

„Informace, které šíří Atmoo a jeho síť, se týkají 11. září. Podle nich byly věže Světového obchodního centra vyhozeny do vzduchu, do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo... ...S těmito
lživými informacemi přišel původně aktivista Thierry Meyssan ve své knize Strašlivý podvod.“

Můj komentář:
Vědecky podložené argumenty dokládající řízenou demolici (shromážděny zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KNYFMmmrO2c) či objektivní a veřejně dostupná fakta
(např. zde :
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-immediate-aftermath-high-resolution-photos/
a
http://publicintelligence.net/911-pentagon-damage-high-resolution-aerial-photos/),
z nichž plyne, že do Pentagonu nemohl narazit unesený Boeing 757, nelze v žádném případě označit termínem „lživé informace“.

V dokumentu dále též zaznělo:

„Zřícení budovy číslo 7 není výsledkem Američany kontrolované demolice. Expertíza, kterou vypracoval americký Národní institut standardů a technologie (NIST) to náležitě vysvětlila. Budova měla ocelovou kostru. V důsledku požáru dosáhla teplota kovu 600 stupňů, vlivem horka ztratila ocel, tvořící kostru věže, 80% ze své tuhosti. Budova zbavená pevných základů se sesypala jako domeček z karet.“

Můj komentář:

Toto je nejen zavádějící, ale i naprosto lživé tvrzení. Finální zpráva NIST ohledně WTC7 (mimochodem, vzhledem ke kritice odborníků již třetí zpráva na toto téma v pořadí) stanovila jako
příčinu kolapsu požár kancelářského vybavení a selhání jediného sloupu (č. 79 ve dvanáctém podlaží). Tato poslední zpráva byla vědeckou komunitou opět vyvrácena, a to vzápětí po vydání,
už koncem roku 2008(!). Oponentura říká, že už jen (dostatečně zdokumentovaný) způsob zřícení budovy zpráva NIST popírá, neboť jde evidentně o selhání všech sloupů přibližně ve stejný
okamžik, načež budova rovnoměrně zrychleně zkolabuje přes svou vlastní masu (cestou největšího odporu) v čase prakticky se blížícím volnému pádu. Takový průběh kolapsu odpovídá pouze a jedině úspěšné řízené demolici. Lokální požár, (jež NIST označil za původce selhání) byl, jak je z videí patrno, pouze lokální, nemohl poškodit (zahřát) ocelovou konstrukci na všech zásadních místech konstrukce současně ve stejné chvíli a navíc, (jak NIST uvádí ve své zprávě!) dohořel hodinu před kolapsem.

Podrobněji zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TEd1Yy3es

Jako poslední citaci z „Jak vyrobit paniku“ uvádím:
„Těmto klamným informacím popřávají sluch poměrně široké vrstvy obyvatelstva a nejvíce vzdělaní lidé.“

Můj komentář:

Naprosto nehorázná manipulace, nepatřící na obrazovku veřejnoprávního média.

Toto je již druhý můj podnět ohledně 11. září 2001, který Vám adresuji. Když jsem v předchozím podnětu v roce 2010 upozorňoval na neobjektivitu a nevyváženost ve vysílání České
televize, za které i nadále považuji zamlčování a ignorování vědecky podložených argumentů a objektivních, veřejně dostupných faktů, konstatovali jste mj. že:

„Neobjektivitu a nevyváženost vysílání spatřujete v tom, že nebyla zmíněna tzv. konspirační teorie, jejíž zastánci se domnívají, že ke zřícení mrakodrapů Ground Zero došlo jinak, než tvrdí
oficiální verze americké vlády a že celou věc má alespoň částečně na svědomí americká vláda a tajné služby.“

Pominu nepřesnost, že se nejednalo o mrakodrapy Ground Zero, ale o mrakodrapy Světového obchodního centra (neboť za Ground Zero označujeme až samotné ruiny). Vaše tehdejší
odpověď se však zcela minula s podstatou mého podnětu. Nežádal jsem zmínění jakési konspirační teorie, ani označení americké vlády a tajných služeb coby pachatelů. Poukazoval jsem pouze na ověřené a prokazatelné rozpory samotné oficiální verze, na dokumenty sumarizující tyto rozpory a také na skutečnost, že o těchto rozporech na sousedním Slovensku u příležitosti výročí informovali v hlavních zprávách veřejnoprávní televize jako o seriózních a opodstatněných záležitostech, zatímco Česká televize rozpory oficiální teorie nezmiňovala prakticky vůbec.

Dále jste konstatovali, že:

„Vámi zmiňované teorie nejsou aktuální novinkou, nýbrž se vynořily brzy po samotném útoku a jejich existence je tedy již řadu let dobře známa a průběžně medializována. Samotná česká
televize v minulosti o této problematice několikrát informovala a nelze považovat za nezbytné, aby existenci názorů popírajících oficiální stanovisko připomínala pravidelně při každém výročí této události.“

K tomu podotýkám, že tyto události byly většinou ve zpravodajství České televize zmiňovány pouze jako obecná slovní spojení typu „teroristické útoky na New York a Washington“, popřípadě „útoky z jedenáctého září“, prakticky pokaždé bez bližších detailů či uvedení prokazatelných rozporů oficiální verze a dělo se tak zpravidla v souvislosti s informováním o další hrozbě terorismu či fázi boje proti terorismu. Pozadí, detaily útoků či případné rostoucí pochybnosti z řad odborníků (fyzika, chemie, stavební inženýrství, letectví) nebývaly při takových
příležitostech vůbec zmiňovány.

Odvysíláním předmětného dokumentu došlo i k porušení zásady vyváženosti, a to tím, že se skrze „Jak vyrobit paniku“ divák dozvěděl, že video „Loose change“ bylo na internetu přehráno už
100 milionkrát a aniž by kdy byl „Loose change“ Českou televizí odvysílán, je ve vysílání České televize označen termínem „lživé informace“. Dochází tak ke stejné situaci, jako za minulého
režimu, kdy bylo odsouzeno a dehonestováno např. prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah podrobně neznal.

Snažně Vás proto žádám, abyste v souladu se zákonem o ČT i kodexem ČT umožnili bližší zkoumání faktů o 11.září 2001 i divákům České televize, a to odvysíláním dokumentů, jež si
dokument „Jak vyrobit paniku"“ bere na mušku. Jsou to konkrétně:

"“ZERO An Investigation Into 9/11“
(s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=hrAjecQWfJI),
a „Loose change“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=r2vi_Xf5_nc)
ale i celá řada dalších, z nichž především Vám, členům Rady doporučuji zhlédnout zásadní
„9/11 - Press for Truth“ (s cz titulky http://www.youtube.com/watch?v=ehWrVlCNKrQ),
jinak dochází ke stejné situaci, jako za minulého režimu: Je sice odsouzeno a dehonestováno prohlášení Několik vět, ale prakticky nikdo jeho obsah nezná.

Na závěr si dovoluji přiložit článek o soudním procesu z konce února, který se dotýkal BBC, v němž klíčovou roli hrálo právě ignorování, zamlčování a zkreslování podstatných a ověřených
okolností útoků z 11. září 2001
(http://www.reinvestigate911.org/content/court-victory-protestor,
česky zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1729-vitezstvi-protestujicich-u-soudu-ohledne-11-zari).

S pozdravem
Martin Švadlenka

1 komentář: